Днес завършваме поредицата върху
книгата Даниил. Вече видяхме, че от 7-ма до 12-та глави са пророчества за
бъдещите времена. Заедно с някои глави в Исая, Езекиил и Захария, те спадат към
т.н. апокалиптична литература (гр. „апокалипсис“ – откровение). В НЗ такива са
Матей 24 гл., Марк 13, Лука 21, както и книгата Откровение. Тези книги съдържат
видения, сънища и пророчества, в които