Още 55 доказателства за грабването

Има поне 5 теории за грабването. Само една от тях е единствено правилна…

1. Няма грабване на Църквата: теория която отхвърля грабването като Библейско учение
2. Частично Грабване: предполага грабването да се извърши на няколко периода. Аргумент: Тази теория отрича Новозаветното учение за целостта и единството на църквата.
3. Грабване след Голямата скръб – 3 аргумента: (1) Тази теория се появява едва 1800 години след Христа. Това е доктрина която никога не е била поучавана от Църковните Отци в миналото. Тя не е спомената от никой от доктринално-чистите учители на онова време, нито пък от еретичните движения.Тя не е имала никаква подкрепа от коментатори или преподаватели в никое теологическо училище до средата на 19ят век. (2) Тя определя грабването веднага след 7 г. на Голямата Скръб, т.е. то има точно определена дата, което е в разрез с новозаветното учение за грабването. (3) Църквата е определена дапремине през Голямата скръб.
4. Грабване в средата на Голямата скръб. Аргумент: Грабването отново има точно определена дата.
5. Грабване преди Голямата скръб. Църквата ще бъде грабната преди началото на Голямата Скръб.

5 БИБЛЕЙСКИ АКСИОМИ ЗА ГРАБВАНЕТО:
1. Има грабване на истинската Христова Църква. Грабването е абсолютен Библейски факт. Няма човек прочел Библиято, който честно да не признае, че Словото определено говори за момент в историята, когато Църквата ще бъде грабната от този свят.
2. Грабавнето и Второто пришествия са две различни по природа и цел явления в Библейската история.
3. Грабавнето на Църквата е неочаквано явление т.е. то може да се случи по всяко време. Всяко тврдение че има грабване в даден конкретен момент или след даден конкретен период от човешката история не е Библейски. Времето на Грабването не може да бъде определяно от фактора време както например в средата на Голямата скръб (точно три и половина години след започването и), в края на на Голямата скръб (точно седем години след започването и) или след 1000-годишното царство (точно 1000 години след започването му).
4. За Ранната Църква, нито грабването, нито точното време на неговото случване са представлявали теологичен спор. И двете са били ясно обосновани от апостолските свидетелства, а по-късно и от Новозаветните Писания. За Ранната Църква, Грабването е близко и очаквано събитие. След Петдесятница няма друго Библейско пророчество, което да трябва са се случи преди грабването. Раната Църква очаква Грабването да се случи всеки момент, не в средата на Голямата сркъб, след нея или след 1000-годишното царство.
5. Няма ортодоксален (разбирай нееретичен) теолог от Ранната Църква, който да твърди че грабването е по друго време освен преди голямата скръб.

10 ПРИЧИНИ ЗАРАДИ КОИТО ИСУС ОБЕЩА ГРАБВАНЕТО (1 СОЛ. 4:17):
1. За да получи светиите за Себе си като обещание (ст.17; Йоан 14:1-3; Еф.5:27)
2. За да възкреси починалите в Христа (ст.14,16-17; Фил.3:11; Откр.20:4-6)
3. За да вземе светиите в небе, където да получат своята награда (ст.17; 3:13; Йоан 14:1-3; 2 Кор.5:10; Евр.12:22-23; Откр.19:1-10; 21:9-10)
4. За да сменят светиите смъртните си тела с безсмъртни (ст.16-17;1Кор.15:35-58; Фил.3:21)
5. За да представи светиите пред Бог (ст.17; 3:13; Йоан14:1-3; Юда24; Откр.19:1-10)
6. За да направи светиите в едно тяло, дух и душа (ст.16-17 5:23; Фил.3:21)
7. За да получи плодовете на ранния и късния дъжд (Якоб 5:7; Йоан 14:1-3)
8. За да предотврати минаването на светиите през Голямата Скръб Откр.6:1-19:21 (ст.16-17; 5:9; Лука 21:36; Откр.4:1)
9. За да премахне затрудненията на беззаконието (2Сол.2:7; Откр.4:1)
10. За да допусне появяването на Антихрист (2Сол.2:7; Откр.4:1)

15 БИБЛЕЙСКИ ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА ГРАБВАНЕТО НА ЦЪРКВАТА В ОТКРОВЕНИЕ ПРЕДИ ГОЛЯМАТА СКРЪБ:

1. Откр.4:1 След това видях, и ето врата отворенa на небето; и предишният глас, който бях чул да говори с мене като тръба, казваше: Възлез тук, и ще ти покажа това, което трябва да стане подире.Църквата не е част от събитията, описани след Откровение 1:1-3:20. Тя е включена отново едва във видението на Небесния град. Гръцката фраза meta tauta, означаваща след тези неща е използвана в началото (след това) и края (подире) на Откр.4:1; „след тези неща” се отнася за нещата, които ще се случат след описването на събитията касаещи ЦЪРКВИТЕ – Ефеската, Смирненската, Пергамската, Тиатирската, Сардикийската, Филаделфийската, Лаодикийската ясно описани в Откр. 2-3 гл. “След това видях, и ето врата отворени на небето; и предишният глас, който бях чул да говори с мене като тръба, казваше: Възлез тук, и ще ти покажа това, което трябва да стане подире” (meta tauta). Това “подире” е определено след времето на ЦЪРКВИТЕ и потвърждава въпроса относно времето на изпълнение на всички събития от Откр. 4-22. Те ТРЯБВА ДА СЕ СЛУЧАТ след нещата описани за ЦЪРКВИТЕ т.е. след грабването на църквата. Явно е че църквата няма да бъде на земята по време на изпълнението на събитията в Окр. 4-22.

2. Христос казва, че нещата в Откр. 4-22 трябва да се случат след това, което се описва за ЦЪРКВИТЕ. Ако това е истина, то тогава църквата е грабната преди събитията описани в Октр. 4-22 и след събитията описани за ЦЪРКВИТЕ в Откр. 2-3. Следователно църквата присъства на земята по време на изпълнението на събитията отнасящи се за ЦЪРКВИТЕ, но не и след това.

3. Думите църква и църкви са споменати 19 пъти в Откр. 1-3 и нито веднъж в Окр. 4-22. Откриваме ги едва в заключителната част на книгата (Откр. 22:6-21). Ако предположим, че църквата е на земята по време на изпълнението на Откр.4-22, и особенно по време на Голямата Скръб, как е възможно тя да не бъде спомената нито вендъж?

4. Двадесетте и четири старци представляват грабнатите светии. Единственото място където те са споменати след Откр. 4:1, е тронната зала в небе – не земята и не голямата скръб.

5. Седемдесетата седмица на Данаил е времето когато всичко описано в Откр.4-19 и Мт. 24-25 ще се изпълни. Седемдесетата седмица трае седем години и се отняся до Израел, не до Църквата. Ето защо, църквата трябва да е грабната преди тази седмица.

6. Библията не посочва друго време и място за грабване на църквата освен в Откр. 4:1. Не е логично да се предполага че детето или взетите от скръбта са грабнатата църква тъй като това би предположило частично грабване за което няма Библейски доказателства. (Виж още Откр. 7,12 и 14).

7. В Лука 21:34-36 Но внимавайте на себе си, да не би да натегнат сърцата ви от преяждане, пиянство и житейски грижи, и ви постигне оня ден внезапно като примка; 35. защото така ще дойде върху всички, които живеят по лицето на цялата земя. 36. Но бдете всякога, и молете се, за да сполучите да избегнете всичко, което предстои да стане, и да стоите пред Човешкият Син. Исус обещава, че спасените ще се считат за достойни да избегнат всичко и да застанат пред Божия Син. Нещата, които спасените ще избегнат са споменати в Мт. 24:4-26; Лк.21:4-19 и Откр. 6-19 и се отнасят именно за голямата скръб от която църквата ще бъде спасена чрез грабване.

8. Римл. 5:9 Много повече, прочее, сега като се оправдахме чрез кръвта Му, ще се избавим от Божия гняв чрез Него.

9. 1 Сол. 1:10 и да очаквате Неговия Син от небесата, същия Исус, Коготo възкреси от мъртвите, който ни избавя от идещия гняв.

10. В 1 Солунци 5:1-11 Защото Бог ни е определил не на гняв, но да получим спасениечрез нашия Господ Исус Христос, 10. Който умря за нас, тъй щото, било че сме живи, или че сме починали, да живеем заедно с Него. 11. Затова насърчавайте се един друг както и правите. Този текст ни дава сигурност, че Светиите ще избегнат Божиите язви (Откр. 6-19). Бог посочва избавление от скърбта чрез Исуса Христа, така че да живеем с Него (l Сол. 5:9-11). Иначе как светиите биха се насърчили чрез тези думи в 1 Сол.4:16-17; Тит. 2:13, ако те означаваха преминаване на църквата през скръбта?

11. В 2 Сол. 2:6-8 определено е посочено, че грабването заема място преди идването на Антихрист и преди 70-тата Данаилова седмица. Събитията в Откр. 4-19 ще се случат точно по времето на тази седмица.

12. Наблюдаваме осезателна промяна на Божието становище към човечеството като цяло, от това на милост (Откр.1-3) към това на съд (Откр.4-19). Печатите, тромпетите и чашите на Божия гняв, всички те визират картина на осъждене по времето на Данаиловата 70-та седмица. Ако църквата е наистина оправдана днес, то каква е причината тя да преминава през тези събития?

13. Присъствието се определя от специфичности и характеристики. Ако църквата е на земята по времето на Откр.4-19, то тогава нейното присъствие трябва да има видими белези. Такива обаче не съшествуват след Откр.4:1. От друга страна, белези или знаци за Израел намираме след Откр.4:1 докато знаците на църквата откриваме само до Откр.4:1. Това потвърждава, че две различни институции занимават две различни части на книгата: първата, църквата до нейното грабване в Откр. 4:1; втората, Израел след грабването на църквата до второто идване на Христа (Откр.4-19)

14. Откр. 3:10 Понеже си упазил Моята заповед да търпиш, то Аз ще упазя тебе от времето на изпитанието, което ще дойде върху цялата вселена да изпита ония, които живеят по земята.

15. Ако предположим, че преминаване на църквата през скръбта има някакъв смисъл и цел за съвременната църква, то приложим ли е този смисъл за Ранната Църква описана в Откровение, за Църкавта гонена през вековете, за църквите по времето на Комунизма, за преследваната църква в Китай в началото на 20-я век. Ако целта на преминаване на скръбта е пречистване на църквата то гонената църква вече е минала такова пречистване. Тогава какъв е смисъла на преминаване през скръбта? Защитниците на тези теории, макар и необосновани, не могат да дадат отговор на въпроса ЗАЩО е нужно църквата да премине през скръбта?

10 ВЪПРОСА КЪМ ТВЪРДЯЩИТЕ ПРЕМИНАВАНЕ ПРЕЗ СКРЪБТА:

1. Дали Бог се нуждае някой друг да пречисти Църквата която Той сам е очистил с кръвта на Сина Си?
2. Дали Бог има нужда от жертвата на Църквата, след като вече е приел жертвата на Сина си?
3. Дали Бог има нужда от друго оправдание на Църквата освен това чрез Исус Христос?
4. Дали Бог има нужда от личните дела на църквата по време на скръб?
5. Дали Бог се наслаждава или има лична нужда да предава църквата на гонения?
6. Как ще обясните, че няма грабване, когато Библията ясно говори за грабване на Църквата?
7. Как ще обясните частично грабавне на Църквата? Дали Бог разделя Църквата на по-праведни и не толкова праведни?
8. Как ще обясните, че времето на грабването може да бъде уточнено, ако е в средата или след голямата скръб?
9. Как обяснявате, че никой от бащите на църкавта не говори за друг вид грабване освен преди скръбта?
10. Как ще се почувствате, ако според частичното грабване на църквата, Бог грабне само онези които вярват в грабване на църквата преди скръбта и остави онези, които вярват в преминаване през скръбта да живеят според вярата си?

10 ИЗИСКВАНИЯ ЗА ГРАБВАНЕТО:
1. Да бъдеш в Христа (Откр. 14,16; 2 Кор.5:17-18)
2. Да бъдеш Христов (1 Кор. 15:23; Гал 5:24)
3. Бъди благословен и свят (Откр. 20:4-6; Евр. 12:14)
4. Бъди добър (Йоан 5:28-29)
5. Бъди достоен (Лк. 21:36)
6. Бъди в Христа (1 Кор. 12:13, Ефес. l:20-23;4:4-6;5:27; Кол. 1:18.24)
7. Бъди чист (l Йоан . 3:2-3)
8. Бъди без петно или недостатък (Еф. 5:27)
9. Живей и ходи в Духа (Гал. 5:19-21)
10. Върви в светлината (1 Йоан. 1:7; Кол. 2:6)

Comments

 1. Димитър митков димитров

  Харесва ми тази доктрина мисля че е правилнатa

 2. Енчо Тодоров

  Поради пандемията коронавирус нещо изключително се случва по целия свят. Държавите спряха своята икономика, самолетите спряха полетите, затвориха се граници, хората се изолираха в домовете си, обликът на лицата им се промени с тези маски, училищата се затвориха, всякакви спортни прояви затихнаха, църквите се изпразниха… Задаваме си въпроса, какво всъщност се случва? Никога в човешката история не се е случвало подобно нещо! Дали пророчествата за наближаващите ужасни дни на Голямата скръб не се изпълняват и неприятелят не се подготвя за своето демонично управление? Бог е обещал, че няма да скрие нищо от Своите слуги пророците.
  Проповедниците на Евангелието говорят сега онлайн. Повечето теми са за коронавируса, последните времена и грабването на Църквата. Те успокояват вярващите: „Не се безпокойте! Бог е любов. Той ще запази Църквата Си, като я вземе преди тези ужасни времена на Антихрист.”
  Говорил съм с вярващи християни: „Брат Енчо, толкова искам Грабването да стане преди тези трудни времена. Ако трябва да преминем през това време, кой ще оцелее? Ще бъдем обречени на гладна смърт, ако откажем поставянето на чиповете или ваксините, в които има „нано“ частици. Дори да оцелеят някои, то те вероятно ще бъдат обезглавени, както е записано в Откровението! Никой не иска да преминава през тези ужасни скърби на последното време!”
  Аз също не искам да живея под гнета на дявола и Антихрист. Толкова ми се иска грабването на Църквата да стане преди Голямата скръб! Ето, много пастори проповядват, че думата „църква” изчезва след третата глава на Откровение. Това вероятно е сигурен белег, че Господ ще си прибере вярващите преди тези усилни събития на последното време. Да, но тогава, какво да правят милиардите в този свят, които ще останат? Да погинат ли? Някои проповедници проповядват, че Святият Дух ще бъде също отнет от земята. Кой ще евангелизира света? Евреите ли и то без силата на Святия Дух? Ако Църквата, за две хиляди години, с помазанието на Святия Дух, не можа да достигне до всички народи, как евреите ще се справят с тази задача само за седем години? Въпроси! Въпроси! Въпроси!
  (За повече информация виж книжката: „Последните седем години“).

  Защо думата „църква” изчезва след 3 глава на „Откровението”?
  Ето нещо, което ни подсказва, че Църквата няма да премине през Голямата скръб. „Думите църква и църкви са споменати 19 пъти в Откровение 1-3 и нито веднъж в Откровение глави 4-21. Откриваме ги едва в заключителната част на книгата (Откр.22:6-21). Ако предположим, че църквата е на земята по време на изпълнението на Откровение 4-22, и особено по време на Голямата скръб, как е възможно тя да не бъде спомената нито веднъж?”
  Това ми харесва! Но за да бъдем сигурни в заключението, в което има голяма логика, добре е да изследваме, защо думата „църква” изчезва след 3 глава на книгата „Откровение”?
  Само затова, че думата Църква (на гръцки еклесия) липсва в част от Откровението на Йоан, достатъчно доказателство ли е, че Църквата е била грабната в небесата и отсъства от земята, преди всякакви вълнения, гонения и скърби?
  В книгата Естир Божието име не е споменато, но това не означава, че Бог не съществува. Няма да намерите думата „църква“ в първите 15 глави на посланието към Римляните, но това не означава, че тези глави не се отнасят за църквата. Също така, в книгата Рут липсва думата любов, но това не пречи тя да бъде една от най-възвисените любовни истории описани в Библията.
  В Новия завет има над 90 различни имена за църква. Ако Божието общество, в книгата Откровение, не е споменато с думата църква, това не означава, че то не съществува. Има много изрази в Откровение 4-та до 22-ра глава, които говорят за истинската Църква, и Божието слово ги споменава с думи като: светиите; избраните; слугите на Бога; тези, които пазят заповедите Му; тези, които пазят вярата в Исуса; облечени в бели дрехи; закланите за Божието Слово; служителите; голямо множество; пророците; поклонниците; свидетелите; нашите братя; нейното потомство; изкупени; тези, които бяха победили звяра; народе мой; призвани; верни и т.н.
  В Откровение 1-3 глави е употребена думата църква (думата „църква“ има гръцки произход и в Новия завет с нея се назовава „местно събрание на призовани хора“, т. е. общност от вярващи), поради това, че посланието е отправено към определена местна група в Ефес, Сардис и други конкретни места. Докато в останалата част на Откровението, както и в целия Нов Завет, откриваме по-често общите изрази за църква, като „светиите“, „избраните“ и т.н.
  В заключение откриваме, че не можем да използваме думата „църква”, която липсва след третата глава на Откровение, като доказателство, че грабването ще бъде преди Голямата скръб. Добре е да потърсим друг стих, за да бъдем сигурни, че църквата няма да премине през скръбта.

  Какво ни открива стихът: „Понеже си опазил Моята заповед да търпиш, и Аз ще опазя теб от времето на изпитанието, което ще дойде върху цялата вселена да изпита онези, които живеят по земята” (Откр.3:10)?
  Ето нещо, което може да потвърди идеята, че Църквата няма да премине през скръбта. Казано е толкова ясно: „Аз ще опазя теб от времето на изпитанието.”
  Вече сме спокойни, че няма да преминем през скръбта. Но за да бъдем сигурни, добре е да изследваме думата „опазя” в оригинала на Библията. Гръцката дума е „терео” и означава опазване сред. Тогава, ако поставим точното значение на тази дума, стихът би звучал по следния начин.
  „Понеже си опазил Моята заповед да търпиш, и Аз ще опазя (терео) теб от (в оригинала, предлогът, преведен „от”, означава всъщност „отсред”) времето на изпитанието, което ще дойде върху цялата вселена да изпита онези, които живеят по земята” (Откр.3:10).
  Новият съвременен превод на този стих е предаден коректно: „Ти изпълни заповедта ми търпеливо да понасяш и затова аз на свой ред ще те пазя в часа на изпитание, който ще дойде за целия свят, за да изпита живеещите на земята.“
  Всъщност, излиза, че стихът, в който бяхме толкова сигурни, говори за преминаване през Голямата скръб, а не обратното. Когато използваме само един стих и го извадим от контекста, не можем да бъдем сигурни в заключението. Трябва да потърсим употребата на думата „терео” (пазя) и на други места в Писанието. Откриваме, че лично Исус е употребил тази дума в Йоан 17:15.
  „Не се моля да ги вземеш от света (грабване преди скръбта), а да ги пазиш (терео –„пазя”, „предпазвам”) от лукавия (запазване по време на скръбта).”
  Божията воля е да преминаваме през изпитания, а това включва и Голямата скръб (Яков 1:2-3; 1 Петр.1:6,7; 1 Кор.3:13; 10:13; Римл.8:27; Пс.11:5; Зах.13:9; Дан.3:17; Деян.4:23-31; Откр.2:10).

  Има ли други стихове, които да говорят, че няма да преминем през скръбта?
  Дотук все още нямаме потвърждение, че църквата няма да премине през скръбта. Може би стихът в Откровение 4:1 ще ни помогне.
  „Христос казва, че нещата в Откровение 4 до 22 глави трябва да се случат след това, което се описва за Църквите. Ако това е истина, то тогава църквата е грабната преди събитията описани в Откровение 4-22 и след събитията описани за Църквите в Откровение 2 и 3 глави. Следователно църквата присъства на земята по време на изпълнението на събитията отнасящи се за Църквите, но не и след това.”
  Има логика в едно такова предположение. Необходимо е обаче отново да изследваме тези думи „след това”, за да бъдем сигурни.
  „Ще ти покажа това, което трябва да стане след това” (Откр.4:1).
  За да разберем смисъла на тези думи „след това”, добре е първо внимателно да разгледаме съдържанието на 2 и 3 глава.
  Ако приемем, че 2 и 3 глава на Откровение ни откриват събития и период от време, които се случват през настоящата благодатна епоха, то тогава заключението е, че този период завършва с грабването и думите „след това” ни откриват събития след него.
  В действителност обаче 2 и 3 глава ни открива състоянието на църквите и подготовката им за войната, която водим с неприятеля. След откровението за състоянието на седемте църкви, Господ изявява състоянието на света (седем печата), предупрежденията към света (седем тръби) и войната, която Църквата води със света (седем видения за войната). Следват Божият отговор към света и блудницата (седем чаши и седем слова) и Божият отговор към праведните (седем видения за хилядагодишното царство и седем откровения за вечността).
  Откриваме още, че всяка седма част е участта на праведните, а всяка шеста част е участта на нечестивите.
  За тези църкви, които живееха в компромиси, Господ казва: „Покай се!” Ако това бяха събития и период от време, не може да искаме събитието или периода от време да се покайва.
  Разбираме, че тези думи „след това”, извадени от контекста на Библията и неправилно тълкувани, могат да доведат до грешно интерпретиране на пророчествата в книгата Откровение.

 3. брат Иван Article Author

  Ето къде греши брат Енчо в неговите така да се каже разсъждения. Той добре ни казва че Бог му липсвал в Рут, но в Откровение Бог не липсва. Не липсва и Църквата – тя е там до 4 глава след което е грабната т.е. няма нищо общо със сравнението с Рут което ни се дава. Църквата не липсва постоянно в Откровение – тя е там до 4 глава след което явно е Грабната и не се появява до пришествието в 19 гл. на Откро. Брат Енчо да чете 1 Солунци където всичко е описано от ясно по-ясно дори за неразбиращите.
  Има ли други стихове, които да говорят, че няма да преминем през скръбта?
  Има разбира се и то колко много. От самата статия дори се вижда, че има такива стихове и те са добре цитирани. Има такива и в Откр 3/10 където брат Енчо твърди че думата църква я нямало. Да, но я има! И точно към тази църква Бог казва не къде да е другаде а в Откровение че ще я избави от идващия час. Какво друго може да значи това освен че Църквата се грабва преди скръбта?
  В заключения и двете съждения които брат Енчо прави са погрешни. Първо той ни сравнява липсата на някои думи в Рут и Естир с липсата на църквата в Откровение. Само че църквата не липсва в Откровение. Тя си е там много ясно до 4та глава след което е грабната преди скръбта. Брат Енчо няма как да ни обясни защо църквата първо е там, а после не се споменава на земята а се споменава на небето. И накрая на Откровение в 19 глава се връща на земята с Христос/ Всичко това не може да се обясни и случи освен ако не се е случило Грабване на църквата преди скръбта.
  Брат Енчо наистина греши доста и обърква църквата с други учения. Дано само това изявление да не е реклама на някой нова книжка за продаване вместо истинско търсене на Библейската истина. Защото според логиката в този пост, май Библия я е оставил малко настрана и си копирва книжката.

 4. Christian Boyuklieff

  Винаги (единствения път), когато става въпрос за „Грабване“ (1 Солунци 4:16-17) се говори за идването на Човешкия Син. Никъде Библията не ги представя като две отделни събития.

 5. Bonoff Article Author

  Мили хора, това с грабването не е измислица!
  Грабването не е това, което си представяте като преминат трудностите и стихиите нажежени!
  Грабване ще има и Христос ще вземе църквата си, а нечестивите ще останат на Земята.
  Така пише в Библията!
  Всяко друго тълкувание е лъжа!

 6. Demi Marino Article Author

  AMIN BOG E VELIK RANO ILI KSNO TEZI KOITO OCTAHAT
  6TE BDAT NAKAZANI OT EDIN VELIK BOG AMIN

 7. Алекс Маринов Article Author

  много добра статия – БЛАГОДАРИМ