Прочит:
Даниил 9:24-27 „Седемдесет седмици са определени за народа ти и за святия ти
град за въздържането на престъплението, за довършване греховете и за правене
умилостивение за беззаконието, и да се въведе вечна правда, да се запечата
видението и пророчеството и да се помаже Пресвятото.  25 И така, знай и разбери, че
от излизането на заповедта да се съгради отново Йерусалим до княза Месия