Теорията, че учението за грабването се появява преди около 200 г. бе окончателно оборена с публикацията на превод от оригиналния текст на проповедта „За Последните Времена, Антихриста и Края на Света“, проповядвана от Ефрем Сирин през 374 г. В нея той казва: „Всички светии и избраници Божии се събират преди скръбта, която идва, и се взимат при Господа, за да не видят смутните времена, които ще покрият света заради греховете ни …”

Ето няколко извадки и от Първото послание към Коринтяните на Климент Римски (30-101 г.), който приема учението за Грабването на църквата при срещата с апостол Павел във Филипи през 57 г. Климент e презвитер на църквата в Рим заедно с презвитерите Линий и Клетий, и е избран за трети епископ на Рим след Ириней и Евсевий (Летописите на Йероним монах). Посланието към Коринтяните е цитирано от Ириней, Климент Александрийски и Ориген. Всички цитати са от Christian Classic Ethereal Library на Калвин колеж (http://www.ccel.org/ccel/schaff/anf01.toc.html):

„Глава 9: Нека постоянно се вглеждаме в тези, които съвършено служеха на Неговата превъзходна слава. Нека вземем за пример Енох, чието послушание Бог видя и който бе възнесен и не преживя смърт. Ной, когото също Бог намери верен, проповядваше покаяние на хората около него и Бог чрез него спаси животните, които с една дума влезнаха в ковчега.

Енох е неоспорим старозаветен пример за грабване.

Битие 5:24 “И Енох ходи по Бога; и не се намираше вече, защото Бог го взе”

Евреи 11:5 “Чрез вяра Енох бе преселен, за да не види смърт, и не се намери, защото Бог го пресели; понеже преди неговото заселване беше засвидетелствано за него, че е бил угоден на Бога”.

Ной и Лот са също примери за избавление на праведниците преди да дойде Божият гняв.

2 Петрово 2:5-9 “…и ако не пощади стария свят, но опази с още седем души Ной, възгласител на правдата, когато нанесе потоп върху нечестивия свят; тъй също, ако Той осъди на разорение градовете Содом и Гомор, и ги обърна на пепел, и ги постави за пример на онези, които щяха да вършат нечестие, а избави праведния Лот, на когото бе досадил развратния живот на нечестивите; (защото този праведен човек, като живееше между тях, измъчваше от ден на ден праведната си душа, като гледаше и слушаше беззаконните им дела), то знае Господ как да избави благочестивите от напаст, а неправедните да държи под наказание за съдния ден”.

И отново думите на Климент от неговото Първо послание към Коринтяните:

„Глава 11: Заради своята праведност и вярност Лот бе спасен от Содом, когато целият град бе наказан чрез огън и жупел от небето, като по този начин Бог показа, че Той не изоставя тези, които уповават на Него, но тези, които отстъпват от Него, предава на мъчения и наказания. Жената на Лот, която вървеше с него, но която мислеше различно от него и която не спази заповедта да не се обръща, е пример за това наказание, така че до ден днешен тя е солен стълб: Бог направи това, за да разберат всички, че тези, които са неискрени и не се доверяват на Божията сила, предизвикват Неговия гняв върху себе си и служат за назидание на идните поколения.”

„Тези, които са неискрени и не се доверяват на Божията сила”, са пример за тези, които няма да бъдат избавени от Божия гняв и ще преминат през Голямата скръб.

„Глава 19: Могъщи са Неговите дарове и благодеяния. Нека се замислим върху Неговата дълго страдателна воля. Нека се замислим колко свободен от греха е Той спрямо всичките си творения. Обещанията за избавление на праведниците от Божия гняв са следните:

1 Солунци 1:10 “и да очаквате Неговия Син от небесата, същия Исус, Когото възкреси от мъртвите, Който ни избавя от идещия гняв”.

1 Солунци 5:9 “Защото Бог ни е определил не за гняв, но да получим спасение чрез нашия Господ Исус Христос”.

Римляни 5:9 “Много повече прочее сега, като се оправдахме чрез кръвта Му, ще се избавим от Божия гняв чрез Него”.

„Глава 22: Лицето на Господа е срещу тези, които вършат зло, Той ще изличи спомена за тях от земята. Праведният вика и Бог го чува, и го избавя от всичките му беди. Много е злото, предназначено за неправедните, но милост обгражда тези, които се надяват на Господа.”

Изразът “и го избавя от всичките му беди” е пример за Грабването – избавление от Божия гняв в дни на бедствия.

„Глава 23: Проклети са тези, които са колебливи или се съмняват, които казват, “тези неща, които сме чули от времето на нашите бащи, и ето остаряхме и нищо не се е случило”.

Наистина, скоро и внезапно ще изпълни Бог волята си, както се свидетелства и в Писанието, “Скоро ще дойде Той и не ще се забави” и “Бог внезапно ще дойде в храма Си”…

Поводът Климент да напише това писмо били появилите се съмнения във възкресението и идването на Исус, защото “нищо от това не се е случило”. Хората в църквата започнали да се съмняват в идването на Бог и възкресението в дните, когато Новият Завет все още е бил в процес на написване. По същата причина апостол Павел пише послaнията към Солунците, уверявайки ги в Грабване на църквата преди Голямата скръб. Апостол Петър също отговоря на тези съмнения:

2 Петрово 3:3-4 “Преди всичко знайте това, че в последните дни ще дойдат подиграватели, които с подигравките си ще ходят по своите страсти и ще казват: Где е обещаното Му пришествие? Защото откакто са се поминали бащите ни, всичко си стои така, както от началото на създанието”.

След като в продължение на две глави говори за възкресението, Климент продължава с изявление, което очевидно е защита на доктрината за Грабване на праведниците преди Божия гняв, “така че чрез Неговата милост ние да бъдем защитени в деня на съда”, което изявление е много сходно с това в Откровение 3:10 “Понеже си опазил Моята заповед да търпиш, то Аз ще опазя тебе от времето на изпитанието, което ще дойде върху цялата вселена да изпита ония, които живеят на земята”.

„Глава 28: Тъй като Бог вижда и чува всичко, нека имаме страх от Него и да изоставим злите дела, които произлизат от злите желания, така че чрез Неговата милост да бъдем защитени от гнева Му. Защото може ли някой да се избави от Неговата ръка? Или какъв свят ще получат тези, които бягат от Него? Защото е писано “къде да отида и да се скрия от Твоето присъствие? Ако се издигна до Рая, Ти си там; ако отида и в най-далечните места на земята, там е десницата Ти; ако отида в бездната, там е Духът Ти”. Къде прочее, ще отиде човек или къде ще избяга от Този, Kойто знае всичко?”

„Чрез Неговата милост да бъдем защитени от гнева” е типичен библейски израз за Грабване на църквата преди Голямата скръб.

„Глава 40: Всички поколения от Адам до днес са преминали, но само тези, които чрез Божията благодат са станали съвършени в любовта, сега имат място сред светиите и ще станат явни при изявяването на Божието царство. Защото е писано, “влез в моите скрити стаи за малко време, докато премине гневът Ми, и Аз ще избера един благоприятен ден и ще излеза от мястото Си.”

Климеnт преразказва Исая 26:19-21 глава, в която пише, че възкресението на праведните ще настъпи преди Божия гняв.

Исая 26:19-21 “Но Твоите умрели ще оживеят; мъртвите им тела ще възкръснат. Събудете се и запейте радостно, вие, които обитавате в пръстта, защото росата Ти е като росата по тревите; и земята ще предаде мъртвите; ела, народе Мой, влез в скришните си стаи и затвори вратите след себе си; скрий се за миг, докато премине Неговият гняв. Ето, Господ излиза от мястото Си, за да накаже жителите на земята за беззаконието им. И земята ще открие кървите си и не ще покрива повече убитите си”.

„Глава 46: Той ще те избави от шест беди и седмата няма да те достигне. В дни на глад Той ще ти помогне, а в дни на война Той ще те избави от меч. От злите езици Той ще те скрие и няма да се боиш, когато дойде зло. Ще се смееш на злите и неправедните и няма да се боиш от зверовете в полето. Защото дивите животни ще са в мир с тебе; в дома ти ще има мир и обиталището ти ще устои. Ти ще знаеш, че земята ти ще даде плод, а твоите дела ще успяват. И ще си отидеш от тази земя като узрялo жито, чието време за жънене е настъпило или като харман, който се събира в точното време. Да, вижте възлюбени, тази защита е осигурена на тези, които биват наказвани от Господа, защото тъй като Бог е добър баща, Той ни поправя, така че дa бъдем назидавани от Неговото свято наказание.”

Повторенията “да бъдеш скрит”, “избавен”, “събрани заедно”, “защитен” безспорно посочват избавление от Божия гняв. Укриването е тема на Исая 26:20, която Климент преразказва. Сравнете следните стихове за избавлението от Божия гняв:

Псалм 27:4 “едно неще съм поискал от Господа, това ще търся, да живея в дома Господен през всичките дни на живота си, за да гледам привлекателността на Господа. И да Го търся в храма Му”.

Псалм 27:5 “Защото в зъл ден Той ще ме скрие под покрова Си, ще ме покрие в скривалището на шатъра Си, ще ме издигне на канара”.

Псалм 27:6 “И сега главата ми ще се издигне над неприятелите ми, които ме обкръжават; И ще пренеса в скинията Му жертва на възклицания, ще пея, да! Ще славословя Господа!”

„Глава 47: Прочее, които поставихте основите на този бунт, покорете се на презвитерите и приемете поправление, за да се покаете коленичейки с коленете на сърцата си… затова ще се смея над унищожението ви, ще се радвам, когато разрушение идва над вас и когато изневиделица объркването ви превземе и когато скръбта дойде върху ви.”

И тъй “Понеже си опазил Моята заповед да търпиш, то Аз ще опазя теб от времето на изпитанието, което ще дойде върху цялата вселена да изпита ония, които живеят на земята” (Откровение 3:10).

Превод: Соня Илиева

Comments

 1. vasil dimitrov

  Лука 21:35-36;Исая57:1-2;като потвърждение на горе казаното.

 2. Иван Георгиев Article Author

  Д-р Пеев, предлагам да продължим темата тук тъй като другия чат го затвориха. Както вече си писахме не става дума само за предтрибуционалисти и посттрибуционалисти. Това е излишно симплифициране на темата. Вече има църкви които открито казват че сме били живеели в Милениума и други които пък направо го отричат като блажени Августин. Бр. Страхил вече писа за постмилениалните ереси но не доведе до желания резултат и той се отказа за да преследва други едни цели.
  Нужно е и богословското съсловие на ВЕБИ да излезе с цялостна петдесятна доктрина за последните времена за да не се бъркат хората с новите им учения. Иначе на драго сърце бих ви слушал ако четяхте в нашия край а и бр. Гошо може да потвърди че на Карандила очаквахме всички желаещи да се опознаем лично. Дори имаше забележки че сме стояли до късно и сме говорили на висок глас по богословски тематики – предмет явно не във фокус на въпросния МХЛ.

 3. Васил Димитров – Пловдив

  Имали разлика във времето; на грабването и пришествието Христово.Божия гняв и времето на Антихриста,това влиза ли в Божия Гняв.Моля,за потвъждение със цитати от библията.

  Грабването е след покушението срещу антихриста.Откр.13:3/това е иметацията на възкресението на Исус./А Сатана влиза в този който ще се изяви като антихрист.Тогава започва задължителното поставяне на чиповете.Започва гонението/така наречено голяма скръб.Откр 13:16-18;Скъпи братя и сестри,молете се да всичко което предстои да стане.Не правете компромис с това което светът ви предлага 1Йоан 2:15-16;А Бог ни е обещал спасение от идещия гняв.Лука 21:33-36;Откр.3:10;/казано е изпитанието/а не изпитанията.Божия гняв са мн. изпитания,а гонението на антихриста/асириеца/е едно.Дори в Стария Завет се обещава спасение Исая 57:1-2;2ст.са употребени словата/грабват,изтръгват/което значи внезапно в миг на око.А словото ще си почиват на леглата/говори за вечноста/Божията почивка от Евреи 4гл.А Исус ще дойде за тези които,приличат на Него.Ефесяни 5:27;32.Ткъв образ трябва да има така наречената невяста на Христос.Затова днес ако чуеш гласът Му,не закоравявай сърцето си.Докато е още днес,утре ще бъде късно.Нека Господ ни даде сила,пътя да извървим и вярата да опазим.Той ще дойде за тези които така го чакат.Евреи 9:28;/забележете“без да има работа с грях“ако искаш да си невяста приготви се.