Второто нещо, което трябва да отбележим при въведението, се отнася до основната схема на есхатологията (вж. Схема 1). Същинската есхатология започва с шестата диспенсация. Кръстът на Христос, с който приключва петата диспенсация (която наричаме Диспенсацията на Закона), също така поставя началото и на шестата – Диспенсацията на благодатта. Тя на свой ред се разделя на две епохи. Първата е Епохата на Църквата (вж. Схема 3). От гледна точка на видимата църква нейното начало се поставя при Петдесетница и тя ще продължи чак до започването на Голямата скръб. От гледна точка на невидимата Църква обаче тя започва на Петдесетница и ще продължи до Грабването. Втората епоха е Голямата скръб, която ще трае седем години. С тях ще завърши Диспенсацията на благодатта (вж. Схеми 4, 5 и 6).
Малко след Голямата скръб, когато са последните седем години от Диспенсацията на благодатта, ще настъпи и седмата диспенсация – Диспенсацията на Месианското царство за хиляда години (вж. Схема 9). След края на това царство ще настъпи периодът на Продължението, през който ще се осъществят няколко неща. Най-накрая ще се установи Вечният ред – вечността. Така изглежда есхатологията в най-общи линии. Всички допълнителни подробности, заедно с онагледяващите ги схеми, ще бъдат предмет на настоящото изследване.

В. Книгата Откровение на Йоан
На трето място в това въведение трябва да споменем няколко думи за самата книга Откровение на Йоан. Целта на настоящото изследване е да направи преглед на цялостния периметър на библейските пророчества, а те далеч надхвърлят последната книга на Библията. Откровението на Йоан обаче ще ни служи за отправна точка. Когато разработваме хронологичния ред на тази тема, ще бъдат разглеждани и цитирани други библейски пасажи. В този смисъл от гледна точка на настоящото изследване книгата Откровение на Йоан ще служи като основен фон, върху който останалите библейски текстове ще се разглеждат и ще се наслагват според съответното им място и последователност.

Схема на книгата Откровение на Йоан
Цялостната схема на Откровението на Йоан ни се предоставя още в 1:19:
Напиши това, което си видял, и това, което е, и това, което има да стане после.
Този стих разделя книгата Откровение на Йоан на три части: (а) нещата, които Йоан е видял; (б) нещата, които са; (в) и нещата, които оттам насетне има да се случват. Въз основа на това тройно деление книгата Откровение на Йоан може да бъде разграфена по следния начин:

Въведение – 1:1-3
Поздрав – 1:4-8
I. Нещата, които Йоан е видял – 1:9-20
A. Прославеният Човешки син – 1:9-11
Б. Откровението – 1:12-16
В. Значението – 1:17-20
II. Нещата, които са – 2:1-3:22
А. Ефес – 2:1-7
Б. Смирна – 2:8-11
В. Пергам – 2:12-17
Г. Тиатир – 2:18-29
Д. Сардис – 3:1-6
Е. Филаделфия – 3:7-13
Ж. Лаодикия – 3:14-22
III. Нещата, които трябва да станат оттук насетне – 4:1-22:21
А. Събития в Царството преди Голямата скръб – 4:1-5:14
1. Божият престол – 4:1-11
2. Агнецът и Свитъкът със седемте печата – 5:1-14
Б. Голямата скръб – 6:1 – 18:24
1. Първата половина – 6:1-9:21
а. Печатите на гнева – 6:1-17
б. 144-те хиляди евреи и глобалното съживление – 7:1-17
в. Тръбите на гнева – 8:1-9:21
2. Събития по средата на Голямата скръб – 10:1-14:20
а. Малката книга – 10:1-11
б. Храмът на Голямата скръб – 11:1-2
в. Двамата свидетели – 11:3-14
г. Седмата тръба – 11:15-19
д. Израил през Голямата скръб – 12:1-17
е. Звярът от морето – 13:1-10
ж. Звярът от земята – 13:11-18
з. Изявления по средата на Голямата скръб – 14:1-20
3. Втората половина – 15:1-16:21
a. Прелюдията – 15:1-8
б. Чашите на гнева – 16:1-21
4. Повторение: двата Вавилона – 17:1-18:24
a. Църковният Вавилон (първа половина) – 17:1-18
б. Политическият Вавилон (втора половина) – 18:1-24
В. Второто идване и развръзката след него – 19:1-20:3
1. Прелюдия към Второто идване – 19:1-10
2. Второто идване – 19:11-18
3. Кампанията при Армагедон – 19:19
4. Антихристът и Лъжепророкът – 19:20
5. Езичниците – 19:21
6. Връзването на Сатана– 20:1-3
Г. Месианското царство – 20:4-6
1. Управлението на Месия – 20:4
2. Първото възкресение – 20:5-6
Д. Продължението – 20:7-14
1. Последният бунт – 20:7-10
2. Съдът пред Големия бял престол – 20:11-14
Е. Вечният ред – 21:1 – 22:5
1. Краят на Стария ред и началото на Новия ред – 21:1-8
2. Вечният нов Ерусалим – 21:9 – 22:5
a. Установяването на града – 21:9-10
б. Описанието на града – 21:11-22:5
Заключение – 22:6-21
A. Пълномощието – 22:6-9
Б. Декларации в светлината на откровението – 22:10-15
В. Първото потвърждение – 22:16
Г. Поканата – 22:17
Д. Предупреждението – 22:18-19
Е. Второто потвърждение – 22:20
Ж. Благословението – 22:21