ПРОРОК ИЛИЯ – Д-Р СТЕФАН БАНКОВ
2008 – БЪЛГАРИЯ
ПРЕДГОВОР “ПРОРОК ИЛИЯ”
Разглеждайки характера и служението на Пророк Илия, желая да започна с
думите на древния мъдрец, който казва: “Каквото е станало, това е, което
ще стане; И каквото е било извършено, това е, което ще се извърши; И
няма нищо ново под слънцето. Има ли нещо, за което може да се каже:
Виж! това е ново? То е вече станало във вековете, които са били преди
нас.“ (Еклесиаст 1:9-10)
Според характера и служението на Старозаветните пророци, ние ги
разделяме на три групи, както следват:
1. Първата група са – така наречените “Големи пророци”
2. Втората група са – така наречените: “Малки пророци”
3. Към третата група принадлежат Пророците, които не принадлежат към
първите две групи но в същото време не по-малко са били използвани от Бога
Например – Пророк Натан, Пророк Самуил, Пророк Елисей и др.
Тези Пророци, както и Пророк Илия, не са писали книги за своето служение,
а други хора след тях са правели това. Историята е доказала, че те са били
Божии пророци.
Колко хубаво би било, ако между останалите Книги на Старозаветните
пророци (големи и малки) в Библията има и Книга на Пророк Илия!
Спираме се да размишляваме върху живота и служението на Пророк Илия,
защото няма друг пророк, който по характер да прилича толкова много на
нас. Според характера и служението на Пророк Илия, той може да бъде
разглеждан, като универсалeн Пророк на Бога.
На първо място, той беше безкопромисен във вярата.
На второ място, той бе икономически пророк. Чрез него Бог контролираше
икономиката в Израил (казваше кога да вали и кога да не вали дъжд).
На трето място, той безкомромисно се застъпваше за справедливостта в
Израил.
На четвърто място, Пророк Илия беше използван от Бога за политически
промени, но самият той никога не е участвал в управлението или в
политическия живот на Израил.
На пето място, Пророк Илия е символ на славното Възнесение на Църквата
Христова.
На шесто място, той ще умре, като мъченик за Христа.
На седмо място, ще възкръсне от мъртвите – символ на Христовата църква.
“Илия беше човек със същото естество като нас; и помоли се усърдно да
не вали дъжд, и не валя дъжд на земята три години и шест месеца;
18 и пак се помоли и небето даде дъжд, и земята произведе плода си.”
(Яков 5:17-18)
П-Р Д-Р СТЕФАН БАНКОВ
СЪДЪРЖАНИЕ
“ПРОРОК ИЛИЯ”
Стр.
1. ВЪВЕДЕНИЕ
Пророк Илия – въведение ……………….. 5
2. ПЪРВА ЧАСТ
Призванието на пророк Илия ………………… 10
3. ВТОРА ЧАСТ –
Божията грижа към пророк Илия
1. Свръхестествената грижа на Бога …………….. 15
2. Бог и природните нужди на човека ……………. 22
4. ТРЕТА ЧАСТ
Дръзновението на пророк Илия ………………… 29
5. ЧЕТВЪРТА ЧАСТ
Послушанието на пророк Илия ………………… 33
6. ПЕТА ЧАСТ
Вярата на пророк Илия ………………… 40
7. ШЕСТА ЧАСТ
Служението на пророк Илия ………………… 44
8. СЕДМА ЧАСТ
Доброволното отшелничество на пророк Илия …………….. 50
9. ОСМА ЧАСТ
Страхът на пророк Илия ………………… 57
10. ДЕВЕТА ЧАСТ
Пожеланата смърт от пророк Илия ………………… 63
11. ДЕСЕТА ЧАСТ –
Бягащият Пророк
1. Криещият се Пророк ……………….. 69
2. Пророкът в пещерата ……………. 74
12. ЕДИНАДЕСЕТА ЧАСТ
Възнесението на пророк Илия ………………… 81
13. ДВАНАДЕСЕТА ЧАСТ
Пророк Илия – двузаветният Пророк ………………… 87
14. ТРИНАДЕСЕТА ЧАСТ
Съвременният Пророк на Бога …………………. 92
15. ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ЧАСТ
Тайственият кожух на пророк Илия ………………….. 97
ПРОРОК ИЛИЯ
ВЪВЕДЕНИЕ
– 5 –
ПРОРОК ИЛИЯ – ВЪВЕДЕНИЕ
3 Царе 17:1 –“А тесвиецът Илия, който бе от галаадските жители, рече
на Ахаава: В името на живия Господ, Израилевия Бог, Комуто служа,
заявявам ти, че през тия години няма да падне роса или дъжд, освен чрез
дума от мене.”
Изгревът на непознатия пророк и последиците от това
І. ОТСТЪПЛЕНИЕТО НА ИЗРАИЛСКИЯ ЦАР, ПРИЧИНАТА
ЗА ИЗГРЕВА НА НЕПОЗНАТИЯ ПРОРОК
1. Царят, който разгневи Господа
3 Царе 16:33 –“Ахаав направи и ашера; тъй че от всичките Израи-
леви царе, които бяха преди него, Ахаав извърши най-много да раз-
гневи Господа Израилевия Бог.”
2. Другоплеменната жена на греховния цар
3 Царе 16:30-31 –“А Ахаав, Амриевият син,върши зло пред Господа
повече от всичките, които бяха преди него. И като, че беше малко
това, че ходеше в греховете на Еровоама Наватовия син, при това
той взе за жена Езавел, дъщеря на сидонския цар Етваал, и отиде
да служи на Ваала и да му се покланя.”
3. “Лозевата” болест на алчния цар
3 Царе 21:1-4 –“След тия събития, понеже езраелецът Нвавутей
имаше лозе в Израел , близо до палата на самарийския цар Ахаава,
Ахаав говори на Навутея, казвайки: Дай ми лозето си да го имам
за бостан* (градина за зеленчук), понеже е близо до къщата ми; и
вместо него ще ти дам лозе по-добро от него, или, ако ти се види
добро, ще ти дам стойността му в пари. А Навутей рече на Ахаава:
Да ми не даде Господ да ти дам бащиното си наследство. И Ахаав
дойде у дома си тъжен и огорчен, поради думата, която израелецът
Навутей му каза, като рече: Не ща да ти дам бащиното си наслед-
ство.И като легна на леглото си,отвърна лицето си и не яде хляба.”
4. Лошият лекар на болния цар
3 Царе 21:7 –“А жена му Езавел му рече: Царуваш ли ти наистина
над Израиля? Стани, яж хляб, и нека е весело сърцето ти; аз ще ти
дам лозето на Езраелеца Навутей.”
ІІ. НАЦИОНАЛНОТО ПРОКЛЯТИЕ, ПОРАДИ ОТСТЪПЛЕНИЕТО
НА ИЗРАИЛСКИЯ ЦАР
3 Царе 17:1 –“А тесвиецът Илия, който бе от галаадските жители,
рече на Ахаава:
– 6 –
В името на живия Господ, Израилевия Бог, Комуто служа, заявявам
ти, че през тия години няма да падне роса или дъжд, освен чрез дума
от мене.”
ІІІ. ДУХОВНАТА РЕВНОСТ НА БОЖИЯ ПРОРОК
3 Царе 18:19 –“Сега, прочее, прати та събери при мене целия Израил
на планината Кармил, и четиристотин и петдесетте Ваалови пророци
на Ашера, които ядат на Езавелината трапеза.”
ІV. МОЛИТВАТА НА ПОДОБОСТРАСТНИЯ НАМ ЧОВЕК
3 Царе 18:41 –“Тогава Илия каза на Ахаава:Качи се,яж и пий, защото
се чува глас на изобилен дъжд.”
Як.5:17-18 –“Илия беше човек със същото естество, като нас; и
помоли се усърдно да не вали дъжд, и не валя дъжд на земята три
години и шест месеца; и пак се помоли и небето даде дъжд, и земята
произведе плода си.”
V. ТЪРСЕНАТА СМЪРТ ПОД СЯНКАТА НА ДЪРВОТО
3 Царе 19:3-5а –“А като видя това*(Или: А Илия се убоя и), Илия
стана и отиде за живота си, и като дойде във Вирсавее Юдово, остави
слугата си там. А сам той отиде на еднодневен път в пустинята, и
дойде та седна под една смрика; и поиска за себе си да умре, казвай-
ки: Доволно е, сега, Господи, вземи душата ми, защото не съм по-
добър от бащите си. Тогава легна и заспа под смриката;…”
VІ. БОЖИЯТА ГРИЖА КЪМ РЕВНОСТНИЯ ПРОРОК
1. Хранен чрез небесния гарван
3 Царе 17:2-4 –“И Господното слово дойде към него и рече: Иди от
тука, обърни се към изток, и скрий се при потока Херит, който е
срещу Иордан. Ще пиеш от потока; а на враните заповядах да те
хранят там.”
2. Хранен чрез бедната вдовица
3 Царе 17:8-9 –“Тогава Господното слово дойде към него и рече:
Стани, иди в Сарепта сидонска и седи там; ето, заповядах на една
вдовица там, да те храни.”
3. Хранен чрез Божия ангел
3 Царе 19:5-8 –“Тогава легна и заспа под смриката;после, ето, ангел
се допря до него и му рече: Стани, яж. И погледна, и ето при
главата му пита, печена на жаравата и стомна с вода. И яде и пи, и
пак легна.
– 7 –
И ангелът Господен дойде втори път, та се допря до него, и рече:
Стани, яж, защото пътят е много дълъг за тебе. И той стана та яде и
пи, и със силата на онова ястие пътува четиридесет дена и
четиридесет нощи до Божията планина Хорив.”
VІІ. ПРОРОКЪТ В ПЕЩЕРАТА НА ПЛАНИНАТА ХОРИВ
3 Царе 19:9-10 –“И там влезе в една пещера, гдето се засели; и ето,
Господното слово дойде към него, та му рече: Що правиш тук, Илия?
А той каза: Аз съм бил много ревнив за Господа Бога на Силите;
защото израилтяните оставиха завета Ти, събориха олтарите Ти и
избиха пророците Ти; само аз останах, но и моя живот искат да
отнемат.”
VІІІ.БОЖИЯТА ИНСТРУКЦИЯ ЗА НЕДОВЪРШЕНОТО
СЛУЖЕНИЕ НА ПРОРОКА
3 Царе 19:15-16 –“Но Господ му рече: Иди, върни се през пътя се
през пустинята в Дамаск, и когато пристигнеш, помажи Азаила за
цар над Сирия; и Ауия Намесиевия син помажи за цар над Израиля:
и Елисея Сафатовия син, от Авелмеола, помажи за пророк вместо
тебе.”
ІХ. ГРАБВАНЕТО НА БОЖИЯ ПРОРОК
ПО ПРИМЕРА НА ВЪЗКРЕСЕНИЕТО
(Раздялата на пророците)
4Царе 2:8-18 –“И като взе Илия кожуха си, та го сгъна, удари водата;
и тя се радели на едната и на другата страна, така че двамата пре-
минаха на сухо. И когато преминаха, Илия каза на Елисея: Искай
какво да ти сторя преди да бъда отнет от тебе. И рече Елисей: Моля,
нека бъде в мене двоен дял от духа ти. А той рече: Мъчно нещо
поиска ти; но, ако ме видиш, когато ме отнемат от тебе, ще ти бъде
така; но ако не, не ще бъде. И докато те още ходеха и се разговаряха,
ето огнена колесница и огнени коне, които ги разделиха един от друг;
и Илия възлезе с вихрушка на небето.А Елисей, като гледаше,извика:
Татко мой, татко мой, колесницата Израилева и конница негова! И
не го видя вече. И хвана дрехите си, та ги разкъса на две части. И
като дигна (Елисей) кожухът на Илия, който падна от него, върна се
и застана на брега на Йордан. И взе кожуха, който падна от Илия, та
удари водата и рече: Где е Господ, Илиевият Бог? И като удари и той
водата, та се раздели на едната и на другата страна;и Елисей преми-
на. А пророческите ученици, които бяха в Ерихон, като го видяха
отсреща рекоха: Илиевият дух остава на Елисея.
– 8 –
И дойдоха да го посрещнат, и му се поклониха до земята. Тогава му
рекоха: Ето сега, между слугите ти има петдесет силни мъже; нека
отидат, молим, да потърсят господаря ти, да не би да го е вдигнал
Господния Дух и го е хвърлил на някое бърдо или в някоя долина. А
той каза: Не изпращайте. Но като настояваха пред него толкоз щото
се засрами, рече: Изпратете. Изпратиха, прочее, петдесет мъже, които
търсиха три дена, но не го намериха. И когато се върнаха при нега
(защото той беше останал в Ерихон); рече им: Не ви ли казах:”Не
отивайте!”?
Х. ЗАВРЪЩАНЕТО НА БОЖИЯ ПРОРОК ДА ДОЖИВЕЕ
НЕДОЖИВЯНИЯ СИ ЖИВОТ НА ТАЗИ ЗЕМЯ
1. Видян на планината на Преображението
Мт.17:1-3 –“И след шест дни Исус взема Петра, Якова и брата му
Иоана, и ги завежда на една висока планина. И преобрази се пред
тях; лицето Му светна, като слънцето, а дрехите Му станаха бели,
като светлината. И, ето, явиха им се Мойсей и Илия, които се
разговаряха с Него.”
2. Видян при Христовото възнесение
Д.А.1:9-11 –“И като изрече това, и те Го гледаха, Той се възнесе, и
облак Го прие от погледа им. И като се взираха към небето, когато
възлизаше, ето, двама човека в бели дрехи застанаха при тях.
Които и рекоха: Галилеяни, защо стоите, та гледате към небето?
Тоя Исус, Който се възнесе от вас на небето, така ще дойде, както
Го видяхте да отива на небето.”
3. Главният герой през времето на голямата скръб
Откровение 11:3-8 –“А на двамата си свидетели ще дам да
пророкуват хиляда двеста и шестдесет, дни облечени във
вретища. Те са двете маслини и двата светилника, които стоят
пред Господаря на земята. И ако някой поиска да ги повреди, огън
излиза от устата им, та изяжда неприятелите им; и ако поиска
някой да ги повреди, така трябва той да бъде убит. Те имат власт
да заключат небето, та да не вали дъжд през времето, за което те
пророкуваха; и имат власт над водите да ги превръщат на кръв и
да поразяват земята с всяка язва, колкото пъти биха поискали. И
когато свършат свидетелствуването си, звярът, който възлиза от
бездната ще воюва против тях, ще ги победи и ще ги убие. И
труповете им ще лежат по улиците на големия град, който духовно
се нарича Содом и Египет, гдето и техният Господ биде разпнат. ”
– 9 –
ПЪРВА ЧАСТ
ПРИЗВАНИЕТО НА ПРОРОК ИЛИЯ
-10 –
ПРИЗВАНИЕТО НА ПРОРОК ИЛИЯ
3 Царе 17:1 –“А тесвиецът Илия, който бе от галаадските жители, рече
на Ахаава: В името на живия Господ, Израилевия Бог, Комуто служа,
заявявам ти че през тия години няма да падне роса или дъжд освен чрез
дума от мене”
Яков 5:17-18 –“Илия бе человек подобострастен нам; и помоли се с
усърдие да не вали дъжд, и не валя дъжд на земята три години и шест
месеца; И пак се помоли, и небето даде дъжд, и земята произрасти плода
си.”
Стихът е точен цитат от първата българска Библия, преведена през 1871 г. от
П.Р.Славейков, Д-р Лонг, Д-р Ригс и Христодул Сичанов. Отпечатана през
същата година в Цариград. На корицата е изписано:”Верно и точно преведена
от първообразното”.
I. СЪЩНОСТТА НА ПРИЗВАНИЕТО
1. Характерът на призванието
– Призван от кого?
– Призван за какво?
– Призван от къде?
2. Многоразличните призвания на Бога
А. Призванието на Ной
Б. Призванието на Авраам
В. Призванието на Йосиф
Г. Призванието на Мойсей
Д. Призванието на Давид
Е. Призванието на Седрах, Месах и Авденаго
Ж. Призванието на Мардохей
З. Призванието на Църквата
И. Призванието на Пророк Илия
3 Царе 17:1 –“А тесвиецът Илия, който бе от галаадските
жители, рече на Ахаава: В името на живия Господ,
Израилевия Бог, Комуто служа, заявявам ти че през тия
години няма да падне роса или дъжд освен чрез дума от мене.”
3. Библията, албумът на призваните
2 Тимотей 2:20 –“А в един голям дом съдовете не са само златни и
сребърни, но и дървени и пръстни; и едни са за почтена употреба, а
други за непочтена.”II. ПОМАЗАНИЕТО НА ПРИЗВАНИТЕ
– 11 –
Йоан 15:16 –“Вие не избрахте Мене, но Аз избрах вас, и ви определих
да излезете в света и да принасяте плод и плодът ви да бъде траен; та
каквото и да поискате от Отца в Мое име, да ви даде.”
1. Помазанието на призваните да бъдат “сол”
Матей 5:13 –“Вие сте солта на земята. Но ако солта обезсолее, с
какво ще се осоли? Тя вече за нищо не струва, освен да се изхвърли
вън и да се тъпче от хората.”
2. Помазанието на призваните да бъдат “светлина”
Матей 5:14-16 –“Вие сте виделината на света. Град поставен на
хълм не може да се укрие. И когато запалят светило, не го турят
под шиника, а на светилника, и то свети на всички, които са в
къщи. Също така нека свети вашата виделина пред човеците, за
да виждат добрите ви дела, и да прославят вашия Отец, Който е на
небесата.”
3. Помазанието на призваните да бъдат “квас”
1 Коринтяни 5:6, 8 –“Хвалбата ви не е добра. Не знаете ли, че
малко квас заквасва цялото тесто?… Затова нека празнуваме, не
със стар квас, нито с квас от злоба и нечестие, а с безквасни
хлябове от искреност и истина.”
4. Помазанието на призваните да бъдат бранители на истината
3 Царе 17:1 –“А тесвиецът Илия, който бе от галаадските жители,
рече на Ахаава: В името на живия Господ, Израилевия Бог, Комуто
служа, заявявам ти че през тия години няма да падне роса или
дъжд освен чрез дума от мене.”
5. Призваният, без Божието помазание, е “меч, що звънти и кимвал, що
дрънка”
III. ЗАКРИЛАТА НА ПРИЗВАНИЯ ОТ БОГА ЧОВЕК
Матей 28:20б –“… и ето, Аз съм с вас през, всичките дни до свършека
на века. [Амин].”
1. Закрилата на Ной
2. Закрилата на Авраам
3. Закрилата на Израил
4. Закрилата на Йосиф
5. Закрилата на Мойсей
6. Закрилата на Исус Навиев
И.Н.3:7 –“И Господ рече на Исуса: Днес почвам да те възвеличавам
пред целия Израил, за да познаят, че както бях с Моисея, така ще
бъда и с тебе.”
– 12 –
7. Закрилата на Давид
8. Закрилата на Седрах, Месах и Авденаго
Даниил 3:25 –“В отговор той рече: Ето, виждам четирима мъже
развързани, които ходят всред огъня, без да имат някаква повреда;
и по изгледа си четвъртият прилича на син на боговете.”
9. Закрилата на пророк Данаил
Даниил 6:16 –“Тогава царят заповяда, та докараха Даниила и го
хвърлиха в рова на лъвовете. А царят проговаряйки рече на
Даниила: Твоят Бог, Комуто ти служиш непрестанно, Той ще те
отърве.”
10.Закрилата на Мардохей
Естир 7:9-10 –“Тогава Арвона, един от служащите пред царя
скопци рече: Ето и бесилката, петдесет лакътя висока, която Аман
направи за Мардохея, който говори добро за царя, стои в къщата
на Амана. И рече царят: Обесете го на нея. И така, обесиха Амана
на бесилката, която бе приготвил за Мардохея. Тогава царската
ярост утихна.”
11.Закрилата на пророк Илия
А. Икономическа закрила
(Закрила от глада)
Б. Закрила от нечестивите
(Закрила от Вааловите пророци)
В. Политическа закрила
(Закрила от царското семейство)
IV. СЛУЖЕНИЕТО НА ПРИЗВАНИЯ, ИЗБРАНИЯ И
ПОМАЗАНИЯ ОТ БОГА ЧОВЕК
1 Петрово 4:10 –“Според дарбата, която всеки е приел, служете с нея
един на друг като добри настойници на многоразличната Божия
благодат.”
1. Вярата на призваните
А. Вярата на Ной
Б. Вярата на Авраам
В. Вярата на Мойсей
Г. Вярата на овчарчето Давид
Д. Вярата на пророк Илия
Е. Вярата на Църквата
2. Апелът към призваните, избраните и помазаните от Бога
– 13 –
1 Тимотей 4:14а –“Не пренебрегвай дарбата, която имаш, която ти
се даде, съгласно с пророчеството, чрез ръкополагането от
презвитерите…”
1 Петрово 4:10 –“Според дарбата, която всеки е приел, служете с
нея един на друг като добри настойници на многоразличната
Божия благодат.”
3. Разработваната дарба
А. Музикалната дарба (дарбата да свириш, да пееш)
Б. Дарбата молитва
В. Дарбата свидетелстване
Г. Дарбата гостоприемство
В Християнските среди се употребява изразът: “Пътеката им е
буренясала.” Това означава, че братът или сестрата са занемарили
дарбата си, т.е. престанали са да я разработват; и “бурените” са я
заглушили.
Д. Личната отговорност за разработване на Божията дарба
( Матей 25:14-30 – Притчата за талантите )
1 Тимотей 4:14-16 –“Не пренебрегвай дарбата, която имаш,
която ти се даде, съгласно с пророчеството, чрез
ръкополагането от презвитерите. В това прилежавай, на това се
предавай, за да стане явен на всички твоят напредък. Внимавай
на себе си и на поучението си, постоянствувай в това; защото,
като правиш това, ще спасиш и себе си и слушателите си.”
Матей 10:8б –“Болни изцелявайте, мъртви възкресявайте,
прокажени очиствайте, бесове изгонвайте; даром сте приели,
даром давайте.”
Лука 17:10 –“Също така и вие, когато извършите все що ви е
заповядано, казвайте: Ние сме безполезни слуги; извършихме
само това, което бяхме длъжни да извършим.”
– 14 –
ВТОРА ЧАСТ
БОЖИЯТА ГРИЖА КЪМ ПРОРОК ИЛИЯ
“А моят Бог ще снабди всяка ваша нужда според Своето
богатство в слава в Христа Исуса.”
Филипяни 4:19
– 15 –
СВРЪХЕСТЕСТВЕНАТА ГРИЖА НА БОГА
3Царе 17:2-4 –“И Господното слово дойде към него и рече: Иди от тука,
обърни се към изток, и скрий се при потока Херит, който е срещу
Иордан. Ще пиеш от потока; а на враните заповядах да те хранят там.”
Яков 5:17-18 –“Илия беше човек със същото естество като нас; и помоли
се усърдно да не вали дъжд, и не валя дъжд на земята три години и шест
месеца; и пак се помоли и небето даде дъжд, и земята произведе плода
си.”
За разлика от животинското царство, човек е създаден с много сложна
физическа, емоционална и духовна система, което го прави уязвим и го
превръща в лесна плячка на тъмните сили
Римляни 7:23 –“но в телесните си части виждам различен закон, който
воюва против закона на ума ми, и ме заробва под греховния закон, който
е в частите ми.”
I. МНОГОРАЗЛИЧНИТЕ НУЖДИ НА ЧОВЕК
Псалом 90:10 –“ Дните на живота ни са естествено седемдесет
години Или даже, гдето има сила, осемдесет години; Но и най-
добрите от тях са труд и скръб, Защото скоро прехождат и ние
отлитаме.”
Човекът има физически и духовни потребности
1. Човекът се нуждае от храна
2. Човекът се нуждае от вода
3. Човекът се нуждае от облекло
4. Човекът се нуждае от постелка
5. Човекът се нуждае от завивка
6. Човекът се нуждае от подслон
7. Човекът се нуждае от сила
8. Човекът се нуждае от Бога
II. ВСЕКИДНЕВНАТА БОРБА НА ЧОВЕКА
С БОГА НА МАТЕРИАЛИЗМА
1. Битката на човека, поради естествените потребности
От люлкото до гроба човекът се вълнува от няколко основни житейски
въпроси:
– Какво ще яде?
– Какво ще пие?
– Какво ще облече?
– Къде ще живее?
– Къде и какво ще работи?
– 16 –
Светът, в който живеем представлява едно житейско море и човекът
прилича на риба, която плува в него и търси храна, бистри води,
безопасно место, където да си хвърли хайвера.
2. Битката на човека, поради неговите желания
Човек прилича на иманяр, който непрекъснато търси скритото
съкровище
3. Разликата между потребност и желание
Неумението на човек да направи тази разлика, превръща човека в роб
на бога на материализма
4. Битката с бога на материализма, вековна интернационална битка
2 Тимотей 4:9-10 –“Постарай се да дойдеш скоро при мене; защото
Димас ме остави, като обикна сегашния свят; той отиде в Солун,
Крискент в Галатия, а Тит в Далмация.”
Помнете! Естеството на човека е еднакво, независимо къде живее.
Както Бог е навсякъде по лицето на земята, така и дяволът е
навсякъде:
– Той е в богата Европа
– Той е в богата Русия
– Той е в богата Америка
– Той е и в бедна Африка
Затова и цялото човечество (без оглед възраст, раса, социален
произход и пр.) води ежедневна битка с бога на материализма.
III. ИЗЯВЛЕНИЕТО НА СВРЪХЕСТЕСТВЕНАТА ГРИЖА НА БОГА
Исая 49:15 –“Може ли жена да забрави сучещото си дете Та да се не
смили за чадото на утробата си? Обаче те, ако и да забравят, Аз все
пак няма да те забравя. ”
1. Многоразличната Божия благодат, израз на Божията грижа за човека
А. Бог може не само да спасява
Б. Бог може не само да изцерява
В. Бог може на само да ръководи
Г. Бог може не само да закриля
Д. Бог може не само да даде сили на човек
Е. Бог може да се грижи и за ежедневните потребности на чадата си
– Бог може да храни чадата си
– Бог може да пои чадата си
– Бог може да облича чадата си
Псалми 37:25 –“Млад бях, ето, остарях, Но не съм видял
праведният оставен, Нито потомството му да проси хляб.”
– 17 –
2. Свръхестествената грижа на Бога към избрания от Него човек
А. Първата грижа на Бога към пророк Илия, подобострастният нам
човек
3 Царе 17:2-4 –“И Господното слово дойде към него и рече:
Иди от тука, обърни се към изток, и скрий се при потока
Херит, който е срещу Иордан. Ще пиеш от потока; а на
враните заповядах да те хранят там.”
Б. Втората Божествена грижа към пророк Илия
3 Царе 17:7-9 –“А след известно време потокът пресъхна,
понеже не валя дъжд по земята. Тогава Господното слово дойде
към него и рече: Стани, иди в Сарепта сидонска и седи там;
ето, заповядах на една вдовица там, да те храни.”
В. Третата Божествена грижа към пророк Илия
3 Царе 19:5-8 –“Тогава легна и заспа под смриката; после, ето,
ангел се допря до него и му рече: Стани, яж. И погледна, и ето
при главата му пита печена на жаравата и стомна с вода. И
яде и пи, и пак легна. А ангелът Господен дойде втори път та
се допря до него, и рече: Стани, яж, защото пътят е много
дълъг за тебе. И той стана та яде и пи, и със силата от онова
ястие пътува четиридесет дена и четиридесет нощи до
Божията планина Хорив.”
3. Опасността от злоупотребата с Божията грижа
А. Заповедта на Бога против злоупотребата с Неговата благодатна
грижа
Изход 16:16-19 –“Ето що заповядва Господ: Съберете от него,
всеки толкова, колкото му трябва да яде, по гомор на глава,
според числото на човеците ви; всеки да вземе за ония, които
са под шатрата му. И израилтяните сториха така и събраха,
кой много, кой малко, И когато измериха събраното с гомора,
който беше събрал много нямаше излишък, и който беше
събрал малко нямаше недостиг; всеки събираше толкова,
колкото му трябваше да яде. Моисей още им рече: Никой да не
оставя от него до утринта.”
Б. Алчността, причина за злоупотреба с Божията грижа
Изход 16:20 –“При все това, те не послушаха Моисея, и някои
оставиха от него до утринта; но червяса и се усмърдя; и Моисей
се разгневи на тях…”
В. Фаталните последици от злоупотребата с Божията грижа
Числа 11:33 –“Тогава людете станаха та събираха пъдпъдъците
целия онзи ден и цялата нощ и целия следен ден; оня, който
събра най-малко, събра десет кора; и те си ги простираха около
стана.
– 18 –
А като беше месото още в зъбите им, и не беше още сдъвкано,
Господният гняв пламна против людете, и Господ порази
людете с много голяма язва. И нарекоха това място Киврот-
атаава* (Гробищата на лакомството), защото там бяха
погребани лакомите люде.”
IV. ВЯРАТА, УСЛОВИЕ ЗА СВРЪХЕСТЕСТВЕНАТА ГРИЖА
НА БОГА
1. Вярата в свръхестествената грижа на Бога прогонва всеки
сатанински страх и безпокойство
Матей 6:31-34 –“И тъй не се безпокойте, и не думайте: Какво
ще ядем? или: Какво ще пием? или: Какво ще облечем?
(Защото всичко това търсят езичниците), понеже небесният
ви Отец знае, че се нуждаете от всичко това. Но първо
търсете Неговото царство и Неговата правда; и всичко това
ще ви се прибави. Затова, не се безпокойте за утре, защото
утрешният ден ще се безпокои за себе си. Доста е на деня
злото, което му се намери.”
2. Вярата в свръхестествената грижа на Бога не трябва да се
превръща в утроба на мързел и индеферентност
3. Вярата в свръхестествената сила на Бога е утроба на смелост и
решителност
А. Вярата на Авраам в Божията грижа го направи смел и решителен
Битие 13:8-9 –“Тогава Аврам рече на Лота: Да няма, моля ти
се, спречкване между мене и тебе и между моите говедари и
твоите говедари, защото ние сме братя. Не е ли пред тебе
цялата земя. Моля ти се, отдели се от мене; ти ако идеш
наляво, то аз ще ида надясно; или ако ти идеш надясно, аз ще
ида наляво.”
Битие 22:7-8, 10, 13-14 –“Тогава Исаак продума на баща си
Авраама, казвайки: Тате! А той рече: Ето ме, синко. И рече
Исаак: Ето огъня и дървата, а где е агнето за всеизгарянето?
И Авраам каза: Синко, Бог ще си промисли агнето за
всеизгаряне. И двамата вървяха заедно… И Авраам простря
ръката си та взе ножа да заколи сина си… Тогава Авраам,
като подигна очи, видя, и ето зад него един овен вплетен с
рогата си в един храст; и Авраам отиде, взе овена и го принесе
всеизгаряне вместо сина си. И Авраам наименува това място
Иеова-ире; и според това се казва и до днес: На хълма Господ
ще промисли.”
– 19 –
Б. Вярата на пророк Илия в Божията грижа го направи смел и
решителен
3 Царе 18:21-22, 36, 39-40 –“Тогава Илия дойде при всичките
люде та рече: До кога ще се колебаете между две мнения?
Иеова, ако е Бог, следвайте Го; но ако е Ваал, следвайте него. А
людете не му отговориха ни дума. Тогава Илия рече на людете:
Само аз останах Господен пророк; а Вааловите пророци са
четиристотин и петдесет мъже… А в часа на вечерния принос,
пророк Илия се приближи и каза: Господи, Боже Авраамов,
Исаков и Израилев, нека стане известно днес, че Ти си Бог в
Израиля, и аз Твой слуга, и че според Твоето слово аз сторих
всички тия неща… И всичките люде, когато видяха това,
паднаха на лицата си и рекоха: Иеова, Той е Бог; Иеова, Той е
Бог. И Илия им каза: Хванете Вааловите пророци; ни един от
тях да не избяга. И хванаха ги; и Илия ги заведе при потока
Кисон и там ги изкла.”
V. ПОУКАТА ЗА СЪВРЕМЕННИЯ ЧОВЕК:
Йоан 20:31 –“А тия са написани за да повярвате, че Исус е
Христос, Божият Син, и, като вярвате, да имате живот в
Неговото име.”
1. Вярата в свръхестествената грижа на Бога, условие за благословен
живот
Евреи 11:6, 8 –“А без вяра не е възможно да се угоди Богу,
защото който дохожда при Бога трябва да вярва, че има Бог, и
че Той възнаграждава тия, които го търсят… С вяра Авраам
послуша, когато бе повикан да излезе и да отиде на едно място,
което щеше да получи в наследство, и излезе без да знае къде
отива”
2. Послушанието, изявление на вярата в свръхестествената грижа на
Бога
А. Авраам при раздялата си с Лот избра пътя към пустинята, но
Бог я превърна в рай
Б. Израил послуша Божия съвет, а не чувствата си и влезе в
обещаната земя
В. Пророк Илия послуша Божия глас и стигна до славното огнено
възнесение
4 Царе 2:11 –“И докато те още ходеха и се разговаряха, ето
огнена колесница и огнени коне, които ги разделиха един
от друг; и Илия възлезе с вихрушка на небето.”
– 20 –
Г. Бог грижи се за нас и днес, по примера на грижата Му за пророк
Илия
Яков 5:17 -18 –“Илия беше човек със същото естество като
нас; и помоли се усърдно да не вали дъжд, и не валя дъжд на
земята три години и шест месеца; и пак се помоли и небето
даде дъжд, и земята произведе плода си.”
Филипяни 4:19 –“А моят Бог ще снабди всяка ваша нужда
според Своето богатство в слава в Христа Исуса.”
Матей 6:25, 33 –“ А ти, когато се молиш, влез във вътрешната
си стаичка, и като си затвориш вратата, помоли се на своя
Отец, Който е в тайно; и Отец ти, Който вижда в тайно, ще ти
въздаде [на яве]… Но първо търсете Неговото царство и
Неговата правда; и всичко това ще ви се прибави.”
– 21 –
БОГ И ПРИРОДНИТЕ НУЖДИ НА ЧОВЕК
3 Царе 17:7-24
Божията грижа за природните (естествените) нужди на човека – вчера, днеска
и во веки – по примера на пророк Илия
Кой кого храни?!
I. БОГ ГРИЖИ СЕ ЗА НАС
Бог на духовния и природния просперитет
Псалми 23:1-2 –“Давидов псалом. Господ е Пастир мой; Няма да
остана в нужда. На зелени пасбища ме успокоява; При тихи води ме
завежда.”
1. Зависимият от Бог човек
2. Божията грижа за нашия дом
3. Божията грижа за нашата храна
4. Божията грижа за нашата вода
5. Божията грижа за нашето облекло
6. Божията грижа за нашите обувки
Второзаконие 29:5 –“А Аз ви водих за четиридесет години по
пустинята, през което време дрехите ви не овехтяха на вас, и
обущата ни на един от вас не овехтяха на ногата ти,”
7. Божията грижа за нашето здраве
8. Божия грижа за нашата закрила
9. Божията грижа за нашето безсмъртие
II. БОЖИЯТА ГРИЖА ЗА МАТЕРИАЛНИТЕ НУЖДИ
НА ПРОРОК ИЛИЯ
Матей 6:33-34 –“Но първо търсете Неговото царство и Неговата
правда; и всичко това ще ви се прибави. Затова, не се безпокойте за
утре, защото утрешният ден ще се безпокои за себе си. Доста е на
деня злото, което му се намери.”
1. Божията грижа за материалните нужди на пророк Илия чрез птиците
небесни
3 Царе 17:6 –“И враните му донасяха хляб и месо заран, и хляб и
месо вечер; а той пиеше от потока.”
2. Божията грижа за материалните нужди на пророк Илия чрез вдовицата
от Сарепта Сидонска
3 Царе 17:9 –“Стани, иди в Сарепта сидонска и седи там; ето, “
заповядах на една вдовица там, да те храни.”
– 22 –
3. Божията грижа за материалните нужди на пророк Илия чрез ангела
Господен
3 Царе 19:5-6 –“Тогава легна и заспа под смриката; после, ето,
ангел се допря до него и му рече: Стани, яж. И погледна, и ето
при главата му пита печена на жаравата и стомна с вода. И яде и
пи, и пак легна.”
Яков 5:17а –“Илия беше човек със същото естество като нас…”
А. Гладен Г. Ревнив
Б. Жаден Д. Страхлив
В. Уморен Е. Отчаян
III. БОЖИЯТА ЗАПОВЕД ДО ПРОРОК ИЛИЯ
3 Царе 17:7-9 –“А след известно време потокът пресъхна, понеже не
валя дъжд по земята. Тогава Господното слово дойде към него и
рече: Стани, иди в Сарепта сидонска и седи там; ето, заповядах на
една вдовица там, да те храни.”
1. Изпитанието на пророк илия чрез Божията заповед
2. Послушанието на пророк илия чрез Божията заповед
3. Божието водителство чрез Божията заповед
Преди да употреби някой от слугите си, Бог го изпитва
А. Изпитание на вярата на Божия слуга
Б. Изпитание на любовта на Божия слуга
В. Изпитание на послушанието на Божия слуга,
по примера на пророк Илия
IV. БОЖИЯТА ЗАПОВЕД ДО БЕДНАТА ВДОВИЦА,
ОТНОСНО НУЖДАЕЩИЯ СЕ ПРОРОК
3 Царе 17:10-16 –“ И тъй, той стана та отиде в Сарепта. И като дойде
при градската порта, ето там една вдовица, която събираше дърва;
и той извика към нея и рече: Донеси ми, моля, малко вода в съд да
пия. И като отиваше да донесе, той извика към нея и рече: Донеси
ми, моля, и залък хляб в ръката си. А тя рече: Заклевам се в живота
на Господа твоя Бог, нямам ни една пита, но само една шепа
брашно в делвата и малко дървено масло в стомната и, ето, събирам
две дръвчета, за да ида и да го приготвя за мене и за сина ми да го
изядем и да умрем. А Илия й рече: Не бой се; иди, стори както каза;
но омеси от него първо за мене една малка пита та ми донеси, а
после приготви за себе си и за сина си; защото така казва Господ
Израилевият Бог: Делвата с брашното няма да се изпразни, нито
стомната с маслото ще намалее, до деня, когато Господ даде дъжд на
земята.
– 23 –
И тя отиде та стори според каквото каза Илия; и тя и той и
домът й ядоха много дни. Делвата с брашното не се изпразни, нито
стомната с маслото намаля, според словото, което Господ говори
чрез Илия.”
Диалогът помежду бедната вдовица от Сарепта Сидонска и Божия
пророк:
1. Нуждаещият се пророк от вода
2. Нуждаещият се пророк от хляб
3. Божията благодат в дома на бедната вдовица
А. Благодат чрез делвата с брашно
Б. Благодат чрез стомната с масло
Питам се има ли място днес в нашите Църкви за подобни бедни
вдовици, които не могат да дадат нито десятък, нито дарение за
дискуса? Не е изключено да я обявим и за прокълната от Бога,
защото е бедна.
Точно чрез такава крайно бедна вдовица Бог извърши едно от най-
великите знамения.
V. ВЯРАТА НА НУЖДАЕЩИЯ СЕ ПРОРОК
3 Царе 17:13-14 –“ А Илия й рече: Не бой се; иди, стори както каза;
но омеси от него първо за мене една малка пита та ми донеси, а
после приготви за себе си и за сина си; защото така казва Господ
Израилевият Бог: Делвата с брашното няма да се изпразни, нито
стомната с маслото ще намалее, до деня, когато Господ даде дъжд на
земята.”
1. Вярата в Евангелието на просперитета
2. Изпитанието на бедната вдовица
Изпитанието чрез Божията благодат
Винаги, когато ни благослови с нещо, Бог ни изпитва какво ще
направим с неговия дар. Ще го споделим ли с нуждаещите или ще го
задържим за себе си
Лука 12:16-21 –“ И каза им притча, като рече: Нивите на един
богаташ родиха много плод. И той размишляваше в себе си,
думайки: Какво да правя? защото нямам где да събера плодовете
си. И рече: Ето какво ще направя: ще съборя житниците си и ще
построя по-големи, и там ще събера всичките си жита и благата
си. И ще река на душата си: Душо, имаш много блага натрупани
за много години; успокой се, яж, пий, весели се. А Бог му рече:
Глупецо! тая нощ ще ти изискат душата; а това което си
приготвил, чие ще бъде? Така става с този, който събира имот за
себе си, и не богатее в Бога.”
– 24 –
3. Благовестието за Божията грижа на пророка
3 Царе 17:14 –“защото така казва Господ Израилевият Бог:
Делвата с брашното няма да се изпразни, нито стомната с
маслото ще намалее, до деня, когато Господ даде дъжд на
земята.”
А. Пророк Илия не каза само:”Донеси ми!”
Б. Пророк Илия каза:”Делвата с брашното няма да се изпразни, нито
стомната с маслото ще намалее!”
VI. ПЪРВОТО ВЪЗКРЕСЕНИЕ ЧРЕЗ ПРОРОК ИЛИЯ
В САРЕПТА СИДОНСКА
3 Царе 17:17-22 –“ А след това, синът на жената, домакинята, се
разболя; и болестта му бе тъй тежка, щото не остана дишане в него.
Тогава тя рече на Илия: Какво има между мене и тебе, Божий
човече? Дошъл ли си при мене, за да ми припомниш греховете и да
умориш сина ми? А той й каза: Дай ми сина си. И като го взе от
пазухата й та го изнесе на горната стая, гдето живееше, положи го
на леглото си. И извика към Господа и рече: Господи Боже мой!
нанесъл ли си зло и на вдовицата, при която живея, като си уморил
сина й? Тогава той се простря три пъти върху детето, и извика към
Господа, казвайки: Господи Боже мой, моля Ти се, нека се върне
душата на това дете в него. И Господ послуша Илиевия глас, та се
върна душата на детето в него и то оживя.”
1. Вярата на вдовицата
Преди срещата й с Пророка тя нямаше вяра в нищо друго, освен в сина
си
2. Надеждата на вдовицата
Едничката надежда на бедната вдовица беше в сина й
3. Любовта на вдовицата
Бедната вдовица нямаше нищо друго в живота си, което да обича,
освен сина си
4. Смъртта в дома на бедната вдовица
А. Скръбта в дома на вдовицата, поради траура
В един миг всичко в живота й беше отнето
Б. Мъката по време на изпитанието, преобърната на гняв и огорчение
3 Царе 17:18 – “Тогава тя рече на Илия: Какво има между
мене и тебе, Божий човече? Дошъл ли си при мене, за да ми
припомниш греховете и да умориш сина ми? ”
В. Срамът в сърцето на вдовицата, поради разочарованието
Положително тя беше подигравана от съседите си, че е приела в
дома си Божия пророк, а плати за това със смъртта на сина си
– 25 –
5. Роптанието, поради разочарованието по време на изпитание
3 Царе 17:20 И извика към Господа и рече: Господи Боже мой!
нанесъл ли си зло и на вдовицата, при която живея, като си
уморил сина й?
6. Помни по време на изпитание, че Божиите пътища не са, като нашите
пътища
Римляни 8:28 –“Но знаем, че всичко съдействува за добро на тия,
които любят Бога, които са призовани според Неговото
намерение.”
VII. ИЗПОВЕДТА ЗА ВСЕМОГЪЩИЯ БОГ,
ПОРОДЕНА ОТ ИЗПИТАНИЕТО
3 Царе 17:24 –“И жената каза на Илия: Сега познавам, че си Божий
човек, и че Господното слово, което говориш, е истина.”
1. Изпитанието, Небесният тест за вярата на човека в Божието
Всемогъщество
Псалми 139:23 –“Изпитай ме, Боже, и познай сърцето ми; Опитай
ме, и познай мислите ми;”
2. Изповедта за Божието всемогъщество на вдовицата от Сарепта
Сидонска, след изпитанието
3 Царе 17:24 –“И жената каза на Илия: Сега познавам, че си
Божий човек, и че Господното слово, което говориш, е истина.”
3. Изповедта за Божието Всемогъщество на Йов, след изпитанието
Йов 40:1-5 –“Господ проговори на Иова и каза: Тоя, който е
изобличил Всемогъщият, ще ли се бори с Него? Тоя, който се
препира с Бога, нека отговори на всичко това. Тогава Иов
отговори Господу, казвайки: Ето, аз съм нищожен; какво да Ти
отговоря? Турям ръката си на устата си. Веднъж съм говорил, и
не ща да отговарям вече, Дори дваж, но няма да повторя.”
4. Благовестието на ангела Господен пред Дева Мария за Божието
Всемогъщество, изявено в изпитанието й
Лука 1:35, 37 –“И ангелът в отговор й рече: Светият Дух ще дойде
върху ти, и силата на Всевишния ще те осени; за туй, и светото
Онова, Което ще се роди от тебе, ще се нарече Божий Син…
Защото за Бога няма невъзможно нещо.”
5. Благовестието или изповедта на Църквата Христова за Всеможещия и
Всемогъщ Бог
– 26 –
Йоан 20:30-31 –“А Исус извърши пред учениците още много други
знамения, които не са вписани в тая книга. А тия са написани за
да повярвате, че Исус е Христос, Божият Син, и, като вярвате, да
имате живот в Неговото име.”
5. Пример за Божието Всемогъщество чрез действителен случай:
Преди да емигрирам в САЩ (1969г.) често бях привикван за “справка” в
милицията. При един от разпитите следователят упорито настояваше да
му дам сведения за руски Пастир на име Пейсти, но до него момент, аз
наистина не бях чувал това име.
Когато отидох в САЩ служението ми ме срещна с мъж на име Пейсти.
Проповядвахме в една и съща радиостанция – той на руски език, аз на
български.
Фамилията на колегата ми ме върна към спомена за разпита и аз проявих
интерес към семейството му, към родителите му и пр. И се оказа, че не е
просто съвпадение на имена, а той наистина е син на Пастир Пейсти, за
когото не случайно беше проявил интерес следователят. Ще преразкажа
негов спомен.
По време на диктатурата на Сталин, брат Пейсти, съпругата му и двете
им деца са били интернирани (изпратени на заточение) в Сибир. В
затворническия лагер семейството е било направо обречено на смърт.
Брат Пейсти с вълнение ми сподели, дълбоко запечанания в детското му
съзнание спомен за горещите денонощни молитви на неговите родители
пред Бога – да ги избави от смъртта. Цитирам част от неговия разказ:
”Един ден, след молитвата, в стаята ни влезе ангел Господен и се обърна
към татко с думите:”Пейсти, тръгвай с мен!” Ангелът хвана мен и
сестричката ми за ръка, татко и майка ни последваха и всички заедно
тръгнахме, водени от ангела към портала.
Порталът на Сибирския затвор беше охраняван от двама въоръжени
милиционери, но ангелът уверено ни водеше право към тях. За наша
изненада, когато приближихме до тях, те се разделиха и ни направиха
път да минем. Това беше само първото чудо. Тепърва ни предстоеше да
видим Божието всемогъщество.
Очакваше ни дълъг път през студената Сибирска тайга. Пътят ни
продължи повече от три денонощия.
За наше изумление, всяка сутрин, обяд и вечер върху ледената покривка
на снега ни очакваше топъл чай и прясно приготвена храна. Това
продължи през цялото време на нашето пътуване, докато стигнахме до
един пристанищен град. Там се качихме на кораб и поехме в неизвестна
посока. След известно време корабът спря на непознато за нас
пристанище, на което отново ни очакваше голяма изненада. Бяха дошли
да ни посрещнат повече от сто човека, мъже и жени, които размахваха
бели кърпички и ни приветстваха за “Добре дошли!”.
– 27 –
Групата беше предвождана от финлански Пастир, който беше
предупреден от Бога за нашето пристигане. Така ние се озовахме в
свободния свят!”
Лично аз винаги се вълнувам, когато си припомням този разказ и чрез
него желая да напомня на Църквата Христова в България, че Бог е същият
– вчера, днеска и во воки. Неговото всемогъщество не се е променило!
Ръката Господна не се е скъсила та да не може да върши и днес чудеса в
нашия живот.
Исая 59:1 –“Ето, ръката на Господа не се е скъсила та да не може да
спаси, Нито ухото Му отъпяло та да не може да чува;”
Божията грижа за природните нужди на човека е същата вчера днеска е
во веки! Затова, нека да Му се доверим!
Една популярна евангелска песен казва:
“Вчера, днеска и во веки Исус същий е!
Всичко тук се променява, Той не се мени!
Грешниците той спасява, болните цели;
Всички бури усмирява, скръбните теши
Той Приятелят на грешни и днес пак зове!
Грешниче ти уморени вярвай от сърце!
Слава на Христа!
Всичко тук се променява, Той не се мени!”
– 28 –
ТРЕТА ЧАСТ
ДРЪЗНОВЕНИЕТО НА ПРОРОК ИЛИЯ
– 29 –
ДРЪЗНОВЕНИЕТО НА ПРОРОК ИЛИЯ
З Царе 18:36, 38-39 –“А в часа на вечерния принос, пророк Илия се
приближи и каза: Господи, Боже Авраамов, Исаков и Израилев, нека
стане известно днес, че Ти си Бог в Израиля, и аз Твой слуга, и че според
Твоето слово аз сторих всички тия неща… Послушай ме, Господи,
послушай ме, за да познаят тия люде, че Ти, Господи, си Бог, и че Ти си
възвърнал сърцата им надире. Тогава огън от Господа падна та изгори
всеизгарянето, дървата, камъните и пръстта, и облиза водата, която бе в
окопа. И всичките люде, когато видяха това, паднаха на лицата си и
рекоха: Иеова, Той е Бог; Иеова, Той е Бог.”
Дръзновението, духовният адреналин на Църквата Христова
I. НУЖДАТА ОТ ДРЪЗНОВЕНИЕ НА БОЖИИТЕ ЧАДА
1. Нуждата от лично дръзновение на вярващите в Бога
Даниил 3:16-18 –“Седрах, Мисах и Авденаго рекоха в отговор
на царя: Навуходоносоре, нам не ни трябва да ти отговаряме за
това нещо. Ако е така нашият Бог, Комуто ние служим, може да ни
отърве от пламенната огнена пещ и от твоите ръце, царю, ще ни
избави; но ако не, пак да знаеш, царю, че на боговете ти няма да
служим, и на златния образ, който си поставил няма да се кланяме.”
2. Нуждата от дръзновение на Божия служител
Даниил 6:10 –“А Даниил, щом се научи, че била подписана
писмената забрана, влезе у дома си, и, като държеше
прозорците на стаята си отворени към Ерусалим, падаше на
колената си три пъти на ден, молещ се и благодарящ пред своя
Бог, както правеше по-напред.”
3. Духовният преврат чрез дръзновението на пророк Илия
А. Дръзновението на пророк Илия против управляващия цар
3 Царе 18:16-18 –“И тъй, Авдия отиде да посрещне Ахаава и
му извести. И Ахаав отиде да посрещне Илия. А като видя
Илия, Ахаав му рече: Ти ли си, смутителю на Израиля? А
той отговори: Не смущавам аз Израиля, но ти и твоят
бащин дом; защото вие оставихте Господните заповеди, и ти
последва ваалимите.”
Б. Дръзновението на пророк Илия против Вааловите пророци
3 Царе 18:40 –“И Илия им каза: Хванете Вааловите
пророци; ни един от тях да не избяга. И хванаха ги; и Илия
ги заведе при потока Кисон и там ги изкла.”
– 30 –
4. Нуждата от дръзновение на Църквата Христова
А. Дръзновенната молитва
Б. Дръзновенното свидетелство
В. Дръзновенното проповядване
II. ИЗТОЧНИКЪТ НА ДРЪЗНОВЕНИЕ
1. Бог Отец
2. Бог Син
3. Бог Дух Святи
4. Словото Божие
5. Личният пример на добрите Християни
III. ИЗПИТАНИЕ НА ДРЪЗНОВЕНИЕТО
1. Изпитание на Йововото дръзновение
2. Изпитание дръзновението на Седрах, Месах и Авденаго
Даниил 3:19-21 –“Тогава Навуходоносор се изпълни с ярост, и
изгледът на лицето му се измени против Седраха, Мисаха и
Авденаго, та проговаряйки заповяда да нагорещят пещта
седем пъти повече отколкото обикновено се нагорещяваше. И
на някои силни мъже от войската си заповяда да вържат
Седраха, Мисаха и Авденаго и да ги хвърлят в пламенната
огнена пещ. Тогава тия мъже бидоха вързани с шалварите си,
хитоните си, мантиите и другите си дрехи, и бяха хвърлени
всред пламенната огнена пещ.”
3. Изпитание на Данаиловото дръзновение
Даниил 6:7-8 –“Всичките князе на царството, наместниците и
сатрапите, съветниците и управителите като се съветваха
решиха да поискат от царя да издаде указ и да обяви строга
забрана, че който, до тридесет дни, би отправил някаква
просба до кой да било бог или човек, освен до тебе, царю, той
да се хвърли в рова на лъвовете. Сега, царю, утвърди
забраната и подпиши писмената й форма за да не се измени,
според закона на мидяните и персите, който не се изменява.”
4. Примери за изпитание дръзновението на Божиите светии през вековете
– Изпитанието на Ной
– Изпитанието на Авраам
– Изпитанието на Израил
– Изпитанието на Йосиф
– Изпитанието на Мойсей
– Изпитанието на Исус Навиев
– Изпитанието на Давид
– Изпитание дръзновението на Църквата Христова
– 31 –
IV. СЛУЖЕНИЕТО НА ДРЪЗНОВЕНИТЕ
Примери за служението на дръзновени библейски личност
и влиянието на тяхното дръзновение върху останалите
1. Личното дръзновение на Давид
1 Царе 17:34-35, 45-47 –“А Давид рече на Саула: Слугата ти
пасеше овците на баща си; и когато дойдеше лъв или мечка та
грабнеше агне от стадото, аз го подгонвах та го поразявах, и
отървавах грабнатото от устата му; и когато се дигнеше върху
мене, хващах го за брадата, поразявах го, и го убивах… А
Давид каза на филистимеца: Ти идеш против мене с меч и
копие и сулица; а аз ида против тебе в името на Господа на
Силите, Бога на Израилевите войски, върху които ти хвърли
презрение. Днес Господ ще те предаде в ръката ми; и като те
поразя ще ти отнема главата, и днес ще предам труповете на
филистимското множество на въздушните птици и на земните
зверове; за да познае целият свят, че има Бог в Израиля, и да
познаят всички тук събрани, че Господ не избавя с меч и
копие; защото боят е на Господа, и Той ще ви предаде в
нашата ръка.”
2. Дръзновението на Седрах, Месах и Авдинаго
3. Дръзновението на Даниил
4. Дразновението на Мардохей
5. Дръзновението на апостолите
Ефесяни 3:8, 12 –“На мене, най-нищожния от всички светии,
се даде тая благодат, да благовестя между езичниците
неизследимото Христово богатство… в Когото имаме своето
дръзновение и достъп с увереност чрез вяра в Него;”
Евреи 11:32-38 –“И какво повече да кажа? Защото не ще ми
стигне време да приказвам за Гедеона, Варака, Самсона и
Иефтае, за Давида още и Самуила и пророците;…”
6. Дръзновението на Християните – от Ранната Църква до днес
Дръзновението на Божиите чада е плод на Вярата, Надеждата и
Любовта
Обобщение: Без дръзновение е безплодна нашата вяра, безплодна е
нашата надежда, безплодна е нашата любов, безплодна е нашата молитва,
безплодна (лишена от смисъл) е и нашата проповед.
Дръзновението, адреналинът на Християнина
Евреи 4:16 –“Затова, нека пристъпваме с дръзновение към престола
на благодатта, за да придобием милост, и да намерим благодат, която
да помага благовременно.”
– 32 –
ЧЕТВЪРТА ЧАСТ
ПОСЛУШАНИЕТО НА ПРОРОК ИЛИЯ
– 33 –
ПОСЛУШАНИЕТО НА ПРОРОК ИЛИЯ
3 Царе 17:2-10 –“И Господното слово дойде към него (пророк Илия) и
рече: Иди от тука, обърни се към изток, и скрий се при потока Херит,
който е срещу Иордан… И той отиде та стори според Господното слово…
Тогава Господното слово дойде към него и рече:
Стани, иди в Сарепта сидонска и седи там. И тъй, той стана та отиде в
Сарепта…”
Яков 5:17-18 –“Илия беше човек със същото естество като нас; и помоли
се усърдно да не вали дъжд, и не валя дъжд на земята три години и шест
месеца; и пак се помоли и небето даде дъжд, и земята произведе плода
си.”
1 Царе 15:22 –“И рече Самуил: Всеизгарянията и жертвите угодни ли са
тъй Господу, както слушането Господния глас? Ето, послушанието е поприемливо от жертвата, и покорността – от тлъстината на овни.”
Послушанието, за което размишляваме, е една от най-важните черти от
характера на покаяния човек.
Човек или притежава тази черта, или не я притежава, т.е. или е послушен на
Бога, или е непослушен. Средно положение няма! Полупослушание не
съществува!
За непостоянните (послушни от време на време) Християни, Бог чрез
Словото Си казва:
“Зная делата ти, че не си студен нито топъл. Дано да беше ти студен, или
топъл. Така, понеже си хладък, нито топъл, нито студен, ще те повърна
из устата Си.” (Откровение 3:15-16)
За обществото (като цяло) или за невярващите роднини и приятели,
послушният на Бога човек може да изглежда, като умствено недоразвит и
дори ненормален. Обратно на общественото мнение, Бог оценява високо
стойността на послушанието, като белег на силен балансиран характер и
висок морал.
Не интелектът или светското образование имат превъзходна стойност пред
Бога, а послушанието.
I. НУЖДАТА ОТ ПОСЛУШАНИЕ
1Царе 15:22 –“И рече Самуил: Всеизгарянията и жертвите угодни
ли са тъй Господу, както слушането Господния глас? Ето,
послушанието е по-приемливо от жертвата, и покорността – от
тлъстината на овни.”
– Послушанието е една от най-дефицитните стоки, както на светския,
така и на духовния “пазар”
– Послушание не означава насилствено заробване
– 34 –
– Послушание означава уважение (зачитане на определени правила и
норми на поведение)
1. Дефицитът от послушание в съвременния свят, поради ширещият се
дух на непокорство
2 Тимотей 3:1 –“А това да знаеш, че в последните дни ще
настанат усилни времена. Защото човеците ще бъдат
себелюбиви, сребролюбиви, надменни, горделиви, хулители,
непокорни на родителите…”
А. Днес живеем и общуваме с непокорни хора
Б. Днес живеем в непокорно семейство
В. Днес живеем в непокорно общество (било то светско или
църковно)
2. Причината за непослушанието (непокорството)
А. Гордостта
Б. Надменността
В. Себелюбието
Г. Сребролюбието
Д. Алчността (“богатстволюбието”) и пр.
3. Нуждата от послушание в природата
А. Послушание в природата означава зачитане на природните
закони
Б. Резултатът от непослушанието в природата – екологичните
катастрофи и природни бедствия
4. Нуждата от послушание в семейството
А. Нуждата от послушание (уважение) помежду татко и майка
Б. Нуждата от послушание помежду родители и деца
Ефесяни 5:22, 25; 6:1-4 –“Жени, подчинявайте се на своите
мъже, като длъжност към Господа;.. Мъже, любете жените
си както и Христос възлюби църквата и предаде Себе Си за
нея,.. Деца, покорявайте се на родителите си в Господа;
„Почитай баща си и майка си“, (което е първата заповед с
обещание), „за да ти бъде добре и да живееш много години
на земята“. И вие, бащи, не дразнете децата си, но
възпитавайте ги в учение и наставление Господно.”
В. Резултатът от непослушанието в семейството
Големият процент на разводите днес е в резултат на
неуважението (непослушанието) в семейството
5. Нуждата от послушание в обществото
А. Нуждата от послушание помежду приятели
– 35 –
Б. Нуждата от послушание в бизнеса
В. Нуждата от послушание във всяка сфера на обществения живот
Г. Резултатът от непослушанието в обществото
Непослушанието (неспазване на законите) в света е утроба на
престъпността
6. Нуждата от послушание в Църквата
А. Нуждата от послушание на миряните
Б. Нуждата от послушание на Пастира
В. Резултатът от непослушанието в Църквата днес
При липсата на послушание, Църквата се изражда ( от стадо от
овце се превръща в стадо от кози )
7. Нуждата от послушание помежду човека и Бога
А. Бог работи само с послушни хора
Всички Божии светии, овековечени в Библията, са образец на
послушание
Б. Характерът на послушанието
– Послушанието (както и любовта) е улица с двупосочно
движение
– Бог чува молитвите на послушните
Яков 5:16б –“…Голяма сила има усърдната молитва на
праведния”
Лука 6:46 –“И защо Ме зовете, Господи, Господи! и не
вършите това, което казвам?”
Псалми 91:14-16 –“Понеже той е положил в Мене любовта
си, казва Господ, Затова ще го избавя; Ще го поставя в
безопасност, защото е познал името Ми. Той ще Ме
призове, и Аз ще го послушам;…”
В. Различната участ на послушните и непослушните
Матей 7:21, 24-27 –“И тъй, от плодовете им ще ги познаете.
Не всеки, който Ми казва: Господи! Господи! ще влезе в
небесното царство, но който върши волята на Отца Ми,
Който е на небесата…
И тъй, всеки, който чуе тия Мои думи и ги изпълнява, ще се
оприличи на разумен човек, който е построил къщата си на
канара; и заваля дъждът, придойдоха реките, духнаха
ветровете, и устремиха се върху тая къща; но тя не падна,
защото бе основана на канара. И всеки, който чуе тези Мои
думи и не ги изпълнява, ще се оприличи на неразумен
човек, който построи къщата си на пясък; и заваля дъждът,
придойдоха реките и духнаха ветровете, и устремиха се
върху тая къща; и тя падна, и падането й бе голямо.”
– 36 –
II. ТЪРСЕНОТО ОТ БОГА ПОСЛУШАНИЕ
1 Царе 15:22 –“И рече Самуил: Всеизгарянията и жертвите угодни
ли са тъй Господу, както слушането Господния глас? Ето,
послушанието е по-приемливо от жертвата, и покорността – от
тлъстината на овни.”
Послушанието пред Бога е по-ценно от всякакво богатство
1. Бог обича учените хора
Но от древността и до днес, Той работи само с послушните от тях
2. Бог обича успешните (преуспелите) хора
Но от създанието на света и до днес Той работи само с послушните
от тях
3. Търсеният от Бога послушен човек
А. Послушен по примера на пророк Илия
Б. Послушен по примера на Христос
Филипяни 2:8 –“И, като се намери в човешки образ, смири
Себе Си и стана послушен до смърт, даже смърт на кръст.
Затова и Бог го превъзвиши, и Му подари името, което е над
всяко друго име;”
В. Послушен по примера на всички Старозаветни и Новозаветни
Божии съработници
III. СЛУЖЕНИЕТО НА ПОСЛУШНИТЕ
Когато говорим за търсения от Бога послушен човек, трябва да
отбележим, че и Старият, и Новият завет изобилстват с примери за
личности, чрез които Бог подсказва на съвременния човек нуждата Му
от послушни хора, чрез които да изпълнява волята Си на тази земя.
Защото Бог работи само с послушни хора
1. Служението на послушния Ной
– Бог му каза:”Построй!”
– И той построи
Битие 6: 22 –“И Ной извърши всичко според както му
заповяда Бог; така стори.”
2. Послушанието на Авраам
– Бог му каза: “Излез!”
– И той излезе
Битие 12: 1, 4 -“Тогава Господ каза на Аврама: Излез от
отечеството си, измежду рода си и из бащиния си дом, та иди в
земята, която ще ти покажа… И тъй, Аврам тръгна според
както му рече Господ, и Лот тръгна с него. А Аврам беше на
седемдесет и пет години, когато излезе от Харан.
– 37 –
3. Послушанието на Яков
Бог му каза: “Отиди!”
И той отиде
4. Битие 46: 1, , 5а, 6б –“И рече: Аз съм Бог, Бог на баща ти; не бой се
да слезеш в Египет, защото ще те направя там велик народ…
Тогава Яков стана от Вирсавее… и цялото му семейство с него
дойдоха в Египет;”
5. Послушанието на Мойсей
– Бог му каза:”Изведи!”
– И той изведе Божия народ
6. Послушанието на Исус Навиев
– Бог му каза: “Обиколи!”
– И той обиколи седем пъти Ерихон
7. Послушанието на Седрах, Месах и Авдинаго
8. Послушанието на Мардохей
9. Послушанието на Неемия
10.Послушанието на Христос
Филипяни 2:8 –“И, като се намери в човешки образ, смири Себе
Си и стана послушен до смърт, даже смърт на кръст.”
11.Послушанието на апостолите
Д.А.26:19-20а -“Затова, царю Агрипо, не бях непокорен на
небесното видение; но проповядвах…”
12.Послушанието на Църквата Христова
Д.А.13:1-3 –“А в антиохийската църква имаше пророци и
учители: Варнава, Симеон, наречен Нигер, киринеецът Луций,
Манаин, който беше възпитан заедно с четверовластника Ирод
и Савел. И като служеха на Господа и постеха, Светият Дух
рече: Отделете ми Варнава и Савла за работата, на която съм
ги призовал. Тогава, като постиха и се помолиха, положиха
ръце на тях и ги изпратиха.”
Евреи 3:7-8 –“ Затова, както казва Светият Дух: – „Днес, ако
чуете гласа му, Не закоравявайте сърцата си както в
преогорчението, Както в деня на изкушението в пустинята,”
За потвърждение на твърдението, че Бог и днес търси послушни хора за
служение, ще си послужа за пример с два действителни случая от моя личен
живот.
Първият случай ме връща десетки години назад. Намирах се в Израил. В
изключително ясно и красноречиво съновидение, чух думите: “Бог търси
Своя човек!” Тези думи, дошли точно навреме, ме разтърсиха и ми
помогнаха да определя правилния курс в живота и в служението си.
– 38 –
Вторият пример е от преди малко повече от десет години.
Бях приключил пастирското си служение в България, според представите на
хората, които изключително активно се погрижиха това да се случи. Аз
самият бях успял вече да се примиря с този факт и се прибрах в САЩ, с
представата, че ще прекарам остатъка от живота си в близост до деца и
внуци, отдавайки се занапред, предимно на духовна писателска дейност.
Но се оказа, че Божиите планове за моето служение не съвпадаха с
човешките планове. Цялата ми представа за бъдещето се преобърна след едно
съновидение. Не виждам смисъл да ви обременявам с подробности, затова ще
се задоволя само с най-същественото. Думите, с които Бог преобърна
плановете ми и ме задължи да се върна обратно в България, бяха: “Отиди,
събери людете ми, построй язовирната стена и прибери водите!” Резултатът
от послушанието ми даде изобилни плодове с вечна стойност. Последваха
най-благословените и плодотворни години в моя живот и служение.
Чрез тези два примера желая да насърча Христовата Църква, че Ръката
Господня не се е скъсила, за да престане да благославя и да върши чудеса на
тази земя. Напротив! Бог повече от всякога се нуждае от послушни хора, като
пророк Илия, чрез които да върши Волята Си.
– 39 –
ПЕТА ЧАСТ
ВЯРАТА НА ПРОРОК ИЛИЯ
– 40 –
ВЯРАТА НА ПРОРОК ИЛИЯ
Яков 5:17-18 –“Илия беше човек със същото естество като нас; и помоли
се усърдно да не вали дъжд, и не валя дъжд на земята три години и шест
месеца; и пак се помоли и небето даде дъжд, и земята произведе плода
си.”
Евреи 11:6 –“А без вяра не е възможно да се угоди Богу, защото който
дохожда при Бога трябва да вярва, че има Бог, и че Той възнаграждава
тия, които го търсят.”
– В настоящата проповед няма да разглеждаме вярата на хората в света
Светските хора също вярват, но тяхната вяра е суеверна вяра
– В настоящата проповед няма да разглеждаме вярата на демоните
Демоните също вярват в Бога
– В настоящата проповед ще анализираме вярата на човек в Бога и
по-точно, ще се спрем на въздействието на вярата върху живота
ва човека и върху неговия характер
I. ХАРАКТЕРЪТ НА ВЯРАТА В БОГА
1. Ролята на вярата в живота на човека
(Вярата в Бога, допринасяща вяра)
А. Чрез вяра в Бога човек се спасява
Б. Чрез вяра в Бога човек получава изцеление
В. Чрез вяра човек получава Божията в грижа в живота си
(Този процес е много ясно изразен в живота на пророк Илия)
2. Преобразяващата вяра
А. Вярата в Бога има свойството да преобразява човека
Б. Чрез вярата в Бога се изграждат качествата на Новородения
човек
3. Различните метаморфози на вярата в Бога
А. Вярата е духовното гориво на Новородения човек
Б. Вярата е тайнственото око, чрез което човек вижда невидимите
неща, включително и Бог
В. Вярата е ухото, чрез което Новороденият човек чува Божия глас
Г. Вярата е нозете , чрез които Новороденият човек върви по
Божия път
Д. Вярата е ръцете, чрез които Новороденият човек върши
Божията воля
Е. Вярата е сърцето на Новородения човек, чрез което той започва
да обича и да съчувства
– 41 –
Ж. Вярата е лост от първи род, т.е. вярата е силата, чрез която
човек започва да върши велики дела
Матей 21:21-22 –“А Исус в отговор им рече: Истина ви
казвам: Ако имате вяра, и не се усъмните, не само ще
извършите стореното на смоковницата, но даже, ако речете
на тоя хълм: Дигни се и хвърли се в морето, ще стане. И
всичко, каквото и да поискате в молитва, като вярвате, ще
получите.”
II. ВЯРАТА, ОПРЕДЕЛЯЩИЯТ ФАКТОР В ЖИВОТА
И СЛУЖЕНИЕТО НА ПРОРОК ИЛИЯ
1. Вярата беше тази, която направи пророк Илия мисионер (от
Галаадия в Израил)
2. Вярата на пророк Илия в Бога се преобърна на дръзновение
(Чрез непоколебимата си жива вяра пророк Илия погледна
цар Ахав очи в очи и го изобличи)
3. Вярата на пророка в Бога заключи небето за три години и шест
месеца и през този период не падна нито дъжд, нито роса
3 Царе 17:1 –“А тесвиецът Илия, който бе от галаадските
жители, рече на Ахаава: В името на живия Господ,
Израилевия Бог, Комуто служа, заявявам ти че през тия
години няма да падне роса или дъжд освен чрез дума от
мене.”
4. Вярата в Бога изпрати пророк Илия при потока Херит
5. Вярата в Бога осигури прехраната на пророк Илия чрез враните
3 Царе 17:6 –“И враните му донасяха хляб и месо заран, и
хляб и месо вечер; а той пиеше от потока.”
6. Вярата в Бога осигури прехраната на пророк Илия чрез бедната
вдовица от Серепта Сидонска
3 Царе 17:14 –“Защото така казва Господ Израилевият
Бог: Делвата с брашното няма да се изпразни, нито
стомната с маслото ще намалее, до деня, когато Господ
даде дъжд на земята.”
7. Вярата в Бога приготви на пророк Илия печена пита хляб в
пустинята
3 Царе 19:5-8 –“Тогава легна и заспа под смриката; после,
ето, ангел се допря до него и му рече: Стани, яж.
– 42 –
И погледна, и ето при главата му пита печена на жаравата
и стомна с вода. И яде и пи, и пак легна. А ангелът
Господен дойде втори път та се допря до него, и рече:
Стани, яж, защото пътят е много дълъг за тебе. И той стана
та яде и пи,и със силата от онова ястие пътува четиридесет
дена и четиридесет нощи до Божията планина Хорив.”
8. Вярата на пророк Илия в Бога възкреси сина на вдовицата
З Царе 17:21-22 –“Тогава той се простря три пъти върху
детето, и извика към Господа, казвайки: Господи Боже
мой, моля Ти се, нека се върне душата на това дете в него.
И Господ послуша Илиевия глас, та се върна душата на
детето в него и то оживя.”
9. Вярата в Бога изпрати пророк Илия на планината Кармил
10.Вярата в Бога изпрати пророк Илия да помаже определените от
Бога служители
11.Вярата в Бога стана причина пророк Илия да се възнесе с огнената
колесница на небето
4Царе 2: 11 –“И докато те още ходеха и се разговаряха, ето
огнена колесница и огнени коне, които ги разделиха един
от друг; и Илия възлезе с вихрушка на небето.”
Евреи 11:6 –“А без вяра не е възможно да се угоди Богу,
защото който дохожда при Бога трябва да вярва, че има
Бог, и че Той възнаграждава тия, които го търсят.”
III. НУЖДАТА НА ЦЪРКВАТА ОТ ВЯРА В БОГА –
ПО ПОДОБИЕ ВЯРАТА НА ПРОРОК ИЛИЯ
1. Пророк Илия, един от нас
Яков 5:17-18 –“Илия беше човек със същото естество като
нас…”
– гладен
– жаден
– смутен
– отчаян и пр.
2. Нуждата на Църквата от уповаваща вяра –
по примера на пророк Илия
3. Нуждата на Църквата от безусловна вяра –
по примера на пророк Илия
4. Нуждата на Църквата от възкресителна вяра –
по примера на пророк Илия
5. Нуждата на Църквата от преобразяваща вяра
Промяна, не чрез политика, а чрез вяра в Бога – по примера на
пророк Илия
– 43 –
ШЕСТА ЧАСТ
СЛУЖЕНИЕТО НА ПРОРОК ИЛИЯ

– 44 –
СЛУЖЕНИЕТО НА ПРОРОК ИЛИЯ
3 Царе 17:14 –“Защото така казва Господ Израилевият Бог: Делвата с
брашното няма да се изпразни, нито стомната с маслото ще намалее, до
деня, когато Господ даде дъжд на земята.”
Яков 5:17-18 –“Илия беше човек със същото естество като нас; и помоли
се усърдно да не вали дъжд, и не валя дъжд на земята три години и шест
месеца; и пак се помоли и небето даде дъжд, и земята произведе плода
си.”
Силата на Божия служител не е в титлата, а в престилката
Йоан 13:3-5 –“като знаеше Исус, че Отец, е предал всичко в ръцете Му, и
че от Бога е излязъл и при Бога отива, стана от вечерята, сложи
мантията Си, взе престилка и се препаса. После наля вода в умивалника
и почна да мие нозете на учениците и да ги изтрива с престилката, с
която бе препасан.”
I. НУЖДАТА ОТ БОЖИЯ СЛУЖИТЕЛ НА ТАЗИ ЗЕМЯ
Матей 5:13 –“Вие сте солта на земята. Но ако солта обезсолее, с
какво ще се осоли? Тя вече за нищо не струва, освен да се
изхвърли вън и да се тъпче от хората.”
Матей 5:14-16 –“Вие сте виделината на света. Град поставен на
хълм не може да се укрие. И когато запалят светило, не го турят
под шиника, а на светилника, и то свети на всички, които са в
къщи.”
Чувствам се задължен (от Христова страна) да припомня на
Христовата Църква, че Бог, независимо от това, че е Весдесъщ,
Всевиждащ и Всеможещ Бог, в същото време, Той няма други крака,
които да ходи по тази земя – от град на град, село на село – освен
моите и твоите крака (краката на Неговите служители).
Ние не се съмняваме във факта, че Божиите Ръце се Всемогъщи и
обгръщат цялата вселена. Но в същото време се налага да проумеем
факта, че Бог няма на тази земя други ръце, с които да повдига
падналия, да храни гладния, да пои жадния, да облича голия, да обува
босия, да превързва наранения, да милва отчаяния – освен моите и
твоите ръце.
Бог, единствено чрез ръцете на Божия слуга, храни, пои обува,
облича, привдига, превързва и пр.
Матей 25:34-46
Това слово се отнася, както относно грижата за физическите
потребности на човека, така и относно грижата за духовните му
потребности.
– 45 –
1. Божият служител трябва да бъде очите на духовно слепия
2. Божият служител трябва да бъде ушите на духовно глухия
3. Божият служител трябва да бъде устата на духовно немия
4. Божият служител трябва да бъде краката на духовно хромия
5. Божият служител трябва да бъде сърцето на безчувствения човек
Обобщение – Божият служител е духовният гръмоотвод помежду
Бог и греховния човек
6. Нуждата на Израил от Божия служител пророк Илия
А. Израил бе корумпиран политически
Б. Израил бе банкрутиран икономически
В. Израил бе деградирал духовно
Когато размишлявам върху служението и посвещението на пророк Илия,
погледът ми неизбежно се насочва към нашето съвремие, в търсене на негови
последователи.
Считам, че е уместно, в подкрепа на казаното до тук да предложа един
пример по действителен случай, чрез който да се насърчим, че Бог все още
има свои посветени служители на тази земя.
Жената, която описвам в примера си, имаше елитно образование и престижна
професия, добро семейство, две прекрасни деца и в същото време активно
служение на доброволни начала с жените и децата в местната ромска Църква.
Тя самата беше от ромски произход.
Запознах се с нея на една Християнска ромска конференция. Препредавам
част от разказа й:
“Всяка вечер, преди да си легна, отивам в стаята на моите деца. Проверявам
дали всичко е наред – дали спят спокойно, дали са завити, дали главичките
им са на възглавниците. И когато за “лека нощ” нежно ги целувам по
челцата, вяка вечер ме пробожда една и съща мисъл: “Колко деца имат това,
което имат моите деца? – Грижовна майка, топъл дом, легло, храна и пр. И се
питам: “Колко ли деца тази вечер ще нощуват под открито небе, с празни
коремчета, изоставени или малтретирани?” Дословните й думи бяха:”Някои
деца може в момента спят върху камък, вместо възглавница”. Бях дълбоко
впечатлен от думите й и от искреното състрадание, което се долавяше в гласа
й.
Любовта на тази жена към нейните деца, вместо с егоизъм (“моите деца”,
“тяхните потребности” и пр.) я зареждаше със сила за служение, посветено на
изпаднали в нужда деца. Нейната благодарност за това, с което е
благословена от Бога, не се ограничаваше с:”Господи, благодаря Ти!”
Благодарността й се беше формирала в чувство на отговорност и
съпричастност към нуждите на тези, които нямат и беше посветила всяка
свободна минута от живота си на тях.
Слушах я с възхищение и се питах:
– 46 –
”Колко ли различна щеше да бъде България, колко различен щеше да
е и светът, ако имаше повече духовно възвисени родители (Божии
съработници), като нея?”
II. ПРИЗВАНИЕТО НА БОЖИЯ СЛУЖИТЕЛ
1. Призван, не поради красотата му
2. Призван, не поради богатството му
3. Призван, не поради талантите, с които изпъква над другите
А. Призван, не защото е по-добър оратор
Б. Призван, не защото има дарбата да пее по-добре от останалите
В. Призван, не защото има дарба да свири
4. Призван от Бога служител, поради няколко съществени неща
А. Призван, поради вярата му в Бога
Филипяни 4:19 –“А моят Бог ще снабди всяка ваша нужда
според Своето богатство в слава в Христа Исуса.”
Битие 18:14 –“Има ли нещо невъзможно за Господа? На
определеното време ще се върна при тебе, до година по това
време и Сара ще има син.”
Б. Призван, поради славната му надежда в Бога
Тит 2:13 –“ожидайки блажената надежда, славното явление
на нашия велик Бог и Спасител Исус Христос,”
В. Призван, поради любовта му
1). Любовта към Бога
Матей 22:37 –“ А Той му рече: „Да възлюбиш Господа
твоя Бог с цялото си сърце, с цялата си душа и с всичкия
си ум“.”
2). Любовта му към хората
Матей 22:39 –“А втора, подобна на нея, е тая: „Да
възлюбиш ближния си, както себе си“.”
3). Призван, поради безстрашието му
Исус Навин 1:8 –“ Тая книга на закона да се не
отдалечава от устата ти; но да размишляваш върху нея
денем и нощем, за да постъпваш внимателно, според
всичко каквото е написано в нея, защото тогава ще
напредваш в пътя си, и тогава ще имаш добър успех.”
4). Призван, поради готовността му
Ефесяни 6:14-18 –“Стойте, прочее, препасани с истина през
кръста си и облечени в правдата за бронен нагръдник,
и с нозете си обути с готовност чрез благовестието
на мира.
– 47 –
А освен всичко това, вземете вярата за щит, с който ще
можете да угасите всичките огнени стрели на нечестивия;
вземете тоже за шлем спасението и меча на Духа, който е
Божието слово; молещи се в Духа на всяко време с
всякаква молитва и молба, бидейки бодри в това с
неуморно постоянство и моление за всичките светии,”
5. Силата на призвания от Бога служител
Захария 4:6 –“Тогава отговаряйки говори ми, като каза: Ето
Господното слово към Зоровавела, което казва: Не чрез сила,
нито чрез мощ, Но чрез Духа ми, казва Господ на Силите;”
III. СЛУЖЕНИЕТО НА ПРОРОК ИЛИЯ
1. На планината, наречена Кармил
3Царе 18:19 –“ Сега, прочее, прати та събери при мене целия
Израил на планината Кармил, и четиристотин и петдесет
Ваалови пророци, и четирите стотин пророци на Ашера, които
ядат на Езавелината трапеза.”
2. На планината на преображението
Матей 17:4 –“И Петър проговори, казвайки на Исуса: Господи,
добре е да сме тука; ако искаш, аз ще направя тука три скинии, за
Тебе една, за Моисея една и една за Илия.”
3. На планината Мория
2 Летописи 3:1а –“Тогава Соломон почна да строи Господния
дом в Ерусалим на хълма Мория, гдето се яви Господ на баща
му Давида…”
Откровение 11:3-10 –“А на двамата си свидетели ще дам да
пророкуват хиляда двеста и шестдесет, дни облечени във
вретища. Те са двете маслини и двата светилника, които стоят
пред Господаря на земята. И ако някой поиска да ги повреди, огън
излиза от устата им, та изяжда неприятелите им; и ако поиска
някой да ги повреди, така трябва той да бъде убит. Те имат власт
да заключат небето, та да не вали дъжд през времето, за което те
пророкуваха; и имат власт над водите да ги превръщат на кръв и
да поразяват земята с всяка язва, колкото пъти биха поискали.
И когато свършат свидетелствуването си, звярът, който възлиза
от бездната ще воюва против тях, ще ги победи и ще ги убие. И
труповете им ще лежат по улиците на големия град, който
духовно се нарича Содом и Египет, гдето и техният Господ биде
разпнат.
– 48 –
И мнозина измежду людете, племената, езиците и народите ще
гледат труповете им три дни и половина и не ще позволят да
бъдат положени труповете им в гроб. И земните жители ще се
зарадват за тях, ще се развеселят, и един на друг ще си пратят
подаръци, защото тия два пророка са мъчили жителите на
земята. А след трите и половина дни влезе в тях жизнено
дишане от Бога, и те се изправиха на нозете си; и голям страх
обзе ония, които ги гледаха. А те чуха силен глас от небето,
който им казваше: Възлезте тука. И възлязоха на небето в
облак; и неприятелите им ги видяха.”
4. Служение, не чрез сила, не чрез мощ, а чрез Духа Господен
Захария 4:6 –“Тогава отговаряйки говори ми, като каза: Ето
Господното слово към Зоровавела, което казва: Не чрез сила,
нито чрез мощ, Но чрез Духа ми, казва Господ на Силите;”
– 49 –
СЕДМА ЧАСТ
ДОБРОВОЛНОТО ОТШЕЛНИЧЕСТВО
НА ПРОРОК ИЛИЯ
– 50 –
ДОБРОВОЛНОТО ОТШЕЛНИЧЕСТВО НА ПРОРОК ИЛИЯ
З Царе 19:4 –“А сам той отиде на еднодневен път в пустинята, и дойде та
седна под една смрика; и поиска за себе си да умре, казвайки: Доволно е,
сега, Господи, вземи душата ми, защото не съм по-добър от бащите си.”
Яков 5:17-18 –“Илия беше човек със същото естество като нас…”
ИНТРОДУКЦИЯ:
Доброволното отшелничество на пророк Илия може да служи на Христовата
Църква, като образец за доброволното отшелничество на Божиите
служители, тогава и днес
– Отшелничество, не поради срам, заради извършен грях
(Криещите се от Бога в храстите Адам и Ева)
– Отшелничество, не поради страх от преследване, заради нарушаване на
законите
– Отшелничество, не поради егоизъм или особености на характера
Доброволното отшелничество на Божиите служители има строго определен
спесифичен характер
Понятието “доброволно отшелничество” е много разтегливо, но в настоящата
проповед ще вложим в него точно определено съдържание, а именно:
Доброволното отшелничество на Богу посветените духовни служители,
един от които беше пророк Илия
– Доброволното отшелничество на Божиите служители е уединение, не
поради бягство от Бога, а по други многообразни причини
I. ХАРАКТЕРЪТ НА ДОБРОВОЛНИЯ ОТШЕЛНИК
1. Доброволният отшелник не е отпаднал от вярата човек – човек, който,
поради разочарование от хората е отстъпил от Бога
2. Доброволният отшелник не е незаинтересован Християнин
Напротив! Много често, точно поради голяма заинтересованост и
загриженост, но поради безсилието пред обстоятелствата, ревностни
Божии служители се отдръпват настрани от църковните дела и
се превръща в доброволни отшелници.
Пророк Илия беше от една страна принуден от обстоятелствата да се
оттегли и да се превърне в отшелник, а от друга страна доброволно
направи личната преценка, че това е най-доброто решение за него
момент.
3. Доброволният отшелник не е малодушен човек
Доброволното отшелничество е израз на разочарование, но не и на
слабост.
Напротив! Голяма сила и смелост се изисква за един Божий служител,
употребяван многократно, като инструмент за извършване на Велики
дела на Бога, в един момент да се оттегли смирено в уединение.
– 51 –
Т.е. от върха на славата (Планината на преображението) да съумееш да
слезеш в долината на мрачната сянка на уединението, където вместо
венеца на славата те очаква трънения венец на Голгота (Матей 17:1-12)
Не може един малодушен човек да приеме с разбиране подобен обрат
4. Доброволният отшелник е мъдър и смирен човек
Само мъдрият и смирен човек предпочита да избере в името на общата
кауза съдбата на уединението, вместо битките и себедоказването
5. Доброволният отшелник е уповаващ на Бога човек
А. Той вярва, че Бог няма да го изостави и в отшелничеството му
Б. Непоклатимата вяра в Бога дава сила на доброволния отшелник да
направи правилния избор:
– Изборът на страданието с Бога и заради вярата в Бога, вместо
човешка слава и признание, но без Божията подкрепа
– Изборът по примера на Христос – Матей 4:1-11
6. Библейски примери за велики мъже и жени, превърнали се в
определени моменти от живота си в доброволни отшелници
(С подобни доброволни отшелници изобилства и съвременния духовен
свят)
А. Великият пророк Мойсей
Той трябваше да напусне царския палат и да стане доброволен
отшелник в Мадиамската страна
Изход 2:11-15 –“А във времето когато Моисей порасна, излезе
при братята си и гледаше теглилата им. И видя някой си
египтянин, че биеше един евреин, един от братята му; и като
поразгледа насам натам и видя, че няма никой, уби
египтянина и го скри в пясъка. Излезе и на другия ден, и ето,
двама евреи се спречкаха; и каза на обидника: Защо биеш
другаря си? А той рече: Кой те постави началник и съдия над
нас? Искаш ли и мене да убиеш, както уби египтянина?
Тогава Моисей се уплаши и си каза: Явно е, че това нещо
стана известно. А като чу това Фараон, търсеше случай да убие
Моисея; но Моисей побягна от Фараоновото лице и се засели в
Мадиамската земя. И седна до един кладенец.”
Б. Великият цар Давид
1 Царе 18, 19, 20 глава
В. Неупоменати поименно велики доброволни отшелници,
чиято участ е описана в Божието слово
Евреи 11:37-38 –“с камъни биваха убити, с трион претрити, с
мъки мъчени; умираха заклани с нож, скитаха се в овчи и
кози кожи и търпяха лишение, бедствия и страдания; те, за
които светът не беше достоен, се скитаха по пустините и
планините, по пещерите и рововете на земята,”
– 52 –
Г. Доброволнията отшелник апостол Павел
Д.А.9:26-31 –“И когато дойде в Ерусалим, той се стараеше да
дружи с учениците; но всички се бояха от него, понеже не
вярваха, че е ученик. Но Варнава го взе та го доведе при
апостолите, и разказа им как бил видял Господа по пътя, и че
му говорил, и как в Дамаск дързостно проповядвал в
Исусовото име. И той влизаше и излизаше с тях в Ерусалим,
като дързостно проповядваше в Господното име. И говореше и
се препираше с гръцките юдеи; а те търсеха случай да го
убият. Но братята, като разбраха това, заведоха го в Кесария и
изпратиха го в Тарс. И тъй по цяла Юдея, Галилея и Самария
църквата имаше мир и се назидаваше, и, като ходеше в страх
от Господа и в утехата на Светия Дух, се умножаваше.”
Д. Доброволният отшелник в лицето на пророк Илия
З Царе 19 глава
Пророк Илия имаше утвърден характер на духовно извисен мъж,
когато стана доброволен отшелник в пустинята
1). Пророк Илия беше посветен на Бога духовен мъж, но в един
момент се почувства сам
3 Царе 18:22 –“Тогава Илия рече на людете: Само аз
останах Господен пророк; а Вааловите пророци са
четиристотин и петдесет мъже.”
2). Пророк Илия беше смел Пророк
3 Царе 18:10-11, 17-18 –“ …няма народ или царство, гдето да
не е пращал господарят ми да те търси; и когато кажеха:
Няма го тук, той заклеваше царството и народа, че не са те
намерили. А сега ти казваш: Иди, кажи на господаря си: Ето
Илия. А като видя Илия, Ахаав му рече: Ти ли си, смутителю
на Израиля? А той отговори: Не смущавам аз Израиля, но ти
и твоят бащин дом; защото вие оставихте Господните
заповеди, и ти последва ваалимите.”
Изключителна смелост (по-точно безразсъдна по човешки
погледнато) се изисква, за да застанеш очи в очи с царя; и да
дръзнеш да го изобличиш
3). Пророк Илия беше подобен нам човек
Яков 5:17-18 –“Илия беше човек със същото естество като
нас…”
– Човек, който се нуждае от храна
– Човек, който се нуждае от вода
– Човек, на който се нуждае от сън
– Човек, който независимо, колко е смел и ревнив за Бога, в
същото време на моменти изпитва страх и изпада в отчаяние
– 53 –
3 Царе 19:4 –“А сам той отиде на еднодневен път в
пустинята, и дойде та седна под една смрика; и поиска за
себе си да умре…”
– Човек, на който му се налага да се крие, за да упази живота си
3 Царе 19:9 –“И там влезе в една пещера, гдето се засели; и
ето, Господното слово дойде към него та му рече: Що
правиш тук, Илие?”
– Човек, който се смущава от самотата
3 Царе 17:10 –“А той каза: Аз съм бил много ревнив за
Господа Бога на Силите; защото израилтяните оставиха
завета Ти, събориха олтарите Ти и избиха с меч пророците
Ти; само аз останах, но и моя живот искат да отнемат.”
Яков 5:17а –“Илия беше човек със същото естество като
нас…”
II. ПРИЧИНАТА ЗА ДОБРОВОЛНОТО ОТШЕЛНИЧЕСТВО
1 Царе 19:10 –“И Саул поиска да закове Давида с копието до
стената; но той се отклони от Сауловото присъствие, и Саул удари
копието в стената; а Давид побягна та се избави през оная нощ.”
1. Пряките причини за доброволното отшелничество по-често са външни,
отколкото вътрешни
2. Заплахата е най-обичайната причина за доброволното отшелничество
А. Мойсей беше заплашен
Б. Давид беше заплашен
В. Пророк Илия беше заплашван
3. Несправедливият негативизъм на околните, една от причините за
доброволното отшелничество
Християните безпричинно страняха и се криеха от апостол Павел.
Тяхното отношение го превърна в доброволен отшелник.
4. Причината, която обединява всички причини за доброволно
отшелничество, тогава и днес – Божие дело в човешки ръце
Исая 42:8 –“Аз съм Господ; това е Моето име; И не ща да дам
славата Си на друг, Нито хвалата Си на изваяните идоли.”
А. Когато Бог възлага на човек определена Божествена мисия, Той дава
за определено време на избрания мисионер част от Своята свръх-
естествена сила
Примерите, описани в Библията са неизброими
– Сила за заключване и отключване на небето
– Сила за спиране на слънцето
– Сила за разделяне на морето и пр.
– 54 –
Б. След приключване на мисията, Бог оттегля силата Си и в същия миг
Божият служител се превръща отново в един най-обикновен просто-
смъртен човек (подобострастен нам)
В. Доброволното отшелничество не означава край на духовното служение
Г. Рано или късно Бог търси отново Своя мисионер, за да му възложи нова
мисия
Д. Ако доброволният отшелник чака Господа, Той ще го намери
5. Поуката за съвременния човек от доброволните отшелници, описани в
Библията
А. Нуждата от готовността на Божия служител за доброволно
отшелничество
При определени обстоятелства, в името на общото добро, Божият
мисионер трябва да намери сили за доброволно отшелничество
Примерът на истински любящата майка
3 Царе 3:16-27 –“…И царят рече: Донесете ми нож. И донесоха
нож пред царя. И царят рече: Разделете на две живото дете, и
дайте половината на едната и половината на другата. Тогава
оная жена, чието беше живото дете, говори на царя (защото
сърцето й я заболя за сина й), казвайки: О господарю мой! дай
й живото дете, и недей го убива. А другата рече: Нито мое да е,
нито твое; разделете го….”
Б. Липсата на готовност за доброволно отшелничество, причина за
създаване на разцепления (разрязване на “бебето”)
В. Доброволно отшелничество не означава оттегляне от духовен живот
Има опасност Бог да потърси Своя служител за нова мисия, но да не
го намери, ако той се е отклонил от Неговия път
Молитвата на Давид в момент на уединение:
Псалми 27:9-14 –“Да не скриеш от мене лицето Си; Да не
отхвърлиш с гняв слугата Си; Ти ми стана помощ; недей ме
отхвърля, И недей ме оставя, Боже, Спасителю мой; Защото
баща ми и майка ми са ме оставили; Господ, обаче, ще ме
прибере. Научи ме, Господи, пътя Си, И води ме по равна пътека
поради ония, които ме причакват. Да ме не предадеш на волята
на противниците ми; Защото лъжливи свидетели са се дигнали
против мене, Които дишат насилие. Ако не бях повярвал, че ще
видя благостите Господни В земята на живите – бих премалнял.
Чакай Господа; Дерзай, и нека се укрепи сърцето ти; Да! чакай
Господа.”
III. СЛУЖЕНИЕТО НА ДОБРОВОЛНИЯ ОТШЕЛНИК
1. Бог търси и намира, определения от Него служител
и в отшелничеството му
– 55 –
А. Мойсей беше потърсен
Б. Давид беше потърсен
В. Апостол Павел беше потърсен от Варнава
Г. Пророк Илия също беше потърсен
2. Пророк Илия беше потърсен и намерен от Бога, за да получи Неговата
заповед за нови мисии
– Пророк Илия се беше укрил от Езавел, но и по време на отшелничест-
вото си разговаряше с Господа и изпълняваше заповедите Му
3 Царе 19:13, 15-16 –“И Илия, като го чу, покри лицето си с
кожуха си, излезе и застана при входа на пещерата. И, ето, глас
дойде към него, който рече: Що правиш тук, Илие?… Но Господ
му рече: Иди, върни се по пътя си през пустинята в Дамаск, и
когато пристигнеш, помажи Азаила за цар над Сирия; а Ииуя
Намесиевия син помажи за цар над Израиля; и Елисея
Сафатовия син, от Авелмеола, помажи за пророк вместо тебе.”
А. Потърсен и намерен, за да помаже Азаил за цар на Сирия
Б. Потърсен и намерен, за да помаже Ииуи за цар на Израил
В. Потърсен и намерен, за да помаже за пророк на Израил Елисей
Г. Потърсен и намерен, за да предаде щафетата на духовното
служение
Кожухът на пророк Илия, преобраз на Божията щафета в
служението
4 Царе 2:13-15 –“И като дигна кожуха на Илия, който падна от
него, върна се и застана на брега на Иордан. И взе кожуха,
който падна от Илия, та удари водата и рече: Где е Господ
Израилевият Бог? И като удари и той водата, тя се раздели на
едната и на другата страна; и Елисей премина. А пророческите
ученици, които бяха в Ерихон, като го видяха отсреща рекоха:
Илиевият дух остава на Елисея. И дойдоха да го посрещнат, и
му се поклониха до земята.”
– 56 –
ОСМА ЧАСТ
СТРАХЪТ НА ПРОРОК ИЛИЯ
– 57 –
СТРАХЪТ НА ПРОРОК ИЛИЯ
3 Царе 19:1-4 –“И Ахаав съобщи на Езавел всичко, що бе сторил Илия, и
как бе избил с меч всичките пророци. Тогава Езавел прати човек до
Илия да каже: Така да ми направят боговете, да! и повече да притурят,
ако утре, около тоя час, не направя твоя живот както живота на един от
тях. А като видя това, Илия стана и отиде за живота си, и като дойде във
Вирсавее Юдово, остави слугата си там. А сам той отиде на еднодневен
път в пустинята, и дойде та седна под една смрика; и поиска за себе си да
умре, казвайки: Доволно е, сега, Господи, вземи душата ми, защото не
съм по-добър от бащите си.”
Яков 5:17-18 –“Илия беше човек със същото естество като нас; и помоли
се усърдно да не вали дъжд, и не валя дъжд на земята три години и шест
месеца; и пак се помоли и небето даде дъжд, и земята произведе плода
си.”
Трилогията на страха – човешки (природен, естествен), демонски, Божествен
I. ХАРАКТЕРЪТ НА СТРАХА
1. Външните сили, причина за страха
Страховете на човека, породени от неговата природа
Йов 14:1 –“Човекът роден от жена е кратковременен И пълен
със смущение. ”
А. Страхът за ежедневните потребности
– Какво ще ядем
– Какво ще пием
– Какво ще облечем
– Къде и как ще живеем
Б. Страхът от природните бедствия
– Страхът от мълнии и гръмотевици
– Страхът от наводнения
– Страхът от земетресения
В. Страхът от изненадите в живота
Г. Страхът, причинен от различни обстоятелства в живота (фобии)
– Страх от тъмнина
– Страх от затворени пространства
– Страх от височина и пр.
2. Вътрешен или емоционален страх
А. Страх, който засяга нашата вяра
Б. Страх, който лишава човек от надеждата
– 58 –
В. Страх, който елиминира нашата любов
Г. Страх, който поробва нашата воля
Д. Страх, който започва да диктува нашите желания
3. Поробеният човек под игото на страха
А. Поробеното дете от исполина, наречен страх
Б. Поробеният младеж под силата на страха
В. Поробеният татко или майка от страха
Г. Поробените възрастни хора от страха
Няма простосмъртен човек по лицето на земята, който да не се е
страхувал
Йов 14:1 –“Човекът роден от жена е кратковременен И пълен
със смущение (страхове).”
4. Страхът, бичът на дявола
Чрез страха дяволът успява да владее всеки човек
А. Страхът на дявола е като белезници, поставени на човешките
ръце
Б. Страхът на дявола е, като вериги, поставени на човешките крака
В. Страхът на дявола е, като юзда в устата на човека
Чрез страха дяволът успява да контролира нашата вяра, нашата
надежда, нашата любов, нашето гостоприемство, нашата жертва
за Бога
5. Божественият страх (познат с името “страх Божий”)
Притчи 9:10а –“Страх от Господа е начало на мъдростта…”
Притчи 8:13 –“Страх от Господа е да се мрази злото…”
Притчи 14:26а-27 –“В страха от Господа има силна увереност…
Страхът от Господа е извор на живот, За да се отдалечава човек
от примките на смъртта,”
А. Най-дефицитният атрибут на човека е Божият страх
Б. Ние не можем да говорим за братолюбие в Църквата или в
обществото, ако нямаме страх Божий
В. Ние не можем да говорим за смирение и да очакваме да го видим
в Църквата или в обществото, ако нямаме страх Божий
II. БОРБАТА НА ЧОВЕКА, ЗА И ПРОТИВ СТРАХА
– Борбата на човека, да бъде притежател на Божествения страх
– Божественият страх, оръжието на човека против дяволския страх
1. Борбата на човека за притежание на Божия страх – чрез Словото Божие
2. Борбата на човека за притежание на Божия страх – чрез Святия Дух
– 59 –
3. Борбата на човека за притежание на Божия страх –
чрез всекидневното служение на Християнина
А. Всекидневната молитва на Християнина
Б. Всекидневното четене на Словото Божие
В. Всекидневното общение (чрез свидетелстване, благовестие,
гостоприемство и пр.)
Пример: Бях в страна, в която хората считат, че е недостойно да
говорят лоши неща един срещу друг. Когато един Християнин
попита друг, за техен общ познат, запитаният отговори:”Пътеките
му са много обрасли с трева!”
– Буренясалата пътека, което води до молитвената служба
– Буренясалата пътека, която води до Църква
– Буренясалата пътека, която води до Словото Божие
4. Борбата на пророк Илия против дяволския страх
3 Царе 19:1-4, 8 –“И Ахаав съобщи на Езавел всичко, що бе
сторил Илия, и как бе избил с меч всичките пророци. Тогава
Езавел прати човек до Илия да каже: Така да ми направят
боговете, да! и повече да притурят, ако утре, около тоя час, не
направя твоя живот както живота на един от тях. А като видя
това, Илия стана и отиде за живота си, и като дойде във Вирсавее
Юдово, остави слугата си там. А сам той отиде на еднодневен път в
пустинята, и дойде та седна под една смрика; и поиска за себе си да
умре, казвайки: Доволно е, сега, Господи, вземи душата ми, защото
не съм по-добър от бащите си… И той стана та яде и пи, и със
силата от онова ястие пътува четиридесет дена и четиридесет нощи
до Божията планина Хорив.”
А. Страхът, причина за бягство
Б. Страхът, причина за доброволно отшелничество
В. Страхът, преобърнат на копнеж за смърт
Г. Страхът, причина за отчаянието
Страхът и обезсърчението, причина за дългото пътешествие на
пророк Илия до планината Хорив
Поради яростта на царица Езавел, пророк Илия беше обвзет от
панически страх и за да се спаси от нея измина пеша над 400 км.
(160 км. до Вирсавее и още 240 км. до планината Хорив). За втората
отсечка от пътя, след като се раздели със слугата си, вървя сам цели
41 денонощия.
Пророк Илия се поддаде на демонския страх и забрави за великите
дела, които Бог извърши чрез него.
– 60 –
Трудно е за вярване, как един и същи човек чрез Божията сила се
опълчи срещу 450 Ваалови пророци на планината Кармил и
постигна пълна победа; И същият този човек, поради заплахите на
една освирепяла демонизирана жена се хвърли в бездната на
отчаянието
Същите сме и ние “подобострастните” на пророк Илия
простосмъртни човеци. Под въздействието на страха, забравяме
Божиите чудеса в живота си и се поддаваме на отчаянието.
Помнете! Където и да избягаме, където и да се скрием, навсякъде
ще носим със себе си и страха, затова трябва чрез Божията сила да
се освободим от него.
“Бог ни е дал дух не на страх, а на сила, любов и себевладение.”
(2 Тимотей 1:7 )
III. СЛУЖЕНИЕТО НА БЕЗСТРАШНИЯ СЛУЖИТЕЛ
Римляни 8:35-39 –“(защото, както е писано: „Убивани сме заради
Тебе цял ден; Считани сме като овце за клане“). Не; във всичко
това ставаме повече от победители чрез Този, Който ни е
възлюбил. Понеже съм уверен, че нито смърт, нито живот, нито
ангели, нито власти, нито сегашното, нито бъдещето, нито сили,
нито височина, нито дълбочина, нито кое да било друго създание
ще може да ни отлъчи от Божията любов, която е в Христа Исуса,
нашия Господ.”
1. Борбата на Божия служител против страха от ежедневните нужди
Матей 4:4 –“А Той в отговор каза: Писано е: „Не само с хляб ще
живее човек, но с всяко слово, което излиза от Божиите уста.”
2. Борбата на Божия служител против страха от бедствията в живота
Д.А.27:44 –“и останалите да се спасяват, кои на дъски, кои пък
на нещо от кораба. И така стана та всички излязоха на сушата.”
3. Борбата на Божия служител против страха от зверовете
Д.А.28:3-5 –“И когато Павел натрупа един куп храсти и го тури
на огъня, една ехидна излезе от топлината и се залепи за ръката
му. А туземците, като видяха змията, как висеше на ръката му,
думаха помежду си: Без съмнение тоя човек ще е убиец, който,
ако и да се е избавил от морето, пак правосъдието не го остави
да живее. Но той тръсна змията в огъня и не почувствува
никакво зло.”
4. Борбата на Божия служител против страха от човеците
Даниил 3:16-18 –“Седрах, Мисах и Авденаго рекоха в отговор на
царя: Навуходоносоре, нам не ни трябва да ти отговаряме за това
нещо.
– 61 –
Ако е така нашият Бог, Комуто ние служим, може да ни отърве
от пламенната огнена пещ и от твоите ръце, царю, ще ни
избави; но ако не, пак да знаеш, царю, че на боговете ти няма да
служим, и на златния образ, който си поставил няма да се
кланяме.”
Псалми 27:1 –“Давидов псалом. Господ е светлина моя и
избавител мой; От кого ще се боя? Господ е сила на живота ми;
От кого ще се уплаша?”
Псалми 91 глава –“…Неговата вярност е щит и закрила. Няма да
се боиш от нощен страх, От стрелата, която лети денем, От мор,
който ходи в тъмнина, От погибел, която опустошава всред
пладне…”
– 62 –
ДЕВЕТА ЧАСТ
ПОЖЕЛАНАТА СМЪРТ ОТ ПРОРОК ИЛИЯ
– 63 –
ПОЖЕЛАНАТА СМЪРТ ОТ ПРОРОК ИЛИЯ
3 Царе 19:4 –“А сам той отиде на еднодневен път в пустинята, и дойде та
седна под една смрика; и поиска за себе си да умре, казвайки: Доволно е,
сега, Господи, вземи душата ми, защото не съм по-добър от бащите си.”
Яков 5:17-18 –“Илия беше човек със същото естество като нас; и помоли
се усърдно да не вали дъжд, и не валя дъжд на земята три години и шест
месеца; и пак се помоли и небето даде дъжд, и земята произведе плода
си.”
Чрез темата за пожеланата смърт от пророк Илия ще разгледаме
многоразличните видове смърт и последиците от тях
I. ХАРАКТЕРЪТ НА МНОГОРАЗЛИЧНИТЕ ВИДОВЕ СМЪРТ
1. Природната (неизбежна естествена) смърт на човека
За този вид смърт се отнася следното Слово:
Евреи 9:27 –“И тъй като е определено на човеците веднъж да
умрат, а след това настава съд,”
Псалми 90:10 –“Дните на живота ни са естествено седемдесет
години Или даже, гдето има сила, осемдесет години; Но и най-
добрите от тях са труд и скръб, Защото скоро прехождат и ние
отлитаме.”
2. Смърт, поради болест
4 Царе 13:14 –“В това време Елисей се разболя от болестта, от
която умря. И Израилевият цар слезе при него та плака над него,
като рече: Татко мой! татко мой! колесница Израилева и
конница негова!”
Това Слово ни подсказва, че всеки простосмъртен човек може да се
разболее. Затова не трябва да се спекулира с темата за болестите.
3. Смърт, причинена чрез самоубийство
Помнете какво казва Словото Божие за този вид смърт!
Второзаконие 21:23 –“да не остане тялото му през цялата нощ на
дървото, но непременно да го погребеш в същия ден; защото
обесеният е проклет от Бога; така да не оскверниш земята, която
Господ твоят Бог ти дава в наследство.”
Единствено човекът, от всички живи същества по лицето на земята,
прибягва за съжаление до такава смърт.
Това се дължи на намесата на дявола в живота на човека. Той е, който
представя лъжливо пред човека, като избавление подобен фатален
край.
– 64 –
4. Смърт, причинена чрез убийство
Битие 4:10 –“ И рече Бог: Какво си сторил? Гласът на братовата
ти кръв вика към Мене от земята.”
Левит 24:17 –“Който убие някой човек, непременно да се умъртви.”
5. Смъртта, причинена от дявола
При този вид смърт, човекът изпада в духовна кома
Духовната смърт настъпва по подобие на “бялата” смърт – неусетно,
но сигурно
А. Мъртъв за Бога
Б. Мъртъв за молитва
В. Мъртъв за Словото Божие
(Мъртвецът никога не чете Библията)
Г. Мъртъв (изстинал) към Църквата
Д. Мъртъв към нуждите на другите
Днес светът представлява едно грамадно гробище с мъртви души.
Пример: Популярният случай с Диоген, който тръгнал през деня
със запален фенер да търси човеци между многото хора.
Дяволската смърт не се отнася само за тази земя.Тя е вечна смърт.
Матей 24:40, 25:32 –“Тогава двама ще бъдат на полето;
единият се взема, а другият се оставя… И ще се съберат пред
Него всичките народи; и ще ги отлъчи един от други, както
овчарят отлъчва овцете от козите;
Лука 17:34 –“Казвам ви, в онази нощ двама ще бъдат на едно
легло; единият ще се вземе, а другият ще се остави.”
Е. Смъртта, причинена от дявола води човека в ада
Матей 25:30 –“А тоя безполезен слуга хвърлете във външната
тъмнина; там ще бъде плач и скърцане със зъби.”
Откровение 20:14-15 –“И смъртта и адът бидоха хвърлени в
огненото езеро. Това – присъдата за в огненото езеро е втората
смърт. И ако някой не се намери записан в книгата на живота,
той биде хвърлен в огненото езеро.”
6. Смъртта с Бога
Лука 16:22 –“Умря сиромахът; и ангелите го занесоха в Авраамо-
вото лоно. Умря и богаташът и бе погребан.”
Лука 23:42-43 –“ Отче, ако щеш, отмини Ме с тази чаша; обаче, не
Моята воля, но Твоята да бъде. И яви Му се ангел от небето и Го
укрепяваше.”
Смъртта с Бога е смърт, която води към вечния живот
Откровение 20:6 –“Блажен и свет оня, който участвува в първото
възкресение; над такива втората смърт не ще има сила; а те ще
бъдат свещеници Богу и на Христа и ще царуват с Него хиляда
години.”
– 65 –
7. Желаната от Пророка смърт
3 Царе 19:4 –“А сам той отиде на еднодневен път в пустинята, и
дойде та седна под една смрика; и поиска за себе си да умре,
казвайки: Доволно е, сега, Господи, вземи душата ми, защото не
съм по-добър от бащите си.”
Яков 5:17-18 –“Илия беше човек със същото естество като нас; и
помоли се усърдно да не вали дъжд, и не валя дъжд на земята три
години и шест месеца; и пак се помоли и небето даде дъжд, и земята
произведе плода си.”
И в това си приличаме с пророк Илия. Много често, човек търси не
живота, а смъртта
II. ИЗБАВЛЕНИЕТО ОТ СМЪРТТА НА ДЯВОЛА
1. Избавление чрез вяра в Словото Божие
Римляни 10:9-10 –“Защото, ако изповядаш с устата си, че Исус е
Господ, и повярваш със сърцето си, че Бог Го е възкресил от
мъртвите ще се спасиш. Защото със сърце вярва човек и се
оправдава, и с уста прави изповед и се спасява.”
2. Избавление от смъртта на дявола чрез Кръвта на Христа
1 Петрово 1:18-19 –“Но казвам: те не са ли чули? Наистина, чули
са: – „По цялата земя е излязъл гласът им, И думите им до
краищата на вселената“. Но пак казвам: Израил не е ли разбрал?
Разбрал е, защото първо Моисей казва: – „Аз ще ви раздразня до
ревнуване с тия, които не са народ; С народ несмислен ще ви
разгневя“;”
3. Избавление от смъртта на дявола чрез Водното кръщение
Римляни 6:4 –“Затова, чрез кръщението ние се погребахме с Него
да участвуваме в смърт, тъй щото, както Христос биде възкресен
от мъртвите чрез славата на Отца, така и ние да ходим в нов
живот.”
4. Избавлението на пророк Илия от дяволската смърт
3 Царе 19:5-8 –“Тогава легна и заспа под смриката; после, ето,
ангел се допря до него и му рече: Стани, яж. И погледна, и ето при
главата му пита печена на жаравата и стомна с вода. И яде и пи, и
пак легна. А ангелът Господен дойде втори път та се допря до него,
и рече: Стани, яж, защото пътят е много дълъг за тебе. И той стана
та яде и пи, и със силата от онова ястие пътува четиридесет дена и
четиридесет нощи до Божията планина Хорив.”
III. ВЪЗКРЕСЕНИЕТО ОТ ДЕПРЕСИЯТА НА ДЯВОЛА
– 66 –
1. Депресираният Пророк
3 Царе 19:4-5 –“А сам той отиде на еднодневен път в пустинята, и
дойде та седна под една смрика; и поиска за себе си да умре,
казвайки: Доволно е, сега, Господи, вземи душата ми, защото не
съм по-добър от бащите си. Тогава легна и заспа под смриката;
после, ето, ангел се допря до него и му рече: Стани, яж.”
2. Незнанието, забравата или подценяването на Божията безгранична
Милост и Любов, причини за депресията
А. Пророк Илия беше забравил как Бог го хранеше
Б. Пророк Илия бе забравил пророчеството за дъжда
В. Пророк Илия бе забравил знамението на планината Кармил
Г. Пророк Илия помнеше думите на царица Езавел
Стара Евангелска песен апелира към депресираните с думите:
“Милостите Божии припомни!
Всички поотделно повтори!
Припомни си, що е теб сторил
И ще видиш колко благ към теб е бил!”
3. Погрешният избор, резултат от депресията
– Изборът на пещерата, вместо планината
– Търсенето на смъртта, вместо живота
Пророк Илия, като всеки простосмъртен човек, очакваше някой да го
насърчи за служението му, но това не се случи и той се депресира.
Тази картина е много позната и днес.
4. Служението след възкресението
3 Царе 19:15-16 –“Но Господ му рече: Иди, върни се по пътя си през
пустинята в Дамаск, и когато пристигнеш, помажи Азаила за цар
над Сирия; а Ииуя Намесиевия син помажи за цар над Израиля; и
Елисея Сафатовия син, от Авелмеола, помажи за пророк вместо
тебе..”
5. Изцелени от депресията, не чрез смъртта, а чрез Живота
Възкресени не чрез дявола, а чрез Христа
Йоан 11:25 –“Исус й рече: Аз съм възкресението и живота; който
вярва в Мене, ако и да умре, ще живее;”
– 67 –
ДЕСЕТА ЧАСТ
БЯГАЩИЯТ ПРОРОК
– 68 –
КРИЕЩИЯТ СЕ ПРОРОК
3 Царе 19:8-9 –“И той стана та яде и пи, и със силата от онова ястие
пътува четиридесет дена и четиридесет нощи до Божията планина
Хорив. И там влезе в една пещера, гдето се засели; и ето, Господното
слово дойде към него та му рече: Що правиш тук, Илие?”
Яков 5:17-18 –“Илия беше човек със същото естество като нас; и помоли
се усърдно да не вали дъжд, и не валя дъжд на земята три години и шест
месеца; и пак се помоли и небето даде дъжд, и земята произведе плода
си.”
I. БИОГРАФИЯТА НА ПРОРОК ИЛИЯ,
СЛЕД ЗНАМЕНИЕТО НА ПЛАНИНАТА КАРМИЛ
3 Царе 19:1-5 –“И Ахаав съобщи на Езавел всичко, що бе сторил
Илия, и как бе избил с меч всичките пророци. Тогава Езавел прати
човек до Илия да каже: Така да ми направят боговете, да! и повече да
притурят, ако утре, около тоя час, не направя твоя живот както
живота на един от тях. А като видя това, Илия стана и отиде за
живота си, и като дойде във Вирсавее Юдово, остави слугата си там.
А сам той отиде на еднодневен път в пустинята, и дойде та седна под
една смрика; и поиска за себе си да умре, казвайки: Доволно е, сега,
Господи, вземи душата ми, защото не съм по-добър от бащите си.
Тогава легна и заспа под смриката; после, ето, ангел се допря до него
и му рече: Стани, яж.”
1. Видението на пророк Илия
3Царе 19:3а –“А като видя това…”
– Пророк Илия видя, не Божието избавление, а дяволската заплаха
– По същия начин гледаме много често и ние, простосмъртните хора
Виждаме само дявола и се страхуваме от него, а не виждаме Бога и
Неговото Всемогъщество
Пример с отчаяния слуга на Елисей. Отчаянието му се дължеше
на факта, че виждаше само това, което виждаха плътските му
очи.
4 Царе 6:15 –“И на сутринта, когато слугата на Божия човек
стана та излезе, ето, войска с коне и колесници беше обиколила
града. И рече му слугата му: Ах, господарю мой! Какво ще
правим? А той отговори: Не бой се, защото ония, които са с нас,
важат повече от ония, които са с тях. И помоли се Елисей,
казвайки: Моля Ти се, Господи, отвори му очите за да види. И
Господ отвори очите на слугата та видя, и, ето, хълмът бе пълен с
огнени коне и колесници около Елисея.”
– 69 –
2. Бягството на пророк Илия
3Царе 19:3б –“Илия стана и отиде за живота си…”
3. Усамотяването на Пророка
3 Царе 19:3б-4а–“…и като дойде във Вирсавее Юдово, остави
слугата си там. А сам той отиде на еднодневен път в пустинята, и
дойде та седна под една смрика; и поиска за себе си да умре.”
– Усамотяването е присъщо за отчаяния човек
– Въпросът е – дали човек се усамотява с Бога или без Бога
4. Грешката на пророк Илия
– Вместо да потърси Божието водителство, Пророкът пое по своя си път
– Резултатът – Вместо да получи насърчение и сила, изпадна в отчаяние
5. Изповедта на Пророка
3 Царе 19:4б–“…Доволно е, сега, Господи, вземи душата ми, защото
не съм по-добър от бащите си.”
6. Сънят на пророк Илия, след изповедта
3 Царе 19: 5а –“Тогава легна и заспа под смриката…”
7. Събуденият от Бога пророк
(Будилникът на Пророка)
3 Царе 19: 5б …после, ето, ангел се допря до него и му рече: Стани,
яж.”
Събуди ни, о Боже, както събуди Пророка!
II. ПЪТЕШЕСТВИЕТО НА ПРОРОК ИЛИЯ ДО ПЛАНИНАТА ХОРИВ
1. Защо Бог изпрати пророк Илия до планината Хорив?
3 Царе 19:8-9а –“И той стана та яде и пи, и със силата от онова
ястие пътува четиридесет дена и четиридесет нощи до Божията
планина Хорив. И там влезе в една пещера, гдето се засели…”
2. Библейските исторически събития на планината Хорив
За Израил планината Хорив е позната, като място на благословение и
проклятие
А. Божиите заповеди на планината Хорив
Второзаконие 1:6-8 –“Господ нашият Бог ни говори на Хорив,
казвайки: Доволно сте седели на тая планина. Обърнете се,
тръгнете по пътя си та идете към планинските страни на
аморейците и към всичките им съседни места в полето, в
поляната в долините, и към юг, и към крайморията в земята на
ханаанците, и към Ливан до голямата река, реката Ефрат. Ето,
Аз турям пред вас тая земя; влезте та завладейте земята, за
която Господ се е клел на бащите ви, на Авраама, Исаака и
Якова, че ще я даде на тях и на потомството им подир тях.”
– 70 –
Малахия 4:4 –“Помнете закона на слугата ми Моисея, Който му
заповядах в Хорив за целия Израил, Сиреч, повеленията и
съдбите.”
Б. Битката помежду дявола и Бог в подножието на планината Хорив
1). Направата на леяното теле в подножието на планината Хорив
Второзаконие 9:8 –“А на Хорив раздразнихте Господа; и
Господ, като се разгневи на вас, щеше да ви изтреби.”
Псалми 106:19-20 –“Те направиха теле в Хорив, И поклониха
се на излеян идол; Така размениха Славата си Срещу подобие
на вол, който яде трева!”
2). Счупването на двете каменни плочи в подножието на планината
Хорив
Второзаконие 9:15-17 –“ И тъй, като се обърнах слязох от
планината (Хорив); а планината гореше в огън, и двете плочи
на завета бяха в двете ми ръце. Погледнах, и, ето, бяхте
съгрешили против Господа вашия Бог, бяхте си направили
излеяно теле, бяхте се отклонили скоро от пътя, който Господ
беше ви заповядал. Тогава взех двете плочи та ги хвърлих из
двете си ръце, и ги строших пред очите ви.”
В. Знамението на планината Хорив чрез канарата
Изход 17:6 –“Ето, Аз ще застана пред тебе там на канарата в
Хорив; а ти удари канарата, и ще потече вода из нея, за да пият
людете. И Моисей стори така пред очите на Израилевите
старейшини.”
III. ТЪРСЕНИЯТ ОТ БОГА ПРОРОК В ПЕЩЕРАТА
Божието слово до пещерния човек:
1. Въпросът до пещерния човек
Бог два пъти зададе на пророк Илия един и същ въпрос:
“Що правиш тук, Илие?”
3 Царе 19:9, 13 –“И там влезе в една пещера, гдето се засели; и ето,
Господното слово дойде към него та му рече: Що правиш тук,
Илие?… И Илия, като го чу, покри лицето си с кожуха си, излезе и
застана при входа на пещерата. И, ето, глас дойде към него, който
рече: Що правиш тук, Илие?”
Бог и днес задава същия въпрос на скрития в пещерата депресиран и
уплашен човек.
Нашето място не е в “пещерата”! Пещерата не е трайно място за
живеене. Чрез криене и уединение, проблемите не само не се решават,
но напротив – задълбочават се и се затвърдяват!
– 71 –
2. Заповедта на Бога към криещия се човек, тогава и днес
– “Излез!”
3 Царе 19 11а –“И словото му каза: Излез…”
– “Застани!”
3 Царе 19 11б –“И словото му каза: Излез та застани на
планината пред Господа.”
“Застани”, не в тъмната пещера, а пред Господа, за да “осияе с
лицето Си на тебе”
Числа 6: 25 –“Господ да осияе с лицето Си над тебе и да ти
покаже милост!”
– “Иди!”
3 Царе 19:15 –“Но Господ му рече: Иди, върни се по пътя си
през пустинята в Дамаск, и когато пристигнеш, помажи
Азаила за цар над Сирия;…”
3. Божият апел към съвременния “пещерен” (депресиран или отчаян)
човек
Излез от пещерата на обезсърчението, застани отново на вечната
Канара и служи на Бога!
Псалми 26:4–“Уповавайте на Господа винаги,Защото Господ Иеова
е вечна канара:”
Матей 28:19-20 –“Идете, прочее, научете всичките народи, и
кръщавайте ги в името на Отца и Сина и Светия Дух, като ги
да пазят всичко що съм ви заповядал; и ето, Аз съм с вас през,
всичките дни до свършека на века. [Амин].”
IV. СЛУЖЕНИЕТО НА ПРОРОК ИЛИЯ
СЛЕД ДЯВОЛСКИЯ ДУХОВЕН СЪН
1. Погрешното заключение на Пророка по време на дяволския сън
Воден от обезсърчението, пророк Илия реши, че е приключил със
служението си на тази земя
Нещо повече, той беше изпаднал в духовна кома (беше се отписал
направо от живота)
2. Божията решителна намеса в живота на пророк Илия
А. Бог не прие отчаяната изповед на пророка и решението му да се
оттегли
Б. Бог възложи на Пророка много тежки и отговорни задачи
3 Царе 19:15 –“Но Господ му рече: Иди, върни се по пътя си през
пустинята в Дамаск, и когато пристигнеш, помажи Азаила за
цар над Сирия; а Ииуя Намесиевия син помажи за цар над
Израиля; и Елисея Сафатовия син, от Авелмеола, помажи за
пророк вместо тебе.”
– 72 –
1). Господ му възложи да извърви отново дългия и тежък път през
пустинята до Дамаск
2). Господ му възложи да помаже Азаил за цар на Сирия
3). Господ му възложи да помаже Иуя Намесиевия син за цар на
Израиля
4). Господ му възложи да предаде духовната щафета на Елисей
Възвърнат от Господа към живот (изведен от дяволската кома),
пророкът с благодат изпълни възложеното му от Бога служение
3. Пророк Илия беше определен от хората да умре
(Самият той се беше примирил с мисълта за края на служението и
живота си )
– Но пророк Илия беше определен от Бога да продължава да живее и да
Му служи
3 Царе 19:1-2 –“И Ахаав съобщи на Езавел всичко, що бе сторил
Илия, и как бе избил с меч всичките пророци. Тогава Езавел
прати човек до Илия да каже: Така да ми направят боговете, да! и
повече да притурят, ако утре, около тоя час, не направя твоя
живот както живота на един от тях.”
Има десетки примери в Библията за подобни разминавания между
човешките намерения и Божията воля
Например:
– Йосиф
– Мойсей
– Давид
– Исус Христос
4. Възнесението на пророк Илия
(Върху славното възнесение на Божия слуга (пророк Илия)
ще размишляваме в отделна проповед)
4 Царе 2:11-12 –“И докато те още ходеха и се разговаряха, ето
огнена колесница и огнени коне, които ги разделиха един от друг; и
Илия възлезе с вихрушка на небето. А Елисей, като гледаше,
извика: Татко мой, татко мой, колесницата Израилева и конница
негова! И не го видя вече. И хвана дрехите си та ги разкъса на две
части.”
2 Тимотей 4:6-7 –“Защото аз вече ставам принос, и времето на
отиването ми настава. Аз се подвизах в доброто войнствуване,
попрището свърших, вярата опазих;”
– 73 –
ПРОРОКЪТ В ПЕЩЕРАТА
(Втора проповед върху темата: “Криещият се Пророк)
3 Царе 19:5-9 –“Тогава легна и заспа под смриката; после, ето, ангел се
допря до него и му рече: Стани, яж. И погледна, и ето при главата му
пита печена на жаравата и стомна с вода. И яде и пи, и пак легна. А
ангелът Господен дойде втори път та се допря до него, и рече: Стани, яж,
защото пътят е много дълъг за тебе. И той стана та яде и пи, и със силата
от онова ястие пътува четиридесет дена и четиридесет нощи до Божията
планина Хорив. И там влезе в една пещера, гдето се засели; и ето,
Господното слово дойде към него та му рече: Що правиш тук, Илие?”
Пещерата, вчера, днес и в пришествието на Христа
I. ХАРАКТЕРЪТ НА ЕСТЕСТВЕНИТЕ ПЕЩЕРИ,
СПОРЕД ТЯХНОТО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
1. Историята на пещерите
– Природното оформление на пещерите
– Пещерите са стари, колкото е стара нашата земя
– Ранните Християни са наричали пещерите “катакомби”
2. Използването на пещерите през вековете, според Словото Божие
А. В древността пещерите са били използвани за живеене
Битие 19:30 –“А Лот излезе от Сигор и живееше в планината, и
с него двете му дъщери, понеже се боеше да остане в Сигор;
затова живееше в една пещера, той и двете му дъщери.”
Б. В древността пещерите са били използвани за погребение
Битие 50:13 –“ защото синовете му го пренесоха в Ханаанската
земя и го погребаха в пещерата на нивата Махпелах, срещу
Мамврий, която пещера Авраам купи заедно с нивата за
собствено гробище от хетееца Ефрон.”
Йоан 11:38 –“Исус, прочее, като тъжеше пак в Себе Си, дохожда
на гроба. Беше пещера, и на нея бе привален камък.”
В. В древността пещерите са били използвани за скривалища
Играели са ролята на съвременните бункери (изкуствени пещери)
1). За укритие на преследвани хора
1Царе 24:3 – “И дойде при кошарите на овците край пътя,
гдето имаше пещера; там Саул влезе по нуждата си, а Давид и
мъжете му седяха по-навътре в пещерата.”
3 Царе 18:4 -“ защото, когато Езавел изтребваше Господните
пророци, Авдия бе взел сто пророка та бе ги скрил, петдесет в
една пещера и петдесет в друга, и беше ги хранил с хляб и
вода).”
– 74 –
Откровение 6:15 –“И земните царе, големците и хилядниците,
богатите и силните, всеки роб и всеки свободен се скриха в
пещерите и между скалите на планините;”
2). За укриване на крадени вещи
Наум 2:12 –“Где е лъвът, който разкъсваше доволно за
лъвчетата си, Давеше за лъвиците си, И пълнеше пещерите
си с плячка, И рововете си с грабеж?”

3. Характерни особености на естествената пещера, преобраз на човека
без Бога
А. Пещерата е без слънчева светлина
В човекът, превърнал себе си в пещера, не може да грее Слънцето
на правдата
Б. Пещерата е без прозорци
В. Пещерата е без проветрение
Г. Пещерата е без врата – всичко и всички могат да влизат в нея
(прилепи, паяци, влечуги, зверове и пр.)
ІІ. ПЕЩЕРАТА – ДОМЪТ НА ОТЧАЯНИТЕ
1. Човек, превърнал себе си на пещера е отчаяният човек
2. Пророк Илия влезе в пещерата, защото бе отчаян
3 Царе 19:10 –“ А той каза: Аз съм бил много ревнив за Господа
Бога на Силите; защото израилтяните оставиха завета Ти,
събориха олтарите Ти и избиха пророците Ти; само аз останах, но и
моя живот искат да отнемат.”
А. Аз бях много ревнив
Б. Израил остави Словото Ти
В. Събориха олтарите Ти
Г. Избиха пророците Ти
Д. Аз останах сам
4. Духовният преобраз на пещерите
А. Духовните пещери служат за укритие от външния свят
Б. Духовните пещери имат многоразличен характер
Предвид на това, че разглеждаме духовните пещери предимно в
негативен план, трябва да отбележим, че има духовни пещери с
положително въздействие върху човека
Например – “пещерата” (убежището), наречена Смирение
Матей 6:6 –“А ти, когато се молиш, влез във вътрешната си
стаичка, и като си затвориш вратата, помоли се на своя Отец,
Който е в тайно; и Отец ти, Който вижда в тайно, ще ти въздаде
[на яве].”
– 75 –
Пример:
Ръкописите на пророк Исая са били намерени от едно малко
момченце в една пещера. Те били поставени в плътно затворена
делва. Историята ми беше разказана от уредника на Ерусалимски
музей, в който днес се съхраняват откритите в пещерата ръкописи.
Те са поместени в “Книгата на пророк Исая”, която е част от
Библията. От една страна по този начин тези писания са били
съхранени, за да достигнат до нас. От друга страна, поради
укриването, дълги години това Слово не е могло да служи на хората.
В духовен смисъл изводът е следният: Словото Божие не трябва да
остава скрито в “пещерата”, а трябва да служи на хората!
II. ИЗБОРА НА ПРОРОКА
1. Словото преди избора
3 Царе 19:5, 7-8 -“Тогава легна и заспа под смриката; после, ето,
ангел се допря до него и му рече: Стани, яж… А ангелът Господен
дойде втори път та се допря до него, и рече: Стани, яж, защото
пътят е много дълъг за тебе. И той стана та яде и пи, и със силата
от онова ястие пътува четиридесет дена и четиридесет нощи до
Божията планина Хорив. ”
2. Причината за избора на пророка
Пророк Илия избра пещерата, поради страха си от царица Езавел,
която в момента имаше пръвомощията на министър на вероизповеданието в Израил
3 Царе 19:9 –“И там влезе в една пещера, гдето се засели; и ето,
Господното слово дойде към него та му рече: Що правиш тук,
Илие?”
За правилния избор (на планината, а не в пещерата) Христос ни насочва
чрез Словото Си:
“Вие сте виделината на света. Град поставен на хълм не може да се
укрие. И когато запалят светило, не го турят под шиника (в
пещерата), а на светилника, и то свети на всички, които са в къщи.”
(Матей 5:14-15 )
А. Пророк Илия предпочете пещерата, вместо планината, поради страха
Б. Изборът на пророк Илия много често е нашият избор, поради същите
подбуди
В. Пещерата (светилото под шиника) е преобраз на страха
Г. Планината (светилото,поставено нависоко) е преобраз на безстрашие
от дявола
3. Последиците от погрешния избор (пещерата вместо планината)
– 76 –
А. В пещерата не може да бъде почувстван Божия вятър, за който
Христос говори:
“Вятърът духа гдето ще, и чуваш шума му; но не знаеш отгде
иде и къде отива; така е с всеки, който се е родил от Духа.”
(Йоан 3:8)
Б. В пещерата не може да бъде почувстван Божия духовен земетръс, от
който се нуждаем
В. В пещерата Християнинът не може да почувства пламъците на
Божия огън
4. Божието Слово до човека в пещерата
3 Царе 19:9, 11 –“И там влезе в една пещера, гдето се засели; и ето,
Господното слово дойде към него та му рече: Що правиш тук,
Илие? А той каза: Аз съм бил много ревнив за Господа Бога на
Силите; защото израилтяните оставиха завета Ти, събориха
олтарите Ти и избиха с меч пророците Ти; само аз останах, но и
моя живот искат да отнемат. И словото му каза: Излез та застани
на планината пред Господа. И, ето, Господ минаваше и голям
силен вятър цепеше бърдата и сломяваше скалите пред Господа,
но Господ не бе във вятъра; а подир вятъра земетръс, но Господ не
бе в земетръса;”
III. ПЕЩЕРАТА НА ПРОРОК ИЛИЯ ТОГАВА,
ПРЕОБРАЗ НА МНОГОРАЗЛИЧНИТЕ ПЕЩЕРИ,
В КОИТО ЖИВЕЯТ ХРИСТИЯНИТЕ ДНЕС
1. Неконтролираните чувства на човека се превръщат в негова пещера
Имената на съвременните пещери са неизброими
2 Тимотей 3:1-5 –“А това да знаеш, че в последните дни ще
настанат усилни времена. Защото човеците ще бъдат себелюбиви,
сребролюбиви, надменни, горделиви, хулители, непокорни на
родителите, неблагодарни, нечестиви, без семейна обич,
непримирими, клеветници, невъздържни, свирепи, неприятели на
доброто, предатели, буйни, надути, повече сластолюбиви, а не
боголюбиви, имащи вид на благочестие, но отречени от силата му;
тоже от такива страни.”
А. Пещерата, наречена Страх
Матей 10:32-33 –“И тъй, всеки, който изповяда Мене пред
човеците, ще го изповядам и Аз пред Отца Си, Който е на
небесата. Но всеки, който се отрече от Мене пред човеците, ще
се отрека и Аз от него пред Отца Си, Който е на небесата.”
Б. Пещерата, наречена Срам
– 77 –
Марк 8:38 –“Защото ако се срамува някой поради Мене и
поради думите Ми в тоя блуден и грешен род, то и
Човешкият Син ще се срамува от него, когато дойде в
славата на Отца Си със светите ангели.”
В. Пещерата, наречена Гордост
Г. Пещерата, наречена Разочарование
Д. Пещерата, наречена Суета
Е. Пещерата, наречена Богатство
Ж. Пещерата, наречена Сребролюбие
З. Пещерата, наречена Тщестлавие (славолюбие)
И. Пещерата, наречена Себелюбие
К. Пещерата, наречена Непокорство
Л. Пещерата, наречена Неблагодарност
М. Пещерата, наречена Нечестивост
Н. Пещерата, наречена Съмнение
О. Пещерата, наречена Болест (физическа слабост, недъг) и пр.
П. Пещерата, наречена Отчаяние
Пророк Илия влезе в пещерата, защото бе отчаян
3 Царе 19:10 –“А той каза: Аз съм бил много ревнив за
Господа Бога на Силите; защото израилтяните оставиха
завета Ти, събориха олтарите Ти и избиха пророците Ти; само
аз останах, но и моя живот искат да отнемат.”
Воплите на отчаяния Пророк, преди избора на пещерата:
– Аз бях много ревнив
– Израил остави Словото Ти
– Събориха олтарите Ти
– Избиха пророците Ти
– Аз останах сам
2. Преобразеният на пещера човек
Когато човек се затвори в себе си, неусетно се преобразява в пещера
А. Човекът, превърнал себе си в пещера, най често е разочарованият,
отчаяният от живота човек
Б. Манастирите също са вид пещери (укритие от света)
3. Домът (семейството) на човека може да се превърне в пещера
4. Държавата може да бъде преобърната на пещера, обитавана от
разбойници
5. Църквата може да бъде превърната в пещера (място, в което мирише
на мухъл и смрад)
6. Деноминацията може да заприлича на пещера, в която живеят
прилепи, влечуги, зверове, но не и хора, идващи от планината на
преображението
– 78 –
7. Пещерата, гробница на мъртвите
Йоан 11:38 –“Исус прочее, като тъжеше пак в Себе Си, дохожда на
гроба. Беше пещера, и на нея бе привален камък.
А. В пещерата няма светлина
Б. В пещерата няма песен
В. В пещерата няма Слово
Г. В пещерата няма хваление
Свидетелството на Пастир от град Ямбол (брат Шабан) за духовна
гробница
Бог му дава да види във видение духовното състояние на Църквата,
в която бил поканен да проповядва. Вижда вярващите погребани в
едно огромно гробище. За разлика от традиционните погребения, на
тези мъртъвци били заровени само телата, а главите им се виждали
над пръстта.
На въпроса на брата: “Какво означава това?” – Божият отговор бил
следният: “Людете, при които те изпращам, са духовно погребани.
Виждат им се само главите, защото могат само да приказват. Крака
имат, но не ходят. Имат ръце, но не работят. Имат сърца, но не
обичат.”
Членовете на тази Църква са били погребани преживе, всеки в
своята пещера (гробница).
Господ ни пита: Какво е името на твоята пещера?
IV. БОЖИЕТО СЛОВО ДО ПЕЩЕРНИЯ ЧОВЕК, ТОГАВА И ДНЕС
3 Царе 19:11-13 –“И словото му каза: Излез та застани на планината
пред Господа. И, ето, Господ минаваше и голям силен вятър цепеше
бърдата и сломяваше скалите пред Господа, но Господ не бе във
вятъра; а подир вятъра земетръс, но Господ не бе в земетръса; И
подир земетръса огън, но Господ не бе в огъня; а подир огъня тих и
тънък глас. И Илия, като го чу, покри лицето си с кожуха си, излезе и
застана при входа на пещерата. И, ето, глас дойде към него, който
рече: Що правиш тук, Илие?”
1. Ние сме създадени от Бога, не за да живеем в пещера, а за да застанем
на планината
А. Планината на преображението
Б. Планината, откъдето може да се чуе Божието слово
В. Планината, откъдето човек вижда и чувства най-добре
Матей 17:1-5 –“И след шест дни Исус взема Петра, Якова и
брата му Иоана, и ги завежда на една висока планина. И
преобрази се пред тях; лицето Му светна, като слънцето, а
дрехите Му станаха бели, като светлината.
– 79 –
И, ето, явиха им се Мойсей и Илия, които се разговаряха с
Него. И Петър проговори, казвайки на Исуса: Господи, добре е
да сме тука; ако искаш, аз ще направя тука три скинии
(*шатри), за Тебе една, за Мойсея една и една за Илия. А когато
той още говореше, ето, светъл облак ги засени; и ето из облака
глас, който каза: Този е Моят възлюбен Син, в Когото е Моето
благоволение, Него слушайте.”
2. Избраният от Бога Пророк
Йоан 15:16 –“Вие не избрахте Мене, но Аз избрах вас, и ви
определих да излезете в света и да принасяте плод и плодът ви да
бъде траен; та каквото и да поискате от Отца в Мое име, да ви
даде.”
3. Изпратените от Бога апостоли
Марк 16:15-16 –“И рече им: Идете по целия свят и проповядвайте
благовестието на всяка твар. Който повярва и се кръсти ще бъде
спасен; а който не повярва ще бъде осъден.”
4. Божият зов до Пророка в пещерата
Царе 19:11а –“И словото му каза: Излез та застани на планината
пред Господа…”
5. Знамението, не е в пещерата, а на планината
Ако искаме да видим Божието знамение, Бог казва: Излез от пещерата и
застани на планината
Матей 5:14 –“Вие сте виделината на света. Град поставен на хълм
не може да се укрие.”
– 80 –
ЕДИНАДЕСЕТА ЧАСТ
ВЪЗНЕСЕНИЕТО НА ПРОРОК ИЛИЯ
– 81 –
ВЪЗНЕСЕНИЕТО НА ПРОРОК ИЛИЯ
4 Царе 2:11-12 –“И докато те още ходеха и се разговаряха, ето огнена
колесница и огнени коне, които ги разделиха един от друг; и Илия
възлезе с вихрушка на небето. А Елисей, като гледаше, извика: Татко
мой, татко мой, колесницата Израилева и конница негова! И не го видя
вече. И хвана дрехите си та ги разкъса на две части.”
Яков 5:17-18 –“Илия беше човек със същото естество като нас; и помоли
се усърдно да не вали дъжд, и не валя дъжд на земята три години и шест
месеца; и пак се помоли и небето даде дъжд, и земята произведе плода
си.”
Възнесението (по примера на пророк Илия), Надеждата на Християнина
Възнесението, духовният адреналин на Християнството
– Ние, Християните мислим за това Възнесение
– Ние, Християните живеем за това Възнесение
– Ние, Християните се молим за това Възнесение
– Ние, Християните очакваме това Възнесение
I. ВЪЗНЕСЕНИЕТО СЛЕД СЛАВНОТО ВЪЗКРЕСЕНИЕ,
МИТ ИЛИ ИСТИНА
1. Скиптично настроеният свят, тогава и днес, относно Възнесението
Садукеите, враговете на Христовото Възкресение и Възнесение
Матей 22:23 –“В същия ден дойдоха при Него садукеи, които
казват, че няма възкресение и попитаха Го, казвайки:”
2. Откровението за славното Възнесение, преди пророк Илия
Битие 5:21-24 –“Енох живя шестдесет и пет години и роди
Матусала. А откак роди Матусала, Енох ходи по Бога триста
години и роди синове и дъщери. И всичките дни на Еноха
станаха триста шестдесет и пет години. И Енох ходи по Бога и не
се намираше вече, защото Бог го взе.”
3. Възнесението, обединението на всички Християни
А. Обединението на Католическата църква с останалите
деноминации
Б. Обединението на Православната църква с останалите
деноминации
В. Обединението на Евангелската църква с останалите
деноминации
Всички Християни по лицето на земята, независимо от коя
Църква или деноминация, вярват във Възнесението и го очакват
– 82 –
1 Солунци 4:16-17 –“Понеже сам Господ ще слезе от небето с
повелителен вик, при глас на архангел и при Божия тръба;
и мъртвите в Христа ще възкръснат по-напред; после ние,
които сме останали живи, ще бъдем грабнати заедно с тях в
облаците да посрещнем Господа във въздуха; и така ще
бъдем всякога с Господа.”
4. Възнесението на вярващите в Бога не е мит, а истина
А. Възнесението на Енох не бе мит, а истина
Б. Възнесението на пророк Илия не бе мит, а истина
В. Възнесението на Мойсей не бе мит, а истина
Второзаконие 34:6 –“И Господ го погреба в долината в
Моавската земя срещу Вет-фегор; а до днес никой не знае
где е гробът му.”
Матей 17:1-3 –“след шест дни Исус взема Петра, Якова и
брата му Иоана, и ги завежда на една висока планина на
саме. И преобрази се пред тях; лицето Му светна като
слънцето, а дрехите Му станаха бели като светлината. И,
ето, явиха им се Моисей и Илия, които се разговаряха с
Него.”
Г. Възнесението на Христос
Д. Възнесението на Църквата Христова
Тези примери от живото Слово на Бога са предостатъчни, за
да обединят вярващите около твърдението, че Възнесението
не е мит, а истина
Господ иде!
Д.А. 1:9-11 –“И като изрече това, и те Го гледаха, Той се
възнесе, и облак Го прие от погледа им. И като се
взираха към небето, когато възлизаше, ето, двама човека
в бели дрехи застанаха при тях, които и рекоха:
Галилеяни, защо стоите та гледате към небето? Тоя
Исус, Който се възнесе от вас на небето, така ще дойде
както Го видяхте да отива на небето.”
II. ГОТОВНОСТТА НА ХРИСТИЯНИНА ЗА СЛАВНОТО
ВЪЗНЕСЕНИЕ, ПО ПРИМЕРА НА ПРОРОК ИЛИЯ
4 Царе 2:11-12 –“И докато те още ходеха и се разговаряха, ето огнена
колесница и огнени коне, които ги разделиха един от друг; и Илия
възлезе с вихрушка на небето. А Елисей, като гледаше, извика:
Татко мой, татко мой, колесницата Израилева и конница негова! И
не го видя вече. И хвана дрехите си та ги разкъса на две части.”
– 83 –
За успешното участие на Християнина в славното възкресение и още по-
славното възнесение, са нужни три важни неща:
1. Спасение на безсмъртната човешка душа
Римляни 10:9-13 –“Защото, ако изповядаш с устата си, че Исус е
Господ, и повярваш със сърцето си, че Бог Го е възкресил от
мъртвите ще се спасиш. Защото със сърце вярва човек и се
оправдава, и с уста прави изповед и се спасява. Защото писанието
казва: „Никой, който вярва в Него, не ще се посрами“. Понеже
няма разлика между юдеин и грък защото същият Господ е
Господ на всички, богат към всички, които Го призовават.
Защото „всеки, който призове Господното име, ще се спаси“.”
1 Петрово 1:18-19 –“като знаете, че не с тленни неща – сребро или
злато – сте изкупени от суетния живот, предаден вам от бащите
ви, но със скъпоценната кръв на Христа, като на агнец без
недостатък и пречист,”
2. Ожидане с готовност и вяра в Бога
Матей 24:44 –“ Затова бъдете и вие готови; защото в час, когато
го не мислите, Човешкият Син иде.”
Матей 25:6-10 –“А по среднощ се нададе вик: Ето младоженецът
[иде!] излизайте да го посрещнете! Тогава всички ония девици
станаха и приготвиха светилниците си. А неразумните рекоха на
разумните: Дайте ни от вашето масло, защото нашите светилни-
ци угасват. А разумните в отговор казаха: Да не би да не стигне и
за нас и за вас, по-добре идете при продавачите и си купете. А
когато те отидоха да купят, младоженецът пристигна; и готовите
влязоха с него на сватбата, и вратата се затвори.”
3. Живот, подобен на Христовия
Откровение 14:13 –“И чух глас от небето, който казваше:
Напиши: Блажени от сега нататък мъртвите, които умират в
Господа; да! казва Духът, за да си починат от трудовете си;
защото делата им следват подир тях.”
В унисон с размишленията ни е текстът на една евангелска
песен:”Лампата си запали! Нека да гори!”
Какво означава за Християнина да запали духовната си лампа?
Какво е необходимо, за да гори духовната лампа на човека?
– На първо място, за гори лампата, в нея трябва да има гориво
Според мен, горивото е преобраз на Вярата в Бога
– На второ място, за да гори лампата, тя трябва да има фитил
Според мен, фитилът е преобраз на славната Надежда на Християнина
– 84 –
– На трето място, за да гори лампата е необходим огън
Според мен,огънят е Любовта на Християнин
Без тези три неща – Вяра, Надежда и Любов е невъзможно лампата да
бъде запалена и да гори
III. ВЪЗНЕСЕНИЕТО НА ЦЪРКВАТА,
ПО ПРИМЕРА НА ПРОРОК ИЛИЯ
4 Царе 2:13 –“И като дигна кожуха на Илия, който падна от него,
върна се и застана на брега на Иордан.”
1. Пророк Илия се възнесе и тогава падна от него кожухът му
Кожухът на пророк Илия, белегът на Божията сила
2. Пророк Илия, примерът на Християните
Докато пророк Илия не се възнесе, той не се раздели с кожуха си
Така трябва да бъде и с нас
Докато не бъдем грабнати в славните небеса, не трябва да се
разделяме с нашия “кожух”(преобраз на Божията сила)
А. “Кожухът”, наречен Словото Божие
Б. “Кожухът, наречен Святият Дух
За жалост някои хора се разделят с “кожуха си” още преди
възнесението
За нашият “кожух” Господ казва:
“[Ето] ида скоро; дръж здраво това, което имаш, за да ти не
отнеме никой венеца.” (Откровение 3:11)
IV. ПО СТЪПКИТЕ НА ХРИСТА,
НАШИЯТ ПРИМЕР ЗА ВЪЗНЕСЕНИЕТО
1 Петрово 2:21 –“ 21 Защото и на това сте призовани; понеже и
Христос пострада за вас, и ви остави пример да последвате по
Неговите стъпки;”
1. Христос, като Бог се въплоти в човешка плът
2. Христос, като Бог служи и днес продължава да служи
3. Христос, като Бог бе предаден за пари
4. Христос, като Бог бе осъден
5. Христос, като Бог бе разпнат, за да пролее кръвта си за нас
6. Христос, като Бог погребан
7. Христос, като Бог бе пазен (да не се приближи никой до гроба му)
8. Христос, като Бог възкръсна
9. Христос, като Бог се възнесе
10.Христос, като Бог ще дойде за нас
– 85 –
Д.А. 1:9-11 –“И като изрече това, и те Го гледаха, Той се възнесе,
и облак Го прие от погледа им. И като се взираха към небето,
когато възлизаше, ето, двама човека в бели дрехи застанаха при
тях, които и рекоха: Галилеяни, защо стоите та гледате към
небето? Тоя Исус, Който се възнесе от вас на небето, така ще
дойде както Го видяхте да отива на небето.”
V. ЗНАМЕНИЕТО СЛЕД ВЪЗНЕСЕНИЕТО,
ПО ПРИМЕРА НА ПРОРОК ИЛИЯ
4 Царе 2:14 –“И взе кожуха, който падна от Илия, та удари водата и
рече: Где е Господ Израилевият Бог? И като удари и той водата, тя
се раздели на едната и на другата страна; и Елисей премина.”
Евреи 13:8 –“Исус Христос е същият вчера днес и до века.”
Пророк Илия се възнесе, но знаменията чрез Божията сила продължават
и днес
1. Знамението след възнесението на Пророка
4 Царе 2:9-10 –“ И когато преминаха, Илия каза на Елисея: Искай
какво да ти сторя преди да бъда отнет от тебе. И рече Елисей:
Моля, нека бъде в мене двоен дял от духа ти. А той рече: Мъчно
нещо поиска ти; но, ако ме видиш, когато ме отнемат от тебе, ще
ти бъде така; но ако не, не ще бъде.”
2. Знамението след възнесението на Христа
Йоан 14:14 –“Ако поискате нещо в Мое име, това ще сторя.”
Д.А.3:4-7 –“А Петър, с Иоана, се взря в него и рече: Погледни ни.
И той внимаваше на тях, като очакваше да получи нещо от тях.
Но Петър рече: Сребро и злато аз нямам; но каквото имам, това
ти давам; в името на Исуса Христа Назарянина, [стани и] ходи. И
като го хвана за дясната ръка, дигна го; и на часа нозете и
глезените му добиха сила.”
Д.А.5:12 –“И чрез ръцете на апостолите ставаха много знамения
и чудеса между людете, (и те всички бяха единодушно в
Соломоновия трем;”
– 86 –
ДВАНАДЕСЕТА ЧАСТ
ДВУЗАВЕТНИЯТ ПРОРОК
“И след шест дни Исус взема Петра, Якова и брата му
Иоана, и ги завежда на една висока планина на саме. И
преобрази се пред тях; лицето Му светна като слънцето,
а дрехите Му станаха бели като светлината. И, ето,
явиха им се Моисей и Илия, които се разговаряха с Него.”
(Матей 17:1-3)
– 87 –
ДВУЗАВЕТНИЯТ ПРОРОК
3 Царе 17:1 –“А тесвиецът Илия, който бе от галаадските жители, рече
на Ахаава: В името на живия Господ, Израилевия Бог, Комуто служа,
заявявам ти че през тия години няма да падне роса или дъжд освен чрез
дума от мене.”
Як.5:17-18 –“Илия беше човек със същото естество като нас; и помоли се
усърдно да не вали дъжд, и не валя дъжд на земята три години и шест
месеца; и пак се помоли и небето даде дъжд, и земята произведе плода
си.”
Откровение 11:3-14 –“А на двамата си свидетели ще дам да пророкуват
хиляда двеста и шестдесет, дни облечени във вретища. Те са двете
маслини и двата светилника, които стоят пред Господаря на земята. И
ако някой поиска да ги повреди, огън излиза от устата им, та изяжда
неприятелите им; и ако поиска някой да ги повреди, така трябва той да
бъде убит. Те имат власт да заключат небето, та да не вали дъжд през
времето, за което те пророкуваха;…”
Служението на двузаветния Пророк
I. СЛУЖЕНИЕТО НА ПРОРОК ИЛИЯ В СТАРИЯ ЗАВЕТ
В предните лекции вече разгледахме подробно служението на пророк
Илия в Старозаветната диспенсация
Затова в настоящата само ще обобщим това служение
1. Духовното служение на пророк Илия
3 Царе 18:21 -22 –“Тогава Илия рече на людете: Само аз останах
Господен пророк; а Вааловите пророци са четиристотин и
петдесет мъже.”
2. Икономическото служение на пророк Илия
3 Царе 17:1 –“А тесвиецът Илия, който бе от галаадските жители,
рече на Ахаава: В името на живия Господ, Израилевия Бог,
Комуто служа, заявявам ти че през тия години няма да падне роса
или дъжд освен чрез дума от мене.”
3. Политическото служение на пророк Илия
3 Царе 18:13, 16-18–“Не е ли известно на господаря ми що сторих,
сторих, когато Езавел убиваше Господните пророци, как скрих
сто души от Господните пророци, петдесет в една пещера и
петдесет в друга, и храних ги с хляб и вода?… И тъй, Авдия отиде
да посрещне Ахаава и му извести.
– 88 –
И Ахаав отиде да посрещне Илия. А като видя Илия, Ахаав му рече:
Ти ли си, смутителю на Израиля? А той отговори: Не смущавам аз
Израиля, но ти и твоят бащин дом; защото вие оставихте Господните
заповеди, и ти последва ваалимите.”
II. СЛУЖЕНИЕТО НА ПРОРОК ИЛИЯ В НОВИЯ ЗАВЕТ
Заглавието на проповедта подсказва на читателите факта, че единствено
пророк Илия служи на Бога, както в Старозаветната диспенсация, така и
в Новозаветната.
Нещо повече! Пророк Илия е повече пророк в Новозаветната
диспенсация, отколкото в Старозаветната
1. Пророк Илия, въплотен чрез Духа на благовестието в служението на
Йоан Кръстител
Матей 11:13-15 –“Защото всичките пророци и законът пророкуваха до Иоана; и, ако искате да го приемете, тоя е Илия, който
имаше да дойде. Който има уши да слуша, нека слуша.”
Матей 17:10-13 –“Учениците Му го попитаха, казвайки: Защо
тогава думат книжниците, че Илия трябва първо да дойде? А Той
в отговор рече: Наистина Илия иде, и ще възстанови всичко. Но
казвам ви, че Илия вече е дошъл, и не го познаха, но постъпиха с
него както си искаха. Също така и Човешкият Син ще пострада
от тях. Тогава учениците разбраха, че им говореше за Иоана
Кръстителя.”
Марк 1:1-3 –“Началото на благовестието на Исуса Христа Божий
Син; както е писано в книгата на пророк Исаия: – „Ето, Аз
изпращам пред лицето Ти вестителя Си, Който ще устрои Твоя
път; Глас на един, който вика в пустинята: Пригответе пътя за
Господа, Прави направете пътеките за Него“.”
2. Припознаваният Христос – на пророк Илия
Матей 16:13-14 –“А Исус, като дойде в околностите на Кесария
Филипова, попита учениците Си, казвайки: Според както казват
хората, Човешкият Син Кой е? А те рекоха: Едни казват, че е Иоан
Кръстител; други пък – Илия; а други – Еремия, или един от
пророците.”
3. Христос, Мойсеи и пророк Илия на планината на Преображението
Матей 17:1-3 –“И след шест дни Исус взема Петра, Якова и брата
му Иоана, и ги завежда на една висока планина на саме. И
преобрази се пред тях; лицето Му светна като слънцето, а дрехите
Му станаха бели като светлината. И, ето, явиха им се Моисей и
Илия, които се разговаряха с Него.”
– 89 –
4. Страхът на голготските инквизитори от пророк Илия
Матей 27:46-49 –“А около деветия час Исус извика със силен глас:
Или, Или, лама савахтани? сиреч: Боже Мой, Боже Мой, защо си
Ме оставил? Някои от стоящите там, като чуха, думаха: Той вика
Илия. И веднага един от тях се завтече, взе гъба, натопи я в оцет, и
като я надяна на тръст, даде Му да пие. А другите казваха:
Остави! да видим дали ще дойде Илия да Го избави.”
Те имаха основание да се страхуват, защото знаеха как постъпи
пророк Илия на планината Кармил с Вааловите пророци
3 Царе 18:40 –“И Илия им каза: Хванете Вааловите пророци; ни
един от тях да не избяга. И хванаха ги; и Илия ги заведе при
потока Кисон и там ги изкла.”
III. СЛУЖЕНИЕТО НА ПРОРОК ИЛИЯ ПРЕЗ ГОЛЯМАТА СКРЪБ
1. Появата и съдбата на двамата свидетели
Откровение 11:3-14 –“А на двамата си свидетели ще дам да
пророкуват хиляда двеста и шестдесет, дни облечени във
вретища. Те са двете маслини и двата светилника, които стоят
пред Господаря на земята. И ако някой поиска да ги повреди, огън
излиза от устата им, та изяжда неприятелите им; и ако поиска
някой да ги повреди, така трябва той да бъде убит. Те имат власт
да заключат небето, та да не вали дъжд през времето, за което те
пророкуваха; и имат власт над водите да ги превръщат на кръв и
да поразяват земята с всяка язва, колкото пъти биха поискали. И
когато свършат свидетелствуването си, звярът, който възлиза от
бездната ще воюва против тях, ще ги победи и ще ги убие. И
труповете им ще лежат по улиците на големия град, който духовно
се нарича Содом и Египет, гдето и техният Господ биде разпнат. И
мнозина измежду людете, племената, езиците и народите ще гледат
труповете им три дни и половина и не ще позволят да бъдат
положени труповете им в гроб. И земните жители ще се зарадват за
тях, ще се развеселят, и един на друг ще си пратят подаръци,
защото тия два пророка са мъчили жителите на земята. А след
трите и половина дни влезе в тях жизнено дишане от Бога, и те се
изправиха на нозете си; и голям страх обзе ония, които ги гледаха.
А те чуха силен глас от небето, който им казваше: Възлезте тука. И
възлязоха на небето в облак; и неприятелите им ги видяха. И на
часа стана голям трус, и десетата част от града падна, та измряха в
труса седем хиляди човека; и останалите се уплашиха, та отдадоха
слава на небесния Бог. Второто горко премина; ето, иде скоро
третото горко.”
– 90 –
2. Кои са тези двама свидетели?
3. Има само двама човека (Енох и пророк Илия), които според Словото
Божие не са вкусили смърт
А според Библията, всеки човек трябва да умре чрез естествена
физическа смърт
Евреи 9:27 –“И тъй като е определено на човеците веднъж да
умрат, а след това настава съд,”
4. Възкресението на двамата свидетели
Откровение 11:11-12 –“А след трите и половина дни влезе в тях
жизнено дишане от Бога, и те се изправиха на нозете си; и голям
страх обзе ония, които ги гледаха. А те чуха силен глас от небето,
който им казваше: Възлезте тука. И възлязоха на небето в облак;
и неприятелите им ги видяха.”
– 91 –
ТРИНАДЕСЕТА ЧАСТ
СЪВРЕМЕННИЯТ ПРОРОК НА БОГА
-92 –
СЪВРЕМЕННИЯТ ПРОРОК НА БОГА
Яков 5:17-18 –“Илия беше човек със същото естество като нас; и помоли
се усърдно да не вали дъжд, и не валя дъжд на земята три години и шест
месеца; и пак се помоли и небето даде дъжд, и земята произведе плода
си.”
Д.А. 1:8 –“Но ще приемете сила, когато дойде върху вас Светият Дух, и
ще бъдете свидетели за Мене както в Ерусалим, тъй и в цяла Юдея и
Самария, и до края на земята.”
I. ПРИЗВАНИЕТО НА СЪВРЕМЕННИЯ ПРОРОК
Йоан 15:16 –“Вие не избрахте Мене, но Аз избрах вас, и ви
определих да излезете в света и да принасяте плод и плодът ви да
бъде траен; та каквото и да поискате от Отца в Мое име, да ви да
даде.”
Д.А. 19:13–“А някои от юдейските скитници заклинатели
предприеха да произнасят името на Господа Исуса на тия, които
имаха зли духове, казвайки: Заклевам ви в Исуса, когото Павел
проповядва.”
1 Коринтяни 1:26-29 –“Понеже, братя, вижте какви сте вие
призваните, че между вас няма мнозина мъдри според човеците,
нито мнозина силни, нито мнозина благородни. Но Бог избра
глупавите неща на света, за да посрами мъдрите; също избра
Бог немощните неща на света, за да посрами силните; още и
долните и презрените неща на света избра Бог, да! и ония, които
ги няма, за да унищожи тия, които ги има, за да не се похвали
една твар пред Бога. ”
II. БОЖИЯТА ГРИЖА ЗА СЪВРЕМЕННИЯ ПРОРОК
Филипяни 4:19 –“А моят Бог ще снабди всяка ваша нужда
според Своето богатство в слава в Христа Исуса.”
Матей 6:31-33 –“И тъй не се безпокойте, и не думайте: Какво ще
ядем? или: Какво ще пием? или: Какво ще облечем? (Защото
всичко това търсят езичниците), понеже небесният ви Отец
знае, че се нуждаете от всичко това. Но първо търсете Неговото
царство и Неговата правда; и всичко това ще ви се прибави.”
III. ДРЪЗНОВЕНИЕТО НА СЪВРЕМЕННИЯ ПРОРОК
Д.А. 1:8 –“Но ще приемете сила, когато дойде върху вас
Светият Дух, и ще бъдете свидетели за Мене както в Ерусалим,
тъй и в цяла Юдея и Самария, и до края на земята.”
– 93 –
Д.А.2:4 –“И те всички се изпълниха със Светия Дух, и почнаха
да говорят чужди езици, според както Духът им даваше
способност да говорят.”
Д.А.3:5 –“Но Петър рече: Сребро и злато аз нямам; но каквото
имам, това ти давам; в името на Исуса Христа Назарянина,
[стани и] ходи.”
Д.А.4:13 –“А те, като гледаха дързостта на Петра и Иоана и бяха
вече забележили, че са неграмотни и неучени човеци, чудеха се;
и познаха, че са били с Исуса.”
IV. ПОСЛУШАНИЕТО НА СЪВРЕМЕННИЯ ПРОРОК
Лука 24:49 –“И, ето, Аз изпращам върху вас обещанието на
Отца Ми; а вие стойте в града [Ерусалим] докато се облечете
със сила от горе.”
Д.А. 8:26-34 –“А ангел от Господа говори на Филипа, казвайки:
Стани, иди към юг, по пътя, който слиза от Ерусалим през
пустинята за Газа. И той стана та отиде. И, ето, човек от
Етиопия, скопец, велможа на етиопската царица Кандакия,
който беше поставен над цялото й съкровище, и беше дошъл в
Ерусалим да се поклони, на връщане седеше в колесницата си и
четеше пророка Исаия. А Духът рече на Филипа: Приближи се и
придружи тая колесница. И Филип се завтече та го чу като
прочиташе пророка Исаия, и каза: Ами разбираш ли каквото
четеш? А той рече: Как да разбера, ако ме не упъти някой? И
помоли Филипа да се качи и да седне с него. А мястото от
писанието, което, четеше беше това: – „Като овца биде заведен
на клане: И както агне пред стригача си не издава глас, Така не
отваря устата Си; В унижение отмени се съдбата Му, А
поколението Му, – Кой ще го изкаже? Защото се взе живота Му
от земята“ И скопецът продума и рече на Филипа: Кажи ми,
моля ти се, за кого казва това пророкът, – за себе си ли, или за
някой друг?”
Д.А.26:19–“Затова, царю Агрипо, не бях непокорен на небесното
видение;”
V. ВЯРАТА НА СЪВРЕМЕННИЯ ПРОРОК
Матей 21:21-22 –“Исус в отговор им рече: Истина ви казвам: Ако
имате вяра, и не се усъмните, не само ще извършите стореното на
смоковницата, но даже, ако речете на тоя хълм: Дигни се и
хвърли се в морето, ще стане. И всичко, каквото и да поискате в
молитва, като вярвате, ще получите.”
– 94 –
VI. СЛУЖЕНИЕТО (ДЕЛАТА) НА СЪВРЕМЕННИЯ ПРОРОК
Матей 10:1 –“И като повика дванадесетте Си ученици, даде им
власт над нечистите духове, да ги изгонват, и да изцеляват
всякаква болест и всякаква немощ.”
Марк 16:15-18 –“И рече им: Идете по целия свят и проповяд-
вайте благовестието на всяка твар. Който повярва и се кръсти
ще бъде спасен; а който не повярва ще бъде осъден. И ще
изгонват; нови езици ще говорят; змии ще хващат; а ако изпият
нещо смъртоносно, то никак няма да ги повреди; на болни ще
възлагат ръце, и те ще оздравяват.”
VII. СТРАХЪТ НА СЪВРЕМЕННИЯ ПРОРОК
2 Тимотей 1:7-10 –“Защото Бог ни е дал дух не на страх, а на
сила, любов и себевладение. И тъй, не се срамувай да свидетел-
ствуваш за нашия Господ, нито се срамувай от мене – затворник
за Него, но участвувай в страданията за благовестието по
силата дадена от Бога, Който ни е спасил и призвал със своето
призвание, не според нашите дела, а според Своето намерение и
според благодатта, дадена нам в Христа Исуса преди вечните
времена, а, която сега откри чрез явлението на нашия Спасител
Христос Исус, Който унищожи смъртта и осия живот и
безсмъртие чрез благовестието,”
VIII.ОТШЕЛНИЧЕСТВОТО НА СЪВРЕМЕННИЯ ПРОРОК
2 Тимотей 4:9-10 –“Постарай се да дойдеш скоро при мене;
защото Димас ме остави, като обикна сегашния свят; той отиде
в Солун, Крискент в Галатия, а Тит в Далмация.”
IX. ПЕЩЕРАТА НА СЪВРЕМЕННИЯ ПРОРОК
Лука 14:16-20 –“А Той му рече: Някой си човек даде голяма
вечеря и покани мнозина. И в часа на вечерята изпрати слугата
си да рече на поканените: Дойдете, понеже всичко е вече готово.
А те всички почнаха единодушно да се извиняват. Първият му
рече: Купих си нива и трябва да изляза да я видя; моля ти се,
извини ме. Друг рече: Купих си пет чифта волове, и отивам да
ги опитам; моля ти се извини ме. А друг рече: Ожених се, и за
това не мога да дойда.”
X. СРЕЩАТА С БОГА НА СЪВРЕМЕННИЯ ПРОРОК
– 95 –
Д.А.9:3-6 –“И на отиване, като наближаваше Дамаск, внезапно
блесна около него светлина от небето. И като падна на земята, чу
глас, който му каза: Савле, Савле, защо Ме гониш? А той рече: Кой
си Ти, Господи? А Той отговори: Аз съм Исус, Когото ти гониш. Но
стани, влез в града, и ще ти кажа какво трябва да правиш.”
– 96 –
ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ЧАСТ
ТАЙНСТВЕНИЯТ КОЖУХ
НА ПРОРОК ИЛИЯ
-97 –
ТАЙНСТВЕНИЯ КОЖУХ НА ПРОРОКА
4 Царе 1:7-8 –“И рече им: Какъв беше на глед човекът, който излезе да
ви посрещне и ви каза тия думи? И те му отговориха: Беше човек
облечен в кожух и препасан около кръста си с кожен пояс. А той рече:
Това е тесвиецът Илия.”
Силата чрез кожуха на пророка
I. СКРИТАТА СИЛА НА БОГА В НЕОДУШЕВЕНИТЕ ПРЕДМЕТИ
Примерите, описани в Библията за скритата Сила на Бога в неодушевени
предмети са неизброими
1. Скритата сила на Бога в жезъла на Мойсей
Изход 4:2-3 –“Тогава Господ му каза: Що е това в ръката ти? А
той рече: Жезъл. И каза: Хвърли го на земята. И той го хвърли на
земята, и стана змия…;”
Изход 9:23 –“ 23 И Моисей простря жезъла си към небето и
Господ прати гръм и град, и огън се спущаше по земята; Господ
наваля град по Египетската земя.”
2. Скритата сила на Бога в Самсоновата коса
Съдии 16:16-17 –“И понеже му досаждаше всеки ден с думите си, и
толкоз настояваше пред него, щото душата му се притесни до
смърт, той й откри всичкото си сърце като й рече: Бръснач не е
минавал през главата ми, защото аз съм Назирей Богу още от
утробата на майка си; ако се обръсна, тогава силата ми ще се
оттегли от мене, та ще стана безсилен, и ще бъда като всеки друг
човек.”
3. Скритата сила на Бога в камъка и прашката на Давид
1 Царе 17:49-50 –“И Давид тури ръката си в торбата си та взе от
там камък, и като го хвърли с прашката, удари филистимеца в
челото му, така щото камъкът се заби в челото му; и той падна по
лицето си на земята. Така Давид надви филистимеца с прашка и с
камък, и удари филистимеца и го уби. Но нямаше меч в ръката на
Давида;”
4. Скритата сила на Бога в мътните води на реката Йордан
4 Царе 5:10 –“И Елисей прати до него човек да каже: Иди, окъпи
се седем пъти в Иордан; и ще се обновят месата ти, и ще се
очистиш.”
5. Скритата целебна сила на Бога в солта на водата
– 98 –
4 Царе 5:10 –“И Елисей прати до него човек да каже: Иди, окъпи
се седем пъти в Иордан; и ще се обновят месата ти, и ще се
очистиш.”
А. Легенът, преобраз на сградата на Църквата
Б. Солта, преобраз на вярващите в нея
6. Целебната сила на Христовата мантия
Матей 9:20-21 –“И, ето, една жена, която имаше кръвотечение
дванадесет години, приближи се изотзад и се допря до полата на
дрехата Му; защото си думаше: Ако се допра до дрехата Му, ще
оздравея.”
Марк 15:24 –“И като Го разпъват, разделят си дрехите Му, и
хвърлят жребие за тях, кой какво да вземе.”
7. Целебната сила на Бога в кърпички и дрехи
Д.А.19:12 –“дотолкоз щото, когато носеха по болните кърпи или
престилки от неговото тяло, болестите се отмахваха от тях, и
злите духове излизаха.”
8. Целебната сила на маслото за помазание
Лука 4:14-15 –“А Исус се върна в Галилея със силата на Духа; и
слух се разнесе за Него по цялата околност. И Той поучаваше по
синагогите им; и всички Го прославяха.”
9. Скритата сила на Бога в кожуха на пророк Илия
4 Царе 1:8 –“И те му отговориха: Беше човек облечен в кожух и
препасан около кръста си с кожен пояс. А той рече: Това е
тесвиецът Илия.”
4 Царе 2:8 –“И като взе Илия кожуха си та го сгъна, удари водата;
и тя се раздели на едната и на другата страна, така че двамата
преминаха по сухо.”
10. Скритата сила на Бога в малките неща, употребени в Неговото име
1 Царе 17:45, 47 –“А Давид каза на филистимеца: Ти идеш против
мене с меч и копие и сулица; а аз ида против тебе в името на
Господа на Силите, Бога на Израилевите войски, върху които ти
хвърли презрение… и да познаят всички тук събрани, че Господ
не избавя с меч и копие; защото боят е на Господа, и Той ще ви
предаде в нашата ръка… “
В унисон с казаното до тук е текстът на стара евангелска песен:
“Бог по претайни начини Си върши чудеса
Върви по морските вълни и язди бурята”
Матей 19:26 –“ А Исус ги погледна и рече им: За човеците това е
невъзможно; но за Бога всичко е възможно.”
– 99 –
II. СКРИТАТА СИЛА НА БОГА В НЕОДУШЕВЕНИЯ КОЖУХ НА
ПРОРОК ИЛИЯ
1. Пророк Илия не се разделяше с кожуха си, нито през зимата, нито през
лятото
Нека да си преставим за миг, как бихме реагирали, ако подобен човек
посети нашата Църква!?
– Кожухът му непочистен
– Ризата му неизпрана 40 денонощия
Навярно ще го помислим за бездомник и най-вероятно ще се
подвоумим дали да го пуснем вътре, защото може да изцапа
луксозните ни тапицирани столове.
А ако все пак го допуснем да влезе, то със сигурност няма да му
позволим да се качи на амвона в този му вид!
Трябва да се замислим, дали имаме право да ограничаваме достъпа
до Божия дом, по наша преценка!
2. Чрез този кожух пророк Илия бе разпознаван от съгражданите си
4 Царе 1:7-8 –“ рече им: Какъв беше на глед човекът, който излезе
да ви посрещне и ви каза тия думи? И те му отговориха: Беше
човек облечен в кожух и препасан около кръста си с кожен пояс.
А той рече: Това е тесвиецът Илия.”
3. С кожуха си пророк Илия покри лицето си, когато Бог минаваше на
планината
3 Царе 19:13 –“И Илия, като го чу, покри лицето си с кожуха си,
излезе и застана при входа на пещерата. И, ето, глас дойде към
него, който рече: Що правиш тук, Илие?”
4. Чрез този кожух пророк Илия призова своя последовател
А. Призова, не сина си
Б. Призова, не дъщеря си
В. Призова този, който Бог определи за негов наследник
3 Царе 19:19-20 –“ И тъй, Илия тръгна от там и намери Елисея
Сафатовия син, който ореше с дванадесет двойки волове пред
себе си; и сам бе с дванадесетата; и Илия мина към него и
хвърли кожуха си върху него. А той остави воловете та се
завтече подир Илия и рече: Нека целуна, моля, баща си и
майка си, и тогава ще те последвам. А Илия му каза: Иди,
върни се, защото какво съм ти сторил?”
III. ТАЙНАТА НА ПАДАЩИЯ КОЖУХ
ОТ ОГНЕНАТА КОЛЕСНИЦА
– 100 –
Царе 2:13-14 –“И като дигна кожуха на Илия, който падна от него,
върна се и застана на брега на Иордан. И взе кожуха, който
падна от Илия, та удари водата и рече: Где е Господ Израилевият
Бог? И като удари и той водата, тя се раздели на едната и на
другата страна; и Елисей премина.”
1. Кожухът бе единственото облекло и всичкото богатство на Пророка
2. Значението на падналия от огнената колесница кожух
А. Божият белег, че Неговото дело на тази земя продължава
Б. Белегът за изпълненото желание на Елисей да бъде духовният
наследник на пророк Илия
4 Царе 2:9 –“И когато преминаха, Илия каза на Елисея: Искай
какво да ти сторя преди да бъда отнет от тебе. И рече Елисей:
Моля, нека бъде в мене двоен дял от духа ти. А той рече: Мъчно
нещо поиска ти; но, ако ме видиш, когато ме отнемат от тебе,
ще ти бъде така; но ако не, не ще бъде. И докато те още ходеха и
се разговаряха, ето огнена колесница и огнени коне, които ги
разделиха един от друг; и Илия възлезе с вихрушка на небето.
А Елисей, като гледаше, извика: Татко мой, татко мой,
колесницата Израилева и конница негова! И не го видя вече. И
хвана дрехите си та ги разкъса на две части. И като дигна
кожуха на Илия, който падна от него, върна се и застана на
брега на Иордан.”
В. Падналият от огнената колесница кожух, физическото наследство на
Елисей от пророк Илия
Кожухът беше единственото богатство на Пророка
Изкушавам се да си представя реакцията на съвременния Елисей
при подобно наследство
Най-вероятно тя ще бъде израз на разочарование:
– Защо не падна от огнената колесница портомоне с пари или
кесия със злато
– Защо не падна някоя луксозна кола или още по-добре джип
– Защо не падна някоя яхта, а защо не и някой частен самолет
Звучи смешно, но отразява същността на човеците в усилните
времена, на които сме свидетели!
Г. Падналият от огнената колесница кожух, духовното наследство на
Елисей от пророк Илия
Кожухът остана на тази земя и чрез него пророк Елисей продължи
служението на пророк Илия
4 Царе 2:14-15 –“ И взе кожуха, който падна от Илия, та удари
водата и рече: Где е Господ Израилевият Бог?
– 101 –
И като удари и той водата, тя се раздели на едната и на другата
страна; и Елисей премина. А пророческите ученици, които бяха
в Ерихон, като го видяха отсреща рекоха: Илиевият дух остава
на Елисея. И дойдоха да го посрещнат, и му се поклониха до
земята..”
Д. Каква ще бъде съдбата на съвременното ни духовно наследство?
Въпросът е двупосочен:
1). Когато дойде време, ти и и аз да бъдем преселени във вечността,
какво наследство ще оставим на съвременния Елисей?
Съхранили сме кожуха си или сме го изоставили някъде по
пътя?
2). Ако поверим на духовния си наследник “кожуха си”, той как ще
постъпи с него?
– Ще го приеме с необходимата отговорност, като духовна
щафета и ще продължи служението, или:
– Ще го захвърли с пренебрежение и ще го стъпче в калта,
неосъзнавайки вечната му стойност
3. Кожухът на пророк Илия, преобраз на Божията щафета
А. Чрез духовната щафета Божието дело е преминало от
Старозаветната в Новозаветната диспенсация.
Б. Чрез Божията щафета Християнството се роди и се разпространи
по лицето на земята
2 Тимотей 2:1-2 –“Ти, прочее, чадо мое, заяквай в благодатта,
която е в Христа Исуса. И каквото си чул от мене при много
свидетели, това предай на верни човеци, които да са способни
и други да научат.”
В. Чрез Божията щафета Християните очакват Христовото
пришествие
Г. Дръзновеното щафетно надбягване, разковничето за успешния
живот на Християнина.
Евреи 12:1 –“Следователно и ние, като сме обиколени от такъв
голям облак свидетели, нека отхвърлим всяка тегота и греха,
който лесно ни сплита, и с търпение нека тичаме на
предлежащето пред нас поприще,
Нека да не заменяме щафетното духовно тичане със суетното
материално надбягване!
Защото разочарованието ще бъде огромно!
IV. КОЖУХЪТ НА СЪВРЕМЕННИЯ ПРОРОК ЕЛИСЕЙ
1. Кожухът на пророк Илия остана на тази земя
– 102 –
– Това беше символ, че Божието дело на тази земя продължава
– Пророк Елисей вдигна високо кожуха (както се вдига знаме), удари с
дръзновение водата и извърши същото знамение, каквото извърши с
кожуха си пророк Илия.
Щафетата беше поета от духовния наследник на Пророка!
4 Царе 2:8 –“И като взе Илия кожуха си та го сгъна, удари
водата; и тя се раздели на едната и на другата страна, така че
двамата преминаха по сухо.”
4 Царе 2:12-13 –“А Елисей, като гледаше, извика: Татко мой,
татко мой, колесницата Израилева и конница негова! И не го
видя вече. И хвана дрехите си та ги разкъса на две части. И като
дигна кожуха на Илия, който падна от него, върна се и застана на
брега на Иордан. И като удари и той водата, тя се раздели на
едната и на другата страна; и Елисей премина.”
2. Дрехите и погребалната плащеница на Христос също останаха на тази
земя (както кожуха на пророк Илия)
Това е символ, че Христовото дело не е завършило, а продължава
Матей 24: 14 И това благовестие на царството ще бъде
проповядвано по цялата вселена за свидетелство на всичките
народи; и тогава ще дойде свършекът.
А. Днес Божият “кожух” за нас е Словото Божие
Йоан 1:1, 14 –“В началото бе Словото; и Словото беше у Бога; и
Словото бе Бог… И словото стана плът и пребиваваше между
нас; и видяхме славата Му, слава като на Единородния от
Отца, пълно с благодат и истина.”
Б. Днес Божият “кожух” за нас е Святият Дух, Който слезе от Небето
Йоан 14:16 –“И Аз ще поискам от Отца, и Той ще ви даде друг
Утешител, за да пребъдва с вас до века.”
В. Днес Божият “кожух” е невидим и силата му непозната за
невярващия човек
Йоан 14:17 –“Духът на истината, когото светът не може да
приеме, защото го не вижда нито го познава. Вие го познавате,
защото той пребъдва във вас, и във вас ще бъде.”
1 Коринтяни 1:18 –“Защото словото на кръста е безумие за тия,
които погиват; а за нас, които се спасяваме, то е Божия сила.”
3. Скритата сила на Бога в “кожуха”, останал на тази земя след
Христовото възнесение
Ефесяни 6:10-18 -“Най-после, заяквайте в Господа и в силата на
Неговото могъщество. Облечете се в Божието всеоръжие, за да
можете да устоите срещу хитростите на дявола.
– 103 –
Защото нашата борба не е срещу кръв и плът, но срещу
началствата, срещу властите, срещу духовните сили на нечестието
в небесните места. Затова вземете Божието всеоръжие, за да можете
да противостоите в злия ден, и, като надвиете на всичко, да
устоите. Стойте, прочее, препасани с истина през кръста си и
облечени в правдата за бронен нагръдник, и с нозете си обути с
готовност чрез благовестието на мира. А освен всичко това,
вземете вярата за щит, с който ще можете да угасите всичките
огнени стрели на нечестивия; вземете тоже за шлем спасението и
меча на Духа, който е Божието слово; молещи се в Духа на всяко
време с всякаква молитва и молба, бидейки бодри в това с
неуморно постоянство и моление за всичките светии, “
(Ефесяни 6:10-16)
Това е нашият “кожух”!
Нека да не го събличаме, нито зиме нито лете, по примера на пророк Илия!
Нека да не го събличаме, независимо от това, колко горещо ще стане в
духовната Палестина.
За нашият “кожух” Господ Исус Христос казва:
“И, ето, Аз изпращам върху вас обещанието на Отца Ми; а вие стойте в
града [Ерусалим] докато се облечете със сила от горе.” (Лука 24:49)”
– 104 –
ПРОРОК ИЛИЯ
П-Р Д-Р СТЕФАН БАНКОВ
п.к.58 – СОФИЯ – 1172
БЪЛГАРИЯ
E-mail: bankov_st@abv.bg
Редактор: Емилия Маринова
E-mail: emily_m56 @ abv.bg
©
Авторът – П-р Д-р Ст. Банков си запазва всички авторски права
Книгата е предназначена за безплатно разпространение
Следва отбиване на задължителната военна служба в Танковата бригада – гр. Казанлък.
След уволнението се установява да живее в гр.Бургас, градът на духовното му
рождение. Успоредно с професионалното си развитие, започва и активно духовно
служение, като проповедник.
През 1957г. е ръкоположен за дякон на ЕПЦ-Бургас. Година по-късно е избран за
секретар на Ръководството на Църквата.
През 1958г. е избран за Пастир на ЕПЦ в кв.«Победа»-гр.Бургас, на мястото на Пастир
Андон Петков.
Междувременно създава семейство и му се раждат две дъщери.
През 1964г. атеистичното правителство на българската държава безпричинно затваря
Църквата, конфискува сградата и я превръща в търговски обект. Затварянето на
Църквата не преустановява служението му и той започва да проповядва в различни
евангелски Църкви в страната.
През 1969г. заедно с бившата си съпруга и с двете си дъщери П-р Д-р Стефан Банков
напуска България. След кратък престой в Швеция, заминава за САЩ и се установява да
живее в Лос Анджелис, Калифорния. В Америка продължава образованието си и
разработва дадения му от Бога талант на проповедник.
В периода от 1969 до 1991г. П-р Д-р Стефан Банков проповядва Словото Божие
(Библията) на български език по следните радиостанции – «Ибра» – Португалия, TWRS –
Монте Карло, радио «Малта» –остров Малта.
През периода от 1970г. до 1987г. П-р Д-р Стефан Банков изучава в САЩ Богословски
науки.
През 1976г.завършва духовна психология в Библейски колеж в Лос Анджелис и получава
дипломи за следните специалности – Диплома за Пастир, Диплома за преподавател в
Библейски училища и Диплома за преподавател в държавни (светски) училища.
Няколко години по-късно продължава образованието си в Интернационален Библейски
институт и семинария в Орландо-Флорида-САЩ, където получава Магистърска степен.
През 1987г. в същия институт защитава Докторат по Библейска Теология.
Непосредствено след като Стефан Банков напуска със семейството си България,
българското правителство предприема различни неуспешни акции за неговото връщане
обратно в страната. Следва съдебен процес и присъда – 3 години лишаване от свобода,
парична глоба и конфискуване на цялото семейно имущество.
През периода на пребиваване извън България, П-р Д-р Стефан Банков развива
изключително активно пастирско и мисионерско служение, което го прави познат на
Християните по целия свят.
Биография
на П-р Д-р Стефан Банков
Пастир Д-р Стефан Банков е роден на 26.10.1934г. в
с.Деветак, Бургаска област. Там живее до завършване на
основното си образование.
През 1948г. е осиновен от полковник Д. Крушков, приятел
на баща му, и заминава за град Пловдив, където завършва
средно техническо образование.
През 1953г. заминава за град Бургас. Едно случайно
посещение в Евангелската Петдесятна Църква (ЕПЦ) в
града променя основно живота му. Той приема Христос,
като свой личен Спасител и предава в ръцете Му живота
и служението си.
За активна мисионерска дейност получава многократни признания на световно ниво
(грамоти, награди и пр.). През 2000г. е избран в САЩ за мисионер на годината.
През периода на пребиваване извън страната, П-р Д-р Стефан Банков активно работи и
твори за българската Църква. Организира отпечването на Библии, детски Библии,
песнарки, духовни календари, превеждането и отпечатването на духовна литература на
български език; изпращането и разпространението в България.
Най-значителен негов литературен принос за България е Славянски Библейски
Конкорданс и Енциклопедия. Този уникален труд, създаден за невероятно кратък срок от
време, представлява достатъчно красноречива атестация на своя автор и е
доказателство за любовта му към Бога и към Божието дело в България.
След падане на комунистическия режим в България, на основание на Закона за амнистия
П-р Д-р Стефан Банков е освободен от наказателна отговорност и през 1990г., след
повече от 20 годишно отсъствие, се завръща в Родината си.
От този момент нататък, той развива в България изключително активна духовна и
социална дейност (пастирска, евангелизаторска, хуманитарна).
През 1990г. доставя от САЩ за българските болници лекарства за повече от четири
милона щатски долара
През 1991г. основава първата Мисия за обучение на Пастири под името «Добрият
Самарянин».
През 1991г. е поканен за Пастир на ЕПЦ-гр. Бургас. През 1994г. е уволнен от
Председателя на Петдесятния съюз Виктор Вирчев, под предтекст навършване на
пенсионна възраст (60 години). (В същия момент, в Петдесятния съюз работеха десетки
пастири значително по-възрастни от 60 години, но това разпореждане не се отнасяше
за тях.)
Само няколко месеца по-късно (през 1995г.) П-р Д-р Стефан Банков основава в Бургас
Евангелска Църква «Оазис» и служи, като неин Пастир до края на 2003г. През 1997г.
закупува за нуждите на Църквата триетажна сграда, с разгъната площ 1560 кв.м. в
центъра на в гр.Бургас – на ул.«Сливница»36. Сградата се използва и до днес за нуждите
на Християните в града.
През 1998г. в гр.Ямбол П-р Д-р Стефан Банков основава първия по рода си Библейски
колеж «Рома-тюрк».
В периода от 1991 до 2003г. П-р Д-р Стефан Банков е построил изцяло четири Църковни
сгради и е подпомогнал финансово строителството на още двадесет и една Църкви.
След завръщането си в България П-р Д-р Банков, успоредно с активната пастирска и
евангелизаторска дейност, продължава активно да твори, предимно книги с проповеди,
предназначени за подмогане служението на Пастири и духовни работници.
Следва списък на част от неговите авторски книги (болшинството от които
отпечатани в САЩ или в България, а останалите подготвени за печат). Общият им
брой е над четиридесет и пет.
Списъкът се оглавява от колосалния литературен труд – Славянски Библейски
Конкорданс и Енциклопедия
Следват:
– Коментар на Книгата Битие – първи и втори том
– За възпоменание на Христа чрез Скинията – първи и втори том
– Съкровищницата на Христа
– Знаменията на Господа Исуса Христа
– Бог Дух Святи
– Плодовете на Святия Дух
– Хомилетика [„Духовният сеяч“]
– Мисията и нейните мисионери
– Застъпническата молитва
– Педагогическият манифест на Христа – първи и втори том
– Десет тома с Библейски проповеди
(Всеки от томовете съдържа по 100 проповеди)
– Еклисиология
– Коментар на Посланието до Колосаните
– Коментар на Посланието до Ефесяните
– Коментар на Посланието до Филипяните
– Коментар на Евангелието на Иоана
– Тълкувание на Книгата Откровение
– Тълкувание на Притчите на Господа Исуса Христа
– Лекции за домашни групи
– Систематическа Теология – три тома
– Доктрината за по-добрите неща
– За възпоменание на Христа чрез Господната вечеря
– Имената на Христа
– Имената на Бог в Стария и в Новия Завет
– Духовни подпалки – 2 тома
– Защо небето над България няма звезди
– Лекции за младежки ръководители
– Пророк Илия
– Коментар върху Книгата Деянията на апостолите
– Ангелология
– Сатанология
– Божиите съработници
– Исус Христос, силата на Църквата
– Аз съм – Великите слова на Бога
– Какво е това
– Както
– Диспенсацията на Божиите ковчези
– Божият атлет
– Практично Християнство
– Звукът на старата камбана
– Божиите заповеди
– Биографична книга – на български и на английски език и др.
Д-р Стефан Банков продължава да твори, според дадената му Божия благодат и
талант, за да остави на българската Църква богато духовно наследство. Нека всички
ние, които се ползваме пряко или косвено от неговите трудове, да го подкрепяме с
молитвите си!
Бог да благослови и да възрасти посятото семе!
Мотото в над петдесетгодишното служение на П-р Д-р Стефан Банков е записано от
Евангелист Лука в 17гл. ст.10: «Също така и вие, когато извършите все що ви е
заповядано, казвайте: Ние сме безполезни слуги; извършихме само това, което бяхме
длъжни да извършим.» Амин!
ОТ РЕДАКТОРА
(2004)
БЕЛЕЖКИ НА РЕДАКТОРА
В настоящата книга, както и в други книги на същия автор, читателите
ще срещнат някои отклонения от българските граматически правила. Това,
най-вече се отнася до “изобилието” на главни букви. Същото е направено
съзнателно и по настояване на автора.
За Д-р Стефан Банков, думите: църква (в смисъл – тяло Христово, а не
сграда), пророк, апостол, пастир, евангелизатор, и пр.; както
определенията – божии, библейски, старозаветни, новозаветни, израилеви (в
смисъл – Божий народ) и пр. – трябва задължително да бъдат писани с
главни букви. Освен тези, сравнително приемливи примери, налага се да
прибавя и по-шокиращи такива. Например: вяра, надежда, любов, благодат
и пр. Според изискванията на автора, тези думи също би следвало да се
изписват с главни букви, ако се отнасят до Божествената Вяра, Надежда,
Любов и пр., т.е до Божиите атрибути. Изключения се допускат, само
когато те се намират в определени словосъчетания. Например:
Божествена вяра, Христова църква и пр.
Според авторът, Д-р Стефан Банков, всяко нещо, свързано с Божието
име, следва да бъде написано с главна буква. Подобни изисквания трудно
биха намерили в близко бъдеще място в българската граматика,
изхождайки от факта, че до неотдавна в книжовния ни език думите: Бог и
Библия се изписваха с малки букви.
Надявам се, че читателите ще уважат нестандартните изисквания на
автора, свързани с правописа; и ще обърнат повече внимание на посланието,
което той отправя към Христовата Църква, чрез настоящата
книга.“…като служители на един нов завет, – не на буквата, но на духа;
защото буквата убива, а духът оживотворява.”(2Кор. 3:6)